Avoindata.fi-palvelun tietosuojaseloste

Julkiset ja yksityiset organisaatiot ja yhteisöt, säätiöt ja elinkeinonharjoittajat voivat käyttää avoindata.fi-palvelua tarjotessaan avoimia tietoaineistojaan yleisölle.  

Palvelussa olevia tietoaineistoja voi selata ja ladata ilman rekisteröitymistä. Uuden tietoaineiston julkaiseminen palveluun vaatii rekisteröitymisen. 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Digi- ja väestötietovirasto

Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki

PL 123, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde) 02 9553 6000

Sähköposti kirjaamo(at)dvv.fi


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johtava asiantuntija, Anssi Ahlberg

Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki

Puhelin (vaihde) 02 9553 6000

Sähköposti kirjaamo(at)dvv.fi

2. Tietosuojavastaava

Puhelin (vaihde) 02 9553 6000

Sähköposti tietosuoja@dvv.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelun (avoindata.fi-palvelu) tuottaminen ja kehittäminen on säädetty Digi- ja väestötietoviraston tehtäväksi valtiovarainministeriön asetuksessa eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta (607/2016) ensimmäisessä pykälässä.

Palvelun tuottamiseen liittyen on annettu myös EU-direktiivi avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä, jonka artiklassa yhdeksän säädetty kansallisesta yhteyspisteestä. Suomessa avoindata.fi-palvelu toimii käytännössä keskitettynä yhteyspisteenä.

Avoindata.fi-palveluun rekisteröityneet käyttäjät voivat julkaista palvelussa avointa tietoa sekä kommentoida julkaistuja sisältöjä.

Tietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Käyttäjärekisteriin rekisteröityjä tietoja käytetään palvelun tuottamiseen käyttäjille.
 • Palvelussa voi kommentoida julkaistuja aineistoja kommentointityökalu Disqusilla.
 • Palvelusta voi antaa palautetta palautelomakkeen kautta.
 • Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää palvelun liittyvän tiedotuksen hoitamiseen.

Kirjautuneiden käyttäjien tekemistä toimista tallennetaan lokia eli tapahtumatietorekisteriä. Tapahtumatietorekisterin tietoja käytetään tarpeellisin osin palvelussa tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien ja käyttäjän tekemien toimien jälkikäteiseen selvittelyyn. Henkilötietoja käsitellään osana Digi- ja väestötietoviraston lakisääteisten palveluiden tarjoamista eli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdan perusteella rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Käyttäjärekisterin tiedot säilytetään, kunnes niiden poistoa pyydetään. Käyttäjä voi pyytää tietojensa poistamista olemalla yhteydessä Digi- ja väestötietovirastoon sähköpostitse kirjaamo(at)dvv.fi taikka postitse (yhteystiedot löytyvät tämän selosteen kohdasta 1).

Tapahtumarekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin se katsotaan tarpeelliseksi.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Käyttäjärekisteriin on tallennettu:

 • henkilön itsensä valitsema käyttäjätunnus ja salasana
 • sähköpostiosoite, jota voidaan käyttää myös tiedottamiseen
 • henkilön valitsema aikavyöhyke (vapaavalintainen)
 • kuva (vapaavalintainen)
 • henkilön hakema ja hänelle palvelun myöntämä käyttäjärooli palveluun
 • henkilön hakema ja hänelle palvelun myöntämä rooli organisaation edustajaksi

Lisäksi palvelussa on ylläpitäjäroolissa admin-käyttäjiä.

Kommentointityökalu Disqus on ilmoittanut käsittelevänsä seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • henkilön nimi, käyttäjätunnus ja salasana, syntymäpäivä, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite
 • käyttäjän IP-osoite, eväste-ID, kirjautumistiedot, aikavyöhyke, sijainti, selaintiedot ja muut tekniset tiedot
 • kiinnostuksen kohteet, preferenssit, mahdollinen palaute ja kyselyvastaukset, siviilisääty, sukupuoli ja titteli
 • kuinka käyttäjä käyttää kommentointityökalua, kommenttien sisällöt sekä erilaisia käyttäjätilastoja

Palautelomake tallentaa:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • palautteen lähetyspäivämäärä ja kellonaika

Tapahtumatietorekisterin tiedot kirjautuneen käyttäjän osalta:

 • käyttäjätunnus
 • tapahtumatietojen aikaleimat
 • käyttäjän tekemät toimet, kuten sisään- ja uloskirjautumiset, tietoaineistojen julkaisut, muutokset ja kommentointi, sekä muut mahdolliset toimet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjärekisterin tietoja saadaan henkilön oman ilmoituksen kautta tai henkilön rekisteröityessä sivustolle tietoaineiston avaajaksi. Palvelun pääkäyttäjät ja admin-käyttäjät myöntävät käyttäjille tietoaineistojen avaamiseen ja ylläpitämiseen tarvittavat roolit.

Kommentointityökalu Disqusin osalta henkilö antaa tietonsa Disqusin oman rekisteröintiprosessin yhteydessä. Disqus kerää joitakin tietoja automaattisen tekniikan, kirjautumistietojen, evästeiden sekä kolmansien osapuolten kautta.

Palautelomakkeen osalta tiedot saadaan henkilön oman ilmoituksen kautta.

Tapahtumatietorekisterin tiedot tallentuvat palvelun käyttäjän tai admin-käyttäjän avoindata.fi-palvelussa tekemistä tapahtumista.

7. Tietojen luovuttaminen

Käyttäjän valitsema käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite näkyvät palvelussa käyttäjän julkaisemien tietoaineistojen yhteydessä. Käyttäjästä käyttäjärekisteriin ja tapahtumatietorekisteriin tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa käyttäjän edustamalle organisaatiolle sekä käyttäjälle itselleen.

Käyttäjän Disqus-tunnus näkyy sivustolla käyttäjän kommenttien yhteydessä. Lisäksi Disqus saattaa luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Annettua palautetta voidaan välittää palvelussa tietoja julkaisseille tahoille.

Tapahtumarekisterin tietoja voidaan pyynnöstä luovuttaa esimerkiksi virhetilanteiden selvittämiseksi.

Tietojen luovutusta tehdään lainsäädännön perusteella. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Käyttäjärekisterin, palautelomakkeen sekä tapahtumatietorekisterin osalta henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Palvelussa hyödynnettävän kommentointityökalu Disqusin osalta tietojen siirtoa EU-/ETA-alueiden ulkopuolelle saattaa tapahtua. Yrityksen toimipaikka on Kalifornian osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Yritys on pidättänyt itselleen oikeuden myydä ja luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille. Katso lisätietoja kohdasta Muu informaatio.

9. Automaattinen päätöksenteko

Digi- ja väestötietovirasto ei käytä avoindata.fi-palvelun sisältämiä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja tarkastaa ne.

Palveluun kirjautuneena voit tarkastella osaa sinusta tallennettuja tietoja:

 • käyttäjätunnus
 • sähköpostiosoite
 • nimi
 • kuva
 • osaa tapahtumista, kuten julkaisemiesi aineistojen julkaisuajankohdat ja päivitystiedot

Sinulla on mahdollisuus tarkastella käyttäjärekisteriin tallennettuja tietoja omasta profiilistasi kirjautumalla avoindata.fi-palveluun osoitteessa www.avoindata.fi.

Kommentointityökalu Disqusin osalta voit tarkistaa Disqus-palveluun rekisteröitymisen yhteydessä antamasi henkilötiedot sekä palvelun kautta tekemäsi kommentit kirjautumalla kyseiseen palveluun. Disqusin keräämien tietojen osalta voit lähettää tarkastuspyynnön Privacy Web Form -lomakkeella.

Jos et voi tarkastaa tietojasi sähköisen asioinnin kautta, voit lähettää tarkastuspyynnön Digi- ja väestötietoviraston kirjaamoon. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus oikaista itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Voit muuttaa osaa sinua koskevista tiedoista kirjautumalla palveluun. Jos tämä ei ole mahdollista, tee pyyntö kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Ilmoita korjauspyynnössä oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai täydennys. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Kommentointityökalu Disqusin osalta voit korjata kyseiseen palveluun rekisteröinnin yhteydessä antamasi tiedot kirjautumalla Disqus-palveluun.

Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia tapahtumatietorekisterin tietojen korjaamista niiden luonteen vuoksi, sillä tapahtumatietoihin eli lokitietoihin liittyy perusteltu vaatimus niiden muuttumattomuudesta.

Rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Suurin osa Digi- ja väestötietoviraston palveluista perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Tällöin et voi vaatia henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään, etkä voi myöskään vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Kommentointityökalu Disqusin osalta katso kohta Muu informaatio. Rekisteröidyn oikeuksien rajoituksista ja oikeudesta tietojen poistamiseen löydät tarkemmat tiedot Disqusin omilta verkkosivuilta. Voit pyytää omien tietojesi poistamista Privacy Web Form-lomakkeen kautta. Tällöin et kuitenkaan voi enää käyttää kommenttityökalua.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta https://tietosuoja.fi/.

12. Muu informaatio

Tämä tietosuojaseloste on nähtävillä avoindata.fi-palvelussa osoitteessa www.avoindata.fi sekä Digi- ja väestötietoviraston kirjaamossa.

Lisää informaatiota Digi- ja väestötietoviraston tietosuojasta löydät Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta osoitteessa https://dvv.fi/tietosuoja.

Disqus-palvelun osalta tietosuojaan liittyvä informaatio on löydettävissä Disqusin verkkosivuilta englanniksi osoitteessa https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.