Tiedon jakamisen toimintamalli

Johdanto

Tiedon jakamisen toimintamalli on kokonaisvaltainen malli tiedon avaamisen tueksi. Tiedon jakamisen toimintamalli kuvaa tiedon jakamisen vaiheita ja niissä huomioon otettavia velvoitteita ja suosituksia. Jokaisen vaiheen yhteydestä löytyy runsaasti hyödyllistä lisämateriaalia. Toimintamalliin on lisäksi kerätty runsaasti esimerkkejä tiedon jakamisesta sekä organisaatioiden hyväksi havaituista toimintatavoista.

Toimintamalli keskittyy pääasiassa tiedon jakamiseen avoimena datana eli tietona, jota kuka tahansa voi käyttää maksutta käyttöehdot huomioon ottaen. Toimintamallista löytyy kuitenkin ohjeistusta, josta on hyötyä tiedon jakamisessa yleisesti.

Dataa jakamalla voidaan tehostaa toimintaa ja tekemällä datasta avointa edistetään esimerkiksi demokratian ja hallinnon läpinäkyvyyttä sekä uusien innovaatioiden syntymistä.

Avoin data on koneluettavaa tietoa, joka on kenen tahansa käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa mihin tahansa tarkoitukseen, myös kaupallisesti. Avoin data lisensoidaan avoimella lisenssillä, joka määrittelee sen käyttöehdot. Avoin data voi olla esimerkiksi väestönlaskentatietoja, karttatietoja tai reaaliaikaista dataa bussien sijainneista.

Tietoaineisto on yksilöitävissä oleva kokoelma tietoa. Tässä toimintamallissa termeillä data, tieto, tietoaineisto ja tietotuote tarkoitetaan usein samaa asiaa.

Ohjelmointirajapinta on dokumentoitu rajapinta, jonka avulla ohjelmistot, sovellukset tai järjestelmät voivat vaihtaa keskenään tietoa tai toimintoja.

Toimintamalli on tarkoitettu erityisesti julkishallinnon toimijoille, mutta sitä voivat hyödyntää myös muut tiedon avaamisesta kiinnostuneet. Toimintamalli on avuksi esimerkiksi, kun:

  • Organisaation edustaja haluaa tutustua tiedon jakamiseen avoimena datana tai muuten laajempaan käyttöön, ja aihe on hänelle uusi.
  • Organisaatio on aikeissa jakaa tietoa rajatulle ryhmälle tai avata tietoa julkisesti avoimena datana ja tarvitsee ohjeita asiassa etenemiseen.
  • Organisaatio on jo jakanut tietoa, mutta prosesseissa on vielä kehitettävää, joten lisäohjeistukselle ja/tai muiden organisaatioiden kokemuksille on tarvetta.

Toimintamalli on pehmeää informaatio-ohjausta, jolla halutaan auttaa eri toimijoita tiedon jakamisessa sekä edesauttaa yhtenäisten toimintatapojen muodostumista erityisesti avoimen tiedon ympärille. Tiedon jakamisen toimintamalli ei siis ole virallinen suositus tai linjaus.

Tiedon jakamisen toimintamalli lyhyesti

Tiedon jakamisen toimintamalli koostuu alla olevan kuvan mukaisesti kymmenestä vaiheesta. 

  • Vaiheet 1-3 on tarkoitettu tueksi ennen tiedon jakamisen aloittamista. Ne tukevat lukijan ymmärrystä siitä, millaisia hyötyjä tiedon jakamisesta on yhteiskunnalle sekä millaisia velvoitteita esimerkiksi lainsäädäntö asettaa.
  • Vaiheet 4-6 keskittyvät jaettavien tietoaineistojen tunnistamiseen, tiedon jakamisesta päättämiseen sekä varsinaiseen julkaisuun.
  • Vaiheet 7-9 kuvaavat jaetun tiedon ylläpitoon liittyviä tehtäviä, joita toistetaan koko tietoaineiston elinkaaren ajan. 
  • Vaihe 10 pitää sisällään huomioon otettavia asioita, kun tietoaineiston jakaminen halutaan päättää.

Kuva: Toimintamallin rakenne

Toimintamallin jokainen vaihe on esitelty vaiheen alussa ja tarjoaa nopean katsauksen siihen, mitä vaiheessa tapahtuu sekä minkälaisia rooleja kyseiseen vaiheeseen voisi osallistua.

Jokainen vaihe pitää sisällään osioita, jotka avaavat aihetta hieman tarkemmin. Arvokasta lisätietoa löytyy sinisistä erikseen avattavista osioista, ja niihin tutustuminen on suositeltavaa.

Toimintamallin lopusta löytyy muistilista tiedon jakamiseen. Muistilistaan on tiivistetty toimintamallin ohjeistuksia.

Toimintamallin tiedot

Tekijät

Toimintamalli kehitettiin alun perin avoimesti ja tarvelähtöisesti sidosryhmien kanssa vuosina 2021–2022. Työ eteni valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen johdolla yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Sisällöntuotantoon osallistuivat lisäksi Tilastokeskus, Helsingin kaupunki (Helsinki Region Infoshare: avoimen datan palvelu), Valtiokonttori, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Maanmittauslaitos, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Open Knowledge Finland ry. Työskentelyä on tukenut Deloitte Consulting Oy.

Toimintamallia jatkokehitetään vuosittain. Uusi versio julkaistaan joka syksy.

Julkaisu

Tiedon jakamisen toimintamallin versio kolme on julkaistu joulukuussa 2023. Toimintamalli on julkaistu myös ruotsiksi ja englanniksi.

Toimintamalliin viittaaminen

Mainitse aina lähde, kun lainaat toimintamallin sisältöä ja esimerkkejä. Viittaa sisältöön esimerkiksi seuraavasti:

Digi- ja väestötietovirasto. (2023). [vaiheen nimi]. Tiedon jakamisen toimintamalli. Versio 3. Saatavilla: https://www.avoindata.fi/fi/toimintamalli. Viitattu [päiväys].

Anna palautetta tiedon jakamisen toimintamallista

Haluatko lähettää palautetta tiedon jakamisen toimintamallista? Tai puuttuiko toimintamallista jokin oleellinen tieto?

Ota meihin yhteyttä sähköpostilla avoindata@dvv.fi ja kerro kehitysideasi. Kehitämme toimintamallin sisältöä käyttäjälähtöisesti palautteen perusteella.