8. Tiedon hyödyntämisen seuranta

Tämän vaiheen voi toteuttaa esimerkiksi näin

Organisaation tiedon jakamista edistävä henkilö

 • pohtii, mitä vaikuttavuuden kriteereitä omassa organisaatiossa halutaan mitata,
 • seuraa ja mittaa julkaistun datan käyttöä ja käytöstä syntyviä hyötyjä ja vaikutuksia sekä
 • raportoi avatun datan käytöstä, hyödyistä ja vaikuttavuudesta. 

Käytön seuranta

Tässä osiossa kuvataan, miksi ja miten organisaatio voi seurata avatun tietoaineiston käyttöä.

Miksi avatun tietoaineiston käyttöä kannattaa seurata?

Usein investointipäätöksiä avoimen datan julkaisuihin pitää perustella arvonluonnilla eli investoinnista saatavilla hyödyillä. Organisaatio on voinut asettaa tähän liittyen myös määrällisiä tavoitteita. Avoimen datan luomia hyötyjä on tärkeää mitata, jotta niitä voidaan raportoida ja niillä voi perustella investointeja jatkossa.

Tietoa jo avanneita organisaatioita kiinnostaa usein, kuinka paljon heidän julkaisemaansa tietoaineistoa on katseltu tai ladattu dataportaalissa. On tärkeää huomioida, että dataportaalissa tai muussa verkkopalvelussa julkaistun tietoaineiston katselu- ja lataustiedot eivät kerro siitä, onko tietoaineistoa varsinaisesti hyödynnetty ja miten, mutta antavat osviittaa siitä, miten avattu tietoaineisto herättää kiinnostusta.

Miten avatun tietoaineiston käyttöä kannattaa mitata?

Avoimen datan mittaaminen on hankalaa, mutta käytön suuruusluokkia on mahdollista mitata ja arvioida. Mahdollisia mittareita ovat esimerkiksi tiedoston katselun ja latauksien sekä rajapinnan käyttötilastot. Lisäksi tiedon hyödyntämistä voidaan mitata esimerkiksi medianäkyvyyden, tietoa hyödyntävien organisaatioiden määrän ja tietoa hyödyntävien sovellusten määrän avulla. Tietoa avoimen datan käytöstä voidaan kerätä esim. mediaseurannan avulla (avainsanat), kyselytutkimusten avulla ja tarjoamalla erilaisia kannustimia kertoa datan käytöstä. Alla olevaan taulukkoon on koottu esimerkkejä mitattavista tekijöistä sekä mittareista.

Esimerkkejä mittaustavoista

Mitattava tekijäEsimerkki mittarista
LatauksetTiedostojen latausmäärä
KatseluTiedostojen selailumäärä
Rajapinnan käyttöRajapinnan käyttötilastot
Tiedon hyödyntäminenMediaseuranta ja lehtiartikkelit
Hyödyntävien organisaatioiden määrä
Hyödyntävien sovellusten määrä
Kysely- ja haastattelututkimukset
Datan käyttö hackathoneissa
Korkeakoulujen yhteydenotot
Tiedon laatuPalaute: yhteydenotot, lukumäärä, sisältö, taustaorganisaatiot

Avatun datan käytön seurantaan ja mittaamiseen vaikuttaa myös se, missä muodossa avattu data on julkaistu. Dynaamisessa muodossa, eli usein rajapintana, julkaistun datan käytöstä on mahdollista saada erilaisia tilastoja ja sen käyttöä on kohtuullisen helppo seurata. Sen sijaan staattisen datan eli tiedostojen käytön seuraaminen on haasteellisempaa.

Tiedostona julkaistun datan mittaaminen

Staattinen data ladataan yleensä vain kerran, jonka jälkeen käyttäjä voi käyttää sitä rajattomasti. Staattisen datan latauskerrat eivät välttämättä kerro mitään datan käytön laajuudesta tai datan julkaisemisen vaikuttavuudesta. Lisäksi avoimen datan lisenssit sallivat datan uudelleenjakamisen, joten myös muut tahot voivat jakaa tiedostoa omissa palveluissaan. Esimerkiksi yksittäinen tiedotusväline saattaa ladata kerran aineiston, jonka pohjalta tehdään useisiin tiedotusvälineisiin leviävä uutinen. Näin yhdelläkin latauskerralla voi olla suuri vaikuttavuus.

Rajapintana julkaistun datan mittaaminen

Rajapintojen käytöstä on mahdollista kerätä analytiikkaa, jota voi hyödyntää rajapinnan kehittämisessä ja mahdollisesti myös datan laadun parantamisessa. Tilastojen koostamisessa voi käyttää apuna erilaisia ohjelmia kuten Matomoa. Analytiikkaa voi kerätä esimerkiksi datan yleisestä käyttövolyymista ja tavoista, rajapintakutsuista sekä käyttäjien sijainnista.

Jos rajapinnan käyttö on sidottu API-avaimeen, voi sen avulla erotella datan hyödyntäjät ja seurata rajapinnan käyttöastetta. API-avaimia voi jakaa myös anonyymisti, jolloin tiedon käyttäjät säilyttävät anonymiteetin eikä API-avaimen käyttö heikennä avoimuuden perusperiaatteita. Jos joku hyödyntää avointa dataa jakavaa ohjelmointirajapintaa väärin, voi API-avaimen avulla erotella hyödyntäjät toisistaan ja tarvittaessa rajoittaa kuormitusta.

Avoindata-palvelun seurantatavat

Avoindata-palvelussa julkaistujen tietoaineistojen katselu- ja latauskerrat näkee kunkin tietoaineiston sivulta avoimesti. Lisäksi palvelun Tilastot-sivulta löytyy tietoja esimerkiksi suosituimmista tietoaineistoista. Palvelusta löytyy myös sovellusgalleria, joka kerää kokonaiskuvaa avointa dataa hyödyntävistä sovelluksista, painottaen valtion avoimia aineistoja.

Ilmatieteen laitoksen seurantatavat

Ilmatieteen laitos käyttää Spatineo Monitoria käytön seurannassa (latausmäärät, käyttäjäryhmät). Lisäksi käynnissä on Spatineon kanssa jatkuvan tilannekuvan ja dashboardin kehittäminen. Avoimen datan käytöstä on raportoitu laitoksen Tietotilinpäätöksessä. 

Hyötyjen ja vaikutusten seuranta

Tässä osiossa kuvataan, miten organisaatio voi seurata avattujen tietoaineistojen käytöstä syntyviä hyötyjä ja vaikutuksia.

Datan avaamisen jälkeen on hyvä seurata ja mitata datan avaamisen hyötyjä ja vaikutuksia. Datan avaamisen hyötyjä ja vaikutuksia on mahdotonta arvioida tarkasti, sillä avaamisella on paljon epäsuoria, vaikeasti mitattavia hyötyjäLöydät lisätietoa tiedon avaamisen hyödyistä vaiheesta 3.

Avoimen datan vaikuttavuudelle ei ole olemassa vakiintunutta arviointimittaristoa, koska tutkimus- ja mittausmenetelmien kehittäminen on vasta aluillaan. Avoimen datan vaikuttavuuden mittausta toteutetaan kuitenkin niin organisaatiotasolla kuin kansainvälisestikin. Esimerkkejä vaikuttavuustutkimuksista löytyy tämän osion lopusta.

Avatun datan vaikuttavuudesta voi saada tietoa esimerkiksi seuraavilla menetelmillä:

 • Keräämällä tilastoja datan latauskerroista ja mahdollisuuksien mukaan käyttötapauksista. 
 • Seuraamalla datan käyttöä uusissa palveluissa, innovaatioissa ja sovelluksissa. 
 • Keräämällä tietoa datan vaikutuksista suoraan sen hyödyntäjiltä erilaisten kyselytutkimusten avulla.
 • Tekemällä kustannus-hyötyanalyysia datan avaamisen taloudellisista hyödyistä. Useiden hyötyjen rahallinen arvo on kuitenkin vaikeasti mitattavissa.
 • Teettämällä selvityksiä tai tutkimuksia aiheesta.

Vaikutuksia arvioitaessa kannattaa huomioida datan koko elinkaari sekä avaamisen vaikutukset laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Vaikutusten arvioimisen avulla organisaatio voi kehittää tehokkuuttaan, toteuttaa paremmin julkista tehtäväänsä ja kasvattaa toimintansa läpinäkyvyyttä.

Vaikuttavuuden tutkiminen

Euroopan komission Open Data Maturity in Europe -tutkimus

Euroopan komission hallinnoima data.europa.eu-palvelu toteuttaa vuosittain Open Data Maturity in Europe -tutkimuksen (englanniksi), jonka yhdessä osa-alueessa eurooppalaisia maita vertaillaan avoimen datan vaikuttavuuden perusteella.

Avoimen datan vaikuttavuutta voidaan arvioida esimerkiksi poliittisesta, yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja ympäristön näkökulmasta:

Poliittinen vaikuttavuus (political impact)

Avoimen datan avulla on esimerkiksi voitu

 • lisätä hallinnon tehokkuutta ja julkisten palveluiden toimivuutta,
 • lisätä julkisen hallinnon läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta sekä
 • mahdollistaa parempi politiikan ja päätösten tekeminen.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (social impact)

Avoimen datan avulla on esimerkiksi voitu

 • huomioida paremmin syrjäytyneet ryhmät ja vähentää eriarvoisuutta sekä
 • lisätä tietoisuutta asumiseen, terveyteen, hyvinvointiin ja koulutukseen liittyvistä tekijöistä.

Taloudellinen vaikuttavuus (economic impact)

Avoimen datan avulla on esimerkiksi voitu lisätä

 • työllistymistä,
 • teknologioiden ja innovaatioiden syntymistä sekä
 • yrittäjyyttä ja uusien yritysten syntymistä.

Ympäristön vaikuttavuus (environmental impact)

Avoimen datan avulla on esimerkiksi voitu

 • lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta,
 • mahdollistaa ympäristöystävällisempiä kaupunkeja,
 • lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä katastrofeista sekä
 • kannustaa uusiutuvien energianlähteiden käyttöön ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen.

Lisää tietoa vaikuttavuuden mittaamisesta löydät data.europa.eu-palvelun koulutuksesta.

Vaikutusten seuranta SYKEssä

SYKE tarjoaa avointa tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. SYKEn avoin tieto -palvelussa on saatavilla aineistoja mm. pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä. Tietoja ovat tuottaneet ja keränneet pääasiassa valtion ympäristöhallinnon virastot, erityisesti SYKE ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

SYKEn tavoitteena on olla edelläkävijä ympäristötiedon arvoketjun kehittämisessä. Avoin data palvelee tätä strategista päämäärää. Vaikuttavuuden arvioinnin tueksi avoimen datan käyttöä seurataan kokoamalla vuosittain tiedot avoimien rajapintojen käyttömääristä ja aineistolatausten määristä.

Lisäksi SYKEssä on tehty kyselyitä ja yksittäisiä haastatteluita avoimen tiedon käyttäjille. Kyselyiden perusteella voidaan saada yleispiirteinen kuva esimerkiksi avoimen ympäristötiedon käyttäjätahoista, käyttäjien kiinnostuksen kohteena olevista ympäristöteemoista ja yleistietoa aineistojen käyttökohteista. Avoimen ympäristötiedon käyttökohteiksi on kyselyissä mainittu mm. erilaiset päätöksentekoon ja suunnitteluun liittyvät tehtävät, tutkimus ja koulutus, ympäristön laadun selvittäminen, oman lähiympäristön asioihin vaikuttaminen sekä erilaisten tuotteiden ja palveluiden ylläpito tai kehittäminen.

Vaikutusten seuranta Ilmatieteenlaitoksella

Ilmatieteen laitos on tehnyt avoimen datan vaikuttavuustutkimuksen 2019. Analyysi on koettu hyödylliseksi ja suunnitelmissa on jatkossa tehdä vastaavaa säännöllisin väliajoin. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Ilmatieteen laitoksen Tietotilinpäätöksessä 2020.

Avoimen datan hyödyntämistä käsitteleviä tutkimuksia ja selvityksiä

Turunen, S. & Ruokonen, T. 2018. Avoimen datan hyödyntäminen kuntasektorilla (pdf).

Herrala, Antti. 2018. Benefits from Open Data: Barriers of Supply and Demand of Open Data in Private Organizations (englanniksi) .

Muurinen, R. & Open Knowledge Finland. 2017. Liiketoimintaa avoimesta datasta. 100 tapauksen ajankohtaiskatsaus (pdf).

Koski, H., Honkanen, M., Luukkonen, J., Pajarinen, M. & Ropponen, T. 2017. Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu 40/2017

Koski, H. 2015. Avoimen tiedon vaikuttavuus – esitutkimus. Valtiovarainministeriön julkaisuja 15a/2015.  

Kukkamäki, J., Mikkonen, A., Stormi, I. & Mäntyneva, M. 2020. Avoimen datan hyödyntäminen opetuksessa ja tutkimuksessa. Teoksessa J. Kukkamäki & M. Tarkkala (toim.), Avoin Häme. HAMK Unlimited Journal 25.8.2020.

Poikola, A., Kola, P. & Hintikka, K. A. 2010. Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen.  Liikenne- ja viestintäministeriö. 

Verhulst, S. G. & Young, A. 2018. Open Data Demand. Toward an open data demand assessment and segmentation methodology

Ahonen-Rainio, P., Mäkelä J. & Virrantaus K. 2014. Menetelmä avoimen maastotiedon vaikuttavuuden arvioimiseksi (pdf)

Muukkonen, M., Leppälä, S., Kauhanen-Simanainen, A. & Myllyniemi, N. 2022. Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:50 

Tukimateriaalia aiheeseen

Tästä osiosta löydät tukimateriaalia luvun aiheisiin liittyen.

Koulutuksia englanniksi data.europa.eu:n sivuilla: