Sanasto

Tästä sanastosta löydät tiedon jakamisen toimintamallin keskeisimmät termit ja niiden käyttötarkoitukset. Määritelmät eivät ole välttämättä yleispäteviä.

Aggregointi
sv Aggregering
en Aggregation

Aggregointi on tilastotieteen menettely, jolla tietoja yhdistellään ja summataan. Aggregoitu tieto kuvaa henkilöryhmää yksittäisen henkilön sijaan. Henkilöryhmien tiedot on muodostettu siten, että yksilöitä ei voi tunnistaa.

Lähde: findata.fi

Anonymisointi
sv Anonymisering
en Anonymisation

Tietojen käsitteleminen niin, että henkilöiden tunnistaminen suoraan tai välillisesti ei enää ole mahdollista. Tunnistetiedot voidaan esimerkiksi poistaa tai yleistää sellaiselle tasolle, ettei yksittäinen henkilö ole enää tunnistettavissa. Tunnistetietoja ovat esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot tai henkilötunnukset. 

Lähde: tietosuoja.fi

Avoin data
sv Öppna data
en Open data

Avoin data on koneluettavaa tietoa, joka on kenen tahansa käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa mihin tahansa tarkoitukseen, myös kaupallisesti. Avoin data lisensoidaan avoimella lisenssillä, joka määrittelee sen käyttöehdot. Avoin data voi olla esimerkiksi väestönlaskentatietoja, karttatietoja tai reaaliaikaista dataa bussien sijainneista.

Avoin lähdekoodi
sv Öppen källkod
en Open source

Tapa kehittää ja jakaa tietokoneohjelmistoja, jossa hyödyntäjä saa vapaasti käyttää, kopioida, muunnella ja jaella ohjelmaa. Avoimessa ohjelmistojen kehitysmallissa sekä ideat että toteutukset ovat kaikkien nähtävissä ja hyödynnettävissä.

Lähde: Tieteen termipankki: avoin lähdekoodi

Avoin rajapinta
sv Öppet gränssnitt
en Open API

Ohjelmointirajapinta, jonka kaikki ominaisuudet ovat julkisia ja jota voi käyttää ilman rajoittavia ehtoja. Avoimen rajapinnan käyttö on maksutonta, eikä käyttäjän tarvitse kysyä lupaa rajapinnan haltijalta tai kertoa etukäteen, mihin tarkoitukseen hän aikoo rajapintaa käyttää. Avoimen rajapinnan rajapintakuvauksen ja dokumentaation tulee olla avoimesti kaikkien saatavilla. Lisäksi rajapinnan tulee olla testattavissa.

Lähde: avoinrajapinta.fi

CKAN 
sv CKAN
en CKAN

The Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) on Open Knowledge Foundation kansalaisjärjestön vuonna 2007 julkaisema ja jatkokehitetty avoimen lähdekoodin tiedonhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti avoimen datan julkaisemiseen ja hakemiseen. (Ks. datakatalogi.)

Lähde: CKAN-ohjelmiston sivut (englanniksi)

Creative Commons
sv Creative Commons
en Creative Commons

Creative Commons on ei-kaupallinen organisaatio, joka edistää luovuuden ja tiedon jakamista ja käyttöä. CC-lisenssit ovat standardoitu ja kansainvälisesti tunnettu tapa myöntää oikeuksia mm. datan hyödyntämiseen, jatkojalostamiseen ja jakamiseen.

Lähde: Creative Commonsin verkkosivut

Data
sv Data
en Data

Tieto koneellisesti luettavassa, viestittävässä tai käsiteltävässä muodossa. 
Yleiskielessä sanojen data, informaatio (engl. information) ja tieto (engl. knowledge) käytössä ei ole useinkaan selvää eroa. Tieto-sanalla voidaan viitata myös dataan ja informaatioon.

Lähde: Tietotekniikan termitalkoot: data

Datakatalogi
sv Datakatalog
en Data catalogue

Datakatalogi on strukturoitu metadatarekisteri, johon on yhdistetty metadataa useampien julkisten organisaatioiden hallussa olevista aineistoista. Datakatalogit voivat olla: 

  1. kansallisia (esimerkiksi Avoindata ja data.gov.uk), 
  2. seudullisia (Washington D.C. tai Helsinki Region Infoshare),  
  3. kaupunkien ylläpitämiä (San Francisco ja Tampere), 
  4. yksityisten tahojen ylläpitämiä (Sunlight Foundation - National datacatalog). 

Lähde: Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen

Harvestointi
sv Skördning
en Harvesting

Harvestoinnilla tarkoitetaan datan automaattista keräämistä eri sivustoilta yhteen paikkaan, kuten Avoindataan. Avoindata harvestoi esimerkiksi Paikkatietohakemistoa, joilloin Paikkatietohakemiston aineistot löytyvät automaattisesti myös Avoindatasta. Harvestointi helpottaa datan löytämistä, sillä voit etsiä dataa keskitetysti yhdestä paikasta monen eri sivuston sijaan. 

Informaatio
sv Information
en Information

Informaatiolla tarkoitetaan tulkittavissa olevaa tietoa, josta voidaan jalostaa tietämystä.

Lähde: Finto: informaatio

Koneluettavuus
sv Maskinläsbarhet
en Machine readability

Tietosisältö on rakenteistettu siten, että tietokone pystyy käsittelemään sisältöä.

Lähde: Tieteen termipankki: koneluettavuus

Käyttöehdot 
sv Användarvillkor
en Terms of use

Ehdot, jotka koskevat immateriaalioikeuden, oikeuden tietosuojaan tai muun oikeuden suojaaman kohteen hyödyntämistä

Lähde: Finto: käyttöehdot

Lisenssi
sv Licens
en Licence

Lisenssi on sopimus, jossa kuvataan sisällön käyttöehdot. Lisenssistä käytetään myös sanaa käyttölupa. Lisenssin tavoite on selkeyttää ja helpottaa tietojen uudelleenkäyttöä.  

Metatieto
sv Metadata
en Metadata

Tieto, joka kuvaa aineiston kontekstia, sisältöä tai rakennetta sekä ohjaa ja dokumentoi sen käsittelyä ja hallintaa.

Lähde: Finto: metatieto

Ohjelmointirajapinta
sv Programmeringsgränssnitt
en Application programming interface

Standardin mukainen käytäntö tai yhtymäkohta, joka mahdollistaa tietojen siirron laitteiden, ohjelmien tai käyttäjän välillä. Kahden laitteen välisen rajapinnan voivat muodostaa esimerkiksi fyysinen liitäntä ja tiedonsiirron vaatimat määritykset. Ohjelman ja käyttäjän välisen rajapinnan muodostaa käyttöliittymä. API (application program interface) eli ohjelmointirajapinta muodostaa kahden ohjelman, esimerkiksi käyttöjärjestelmän ja sovelluksen välisen rajapinnan, jonka tarjoamat valmiit palvelut helpottavat ohjelmoijan työtä.

Lähde: TEPA-termipankki: ohjelmointirajapinta 

Omadata
sv MyData
en MyData

Henkilöä koskeva data, jota kyseinen henkilö voi itse hallinnoida ja hyödyntää. Omadata voi olla esimerkiksi henkilön itsestään tai perheestään tallentamaa terveys- ja hyvinvointitietoa, kuten tietoa rokotuksista, lääkärikäynneistä, laboratoriotutkimuksista ja liikuntasuorituksista.

Lähde:TEPA-termipankki: omadata

Pseudonymisointi
sv Pseudonymisering
en Pseudonymisation

Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voi yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja.

Raakadata
sv Rådata
en Raw data

Raakadatalla tarkoitetaan tietyn tietojen käsittelyvaiheen kannalta käsittelemätöntä tai muokkaamatonta dataa (koneluettava tieto).

Lähde: Finto: raakadata

Tiedon jakamisen ekosysteemi
sv Ekosystem för datadelning
en Data sharing ecosystem

Tiedon jakamisen ekosysteemillä tarkoitetaan tietoa jakavien organisaatioiden ja jaettua tietoa hyödyntävien tahojen muodostamaa verkostoa, joka käsittää kaikki tiedon jakamiseen, ylläpitämiseen sekä hyödyntämiseen osallistuvat toimijat ja järjestelmät.

Tiedolla johtaminen
sv Ledning genom information
en Knowledge management

​​​​​​Tietojohtamisen osa-alue, joka tähtää tietoperustaiseen päätöksentekoon ja sen mahdollistamiseen.

Lähde: Finto: tiedolla johtaminen

Tiedonhallinta
sv Informationshantering
en Data management

Tietoprosessien järjestäminen siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan tiedon elinkaaren ajan.

Lähde: Finto: tiedonhallinta

Tieto
sv Kunskap
en Knowledge

Perusteltu, tosi uskomus. Ymmärretty ja sisäistetty informaatio.

Lähde: Tieteen termipankki: Clean Energy Research:knowledge

Tietoaineisto
sv Datamängd
en Dataset

Tietovälineiden ja niihin tallennettujen tietojen muodostama kokonaisuus. Tietoaineisto voi olla sekä sähköisessä että paperimuodossa.

Lähde: Termipankki: tietoaineisto

Tietojohtaminen
sv Informationsledning
en Knowledge management

Johtaminen siten, että edistetään organisaation kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella.

Lähde: Finto: tietojohtaminen

Tietojärjestelmä
sv Informationssystem
en Information system

Tietojärjestelmällä tarkoitetaan tietojenkäsittelylaitteista, ohjelmistoista ja muusta tietojenkäsittelystä koostuvaa kokonaisjärjestelyä.

Lähde: Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta

Tietotilinpäätös
sv Informationsredovisning
en Data balance sheet

Tietojohtamisen tukena hyödynnettävä raportti, joka kuvaa organisaation tietojenkäsittelyn ja tiedonhallinnan tilaa.

Lähde: Finto: tietotilinpäätös

Tietovaranto
sv Informationsresurs
en Information resource

Tiettyä tarkoitusta varten muodostettu, loogisesti tai fyysisesti yhteenkuuluvien tietojen muodostama tietoaineisto tai tietoaineistojen kokoelma.

Lähde: Finto: tietovaranto

Yhteentoimivuus
sv Interoperabilitet
en Interoperability

Toimintaan liittyvien toimijoiden, prosessien ja tietojärjestelmien kyky toimia ja viestiä keskenään sellaisella tavalla tai siinä laajuudessa, että ne voivat rutiininomaisesti käyttää ja ymmärtää toistensa tietoja.

Lähde: Finto: yhteentoimivuus