Avoindata.fi

Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta.

1731

Tietoaineistoa

Näytä kaikki →

793

Tuottajaa

Näytä kaikki →

50

Käyttösovellusta

Näytä kaikki →

Tietoaineistot

Suomen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) avoimet tiedot CSV-tiedostona

MUOKATTU 06.06.2020
http://avoindata.prh.fi -sivustolta olevasta avoimesta PRH:n tajoamasta ohjelmointirajapinnasta kerätyt avoimena datana olevat yritysten tiedot CSV-tiedostoon. Moni avoimen datan hyödyntäjä on kokenut rajapinnan vaikeana käyttää ja datoja on pyydetty meiltä tiedostona usean eri hyödyntäjän toimesta. Olemme DVV:ssa poimineet datasta tärkeimmät kentät mukaan tähän tiedostoon ja poistaneet toimintansa lopettaneet yritykset. Tämän datasetin julkaisu on osa ketterää kokeilua, jota parannetaan (iteroidaan) datan hyödyntäjäpalautteen avulla. Tiedosto päivittyy säännöllisesti kerran kuukaudessa ja pidetään ajantasalla. Tällä hetkellä PRH:n rajapinta ei kestä tätä useammin tehtävää päivitystä ja pyrimme kuormittamaan sitä mahdollisimman vähän. Emme toistaiseksi julkaise hakuscriptin koodia avoimena lähdekoodina siitä syystä, että se kuormittaisi jo nyt kuormituksen ylärajoilla olevaa PRH:n rajapintaa lisää, jonka seurauksena esimerkiksi tätä tiedostoa ei pystyttäisi enää julkaisemaan kerran kuukaudessa (käytämme jo lähes kuukauden sen keräämiseen ja päivittämiseen).

Tukes-avoindatajulkaisut

MUOKATTU 06.06.2020
Tukes-avoindatajulkaisut

Tutkihankintoja.fi-palvelun data (valtion ja kuntien ostolaskut)

MUOKATTU 05.06.2020
## Tutkihankintoja.fi-palvelun data Aineisto koostuu Tutkihankintoja.fi-sivuston valtion ja kuntien ostolaskudatasta. Aineistoon kuuluvat kaikki valtion hankintoihin liittyvät ostolaskut vuoden 2016 alusta alkaen. Poikkeuksen muodostavat Suojelupoliisi, rajavartiolaitos, poliisihallitus sekä puolustusministeriön hallinnonala, joiden hankinnat eivät ole mukana aineistossa. Kunnista mukana ovat toistaiseksi Helsinki ja Vantaa. Aineisto koostuu valtion budjettitalouteen kuuluvien kirjanpitoyksiköiden hankintojen ostolaskujen tiedoista. Budjettitalouteen kuuluvat valtion ministeriöt sekä valtion eri hallinnonaloilla toimivat virastot ja laitokset. Lisäksi aineistossa on mukana valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n hankinta-aiheiset ostolaskut. Kunnista mukana on Helsingin ja Vantaan ostolaskut. Helsingin osalta mukana on hankintamenot 2018 alusta alkaen ja näitä päivitetään kuukausittain. Vantaan osalta mukana on toistaiseksi vuosien 2016 - 2018 hankintamenot. Valtion osalta palveluun on poimittu kaikki sellaiset ostolaskut, jotka on kirjattu valtion hankintatileille*. Laskut ovat käyneet läpi hyväksymis- ja tarkastuskierrot, mutta mikäli laskuille on tämän jälkeen tehty korjauksia tai ne on poistettu kirjanpidosta, ei tieto korjaannu enää tähän aineistoon. Kuntien osalta vastaava aineisto on saatu kirjanpidosta, josta mukaan on rajattu hankinnoiksi määriteltävät menot. Valtion julkaistava aineisto on yhdistelty laskujen otsikkotasoisista ja tiliöintirivitasoisista tiedoista. Aineistossa yksi rivi vastaa siis laskun yhden tiliöintirivin tietoja, ja yhdellä laskulla tiliöintirivejä voi olla useita. Aineistoa on rikastutettu tiedolla hallinnonalasta. Mikäli alkuperäisessä laskussa on ollut toimittajan Y-tunnus, on se tuotu myös tähän aineistoon. Käsittelyn helpottamiseksi liikekirjanpidon tilit on ryhmitelty myös eri hankintakategorioihin ja tuote-/palveluryhmiin. ## Julkaistavan aineiston tietokentät · lasku_id (ostolaskujärjestelmän antama yksilöivä tunnus laskulle) · hankintayksikko (valtion osalta kirjanpitoyksikkö, kuntien osalta toimialue/virasto) ja hankintayksikko_tunnus (valtion osalta sama kuin Valtiokonttorin ylläpitämässä listauksessa) · ylaorganisaatio (valtion osalta hallinnonala, kuntien osalta kunta tai kaupunki) ja ylaorganisatio_tunnus (valtion osalta sama kuin Valtiokonttorin ylläpitämässä listauksessa) · sektori (onko kyseessä valtio vai kunta) · toimittaja_nimi ja toimittaja_y_tunnus · tili (valtion/kunnan liikekirjanpidon tili) · hankintakategoria (lkp-tiliin perustuva hankintojen kategorisointi) · tuote_palveluryhma (lkp-tiliin perustuva hankintojen tarkempi kategorisointi) · tositepvm · tiliointisumma ## Salatut tiedot Aineistoon eivät kuulu lain perusteella salaisiksi määritellyt hankinnat. Lisäksi joitain toimittajatietoja on anonymisoitu julkisuuslain perusteella. Anonymisoinnissa toimittajan nimi ja Y-tunnus on korvattu termillä ”Salassa pidettävä”. Toimittajatiedot on anonymisoitu myös sellaisilta laskuriveiltä, joilla laskuttajana on yksityishenkilö. Anonymisointi on tehty myös siinä tapauksessa, ettei ole ollut mahdollista määrittää, onko kyseessä toiminimi vai yksityishenkilö. Näissä tapauksissa nimen kohdalla lukee ”Toimittajatietoa ei julkaista”. Anonymisoinnin teknisen toteutuksen takia joissain tapauksissa on saatettu anonymisoida myös sellaista tietoa, joka ei ole salassa pidettävää. Aineisto on jaettu vuosittaisiin tiedostoihin, ja sitä päivitetään noin kuukausittain. Saman aineiston pohjalta toteutettu visualisoitu verkkosivusto on tarkasteltavissa osoitteessa Tutkihankintoja.fi. *Valtion hankintatilit on listattu Valtion hankintatoimen kehittämishankkeen (HANKO) loppuraportin liitteessä 7, sivuilla 91 - 93. ## Muutosloki 6.10.2017 · julkaistu päivitetyt tiedostot (v02) · 2017 kattavuus nyt 5.10.2017 asti 13.12.2017 · julkaistu päivitetyt tiedostot (v03) · 2017 kattavuus nyt 11.12.2017 asti · Aineistoon lisätty uutena organisaationa Hansel Oy:n laskut (ml. 2016) 22.1.2018 · julkaistu päivitetyt tiedostot (v04) · tiedostomuoto korjattu muotoon tsv, vastaten datan sisältöä · julkaistu ensimmäinen vuoden 2018 tiedosto 14.6.2018 · julkaistu päivitetyt tiedostot (v05) 9.10.2018 · julkaistu päivitetyt tiedostot, myös kieliversiot (englanti ja ruotsi) · päivitetty kenttien nimet koneluettavampaan muotoon (snake case, ei ääkkösiä) · luovuttu aineiston versionumeroinnista 13.11.2018 · julkaistu päivitetyt tiedostot 29.1.2019 · julkaistu 2019 ensimmäiset luvut · julkaistu päivitetyt tiedostot 15.3.2019 · julkaistu päivitetyt tiedostot · korjattu 2018 ja 2019 datoissa virheellisesti tuplana ollut data (näiden osuus melko pieni) 5.4.2019 · julkaistu päivitetyt tiedostot 25.4.2019 · julkaistu päivitetyt tiedostot 5.7.2019 · julkaistu päivitetyt tiedostot 7.10.2019 · julkaistu päivitetyt tiedostot 14.4.2020 · julkaistu päivitetyt tiedostot · muutettu aineiston nimi vastaamaan päivitettyä sisältöä (myös HKI ja Vantaa mukana) · luovuttu data-tiedostojen kieliversioista ja julkaistu hankintayksiköiden ja kategorioiden käännökset erillisenä tiedostoina

Veden reaaliaikainen lämpötila Helsingin uimarannoilla

MUOKATTU 05.06.2020
Aineisto sisältää veden reaaliaikaisen lämpötilan Helsingin uimarannoilla. UiRaS-pilotissa sensorit mittaavat useilla uimapaikoilla Helsingissä meri- ja jokiveden lämpötilaa. Sensoreita asennetaan nykyisten kahdeksan lisäksi vielä muillekin rannoille. Mittaustiedon lähetetään LoRaWAN-verkon välityksellä 30 minuutin välein tietokantaan, josta se irrotetaan 5-60 minuutin välein seuraaviin tiedostoihin: - uiras-all-data.csv sisältää kaiken mitatun datan vuoden 2020 alusta. - uiras-meta.json sisältää tiedon sensorin sijainnista ja paikan nimen. Koordinaatit ovat GPS- eli WGS84-koordinaatistossa. - uiras2_v1.json sisältää viimeisimmän 2 viikon mittausdatan sekä sensoreihin liittyvän metadatan.

Oulun kaupungin pyöräilyn baanaverkko

MUOKATTU 28.05.2020
Oulun kaupungin baanaverkko eli pyöräilyn korkean laatutason väylät. Tyypillisessä baana-toteutuksessa pyöräväylää levennetään sekä jaetaan kävely ja pyöräilyliikenne omille väylän osilleen. Pyöräilylle tarkoitetulla väylän osalla on omat kaistat eri suuntaiselle liikenteelle. Aineisto sisältää jo toteutetut baana-väylät sekä suunnitteilla olevat uudet linjat ja niiden arvioidut toteutusvuodet.

Oulun kaupungin pyöräilyn pää- ja aluereitit

MUOKATTU 28.05.2020
Oulun kaupungin pyöräilyn pää- ja aluereitit. Pääreitit numeroidaan ja merkitään maastoon näkyvästi. Reittien varsille asennetaan karttaopasteita sekä etäisyystauluja.

Tarjoa dataa käyttöön

Tuottaako organisaatiosi dataa, joka olisi hyödyllistä tai mielenkiintoista muillekin? Saat kauttamme sekä opastusta että jakelukanavan tietoaineistoillesi.

Käyttösovellukset