Avoindata.fi

Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta.

1987

Tietoaineistoa

Näytä kaikki →

757

Tuottajaa

Näytä kaikki →

74

Käyttösovellusta

Näytä kaikki →

Tietoaineistot

Kemikaalikoodistot

MUOKATTU 08.12.2021

Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien tietoaineistoissa käytettävät koodistot eli arvojoukot. Koodistot ovat: Huomiosanat, Kasvinsuojeluaineen käyttöpaikka, Kasvinsuojeluaineen lupatyyppi, Kasvinsuojeluaineen tehoaineen vaikutustapa, Kasvinsuojeluaineen valmisteryhmä, Kasvinsuojeluaineen valmistetyyppi, Kasvinsuojeluaineluvan päätöksen tila, Kemikaalin käyttötarkoitus (EuPCS), Tehoaineen pitoisuuden yksikkö, Torjunnan kohteen EPPO-koodi ja nimi, Turvalausekkeet, Vaaralausekkeet, Vaaraluokka ja -kategoria, Varoitusmerkit ja Viljelykasvin EPPO-koodi ja nimi.

EPPO-koodien joukossa on oikeista EPPO-koodeista johdettuja ei-standardeja koodeja. Näin on menetelty niissä tapauksissa, joissa standardoitujen koodien joukossa ei ole yksilöity viljelykasvia tai torjunnan kohdetta kasvinsuojeluaineen lupaehtojen edellyttämällä tavalla. Esimerkki ei-standardista koodista: 3GRLC_3 "apilattomat nurmet".

Kasvinsuojeluaineet

MUOKATTU 08.12.2021

Tiedot Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista. Tiedot on tuotettu KemiDigi-järjestelmästä. Samat tiedot on selailtavissa osoitteessa www.kemidigi.fi. Tässä tietoaineistossa on lisäksi tiedot kunkin kasvinsuojeluaineen hyväksytyistä käytöistä: viljelykasveista, torjunnan kohteista ja käyttöpaikoista. Käyttötiedot eivät ole sellaisenaan selailtavissa osoitteessa www.kemidigi.fi. Tarkista aina tarkka käyttöohje myyntipäällyksen tekstistä.

Tiedot on tarkoitettu esimerkiksi viljelysuunnittelusovellusten käyttöön ja muihinkin sellaisiin sovelluksiin, jossa tarvitaan ajantasaista tietoa kasvinsuojeluaineista rakenteisessa muodossa. Tiedoissa hyödynnetään Kemikaalikoodistoja, jotka on julkaistu erillisenä aineistona. Tiedot päivitetään joka yö klo 01:00.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ei ole vastuussa menetyksistä, oikeudenkäynneistä, vaateista, kanteista, vaatimuksista, tai kustannuksista taikka vahingosta, olivat ne mitä tahansa tai aiheutuivat ne sitten miten tahansa, jotka johtuvat joko suoraan tai välillisesti yhteydestä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaisemaan avoimeen dataan tai Turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaiseman avoimen datan käytöstä.

Tukes-avoindatajulkaisut

MUOKATTU 08.12.2021

Tukes-avoindatajulkaisut

Hyvinkään opaskartta

MUOKATTU 08.12.2021

Opaskartta 1:30 000 / keskusta 1:10 000, saatavana painettuna ja sähköisissä muodoissa. Kartassa kuvataan Hyvinkään katuverkosto, nimistö ja osoitteet sekä karkeasti maankäyttö ja julkiset rakennukset.

Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Tasokoordinaatisto: ETRS-GK-25 Korkeusjärjestelmä: N2000

Hyvinkään WFS-palvelu

MUOKATTU 08.12.2021

Hyvinkään WFS-palvelu on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot:

Ajantasa-asemakaava-avain Asemakaavat, vireillä olevat Asemakaavoitettu alue Hyvinkään kuntaraja Kantakartan saatavuusalueet Kulttuuriympäristönhoitosuunnitelma 2013 Osoitteet Facta-kuntarekisteristä Maalämpökaivojen rakentamista rajoittavat alueet Rakennuskieltoalueet Rakennustapaohjeet Suunnittelutarvealueet Jätevesiverkoston toiminta-alue Sadevesiverkoston toiminta-alue Vesijohtoverkoston toiminta-alue Ridasjärven vesiosuuskunnan toiminta-alue Rakennukset Kiinteistötiedot

Palvelu perustuu Hyvinkään kaupungin tuottamiin aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Hyvinkään kaupunki.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Palvelutietojen kooste

MUOKATTU 03.12.2021

Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on julkishallinnon yhteinen keskitetty tietovaranto palveluiden ja asiointikanavien kuvaamiseen. Tämä on yksityishenkilön luoma muutamassa osassa haettavissa oleva kooste näistä tiedoista.

Milloin hyödyntää rajapinnan sijaan koostetta? Esimerkiksi kun tarvitset kaikki tiedot ja haluat ne yksittäisiä hakuja kätevämmin.

Lisätietoja:

Suomi.fi-palvelutietovarannon rajapinnat Tekninen yleiskuvaus

Tarjoa dataa käyttöön

Tuottaako organisaatiosi dataa, joka olisi hyödyllistä tai mielenkiintoista muillekin? Saat kauttamme sekä opastusta että jakelukanavan tietoaineistoillesi.

Käyttösovellukset

Suomen avainklusterit

marraskuu 28, 2021

Tässä sovelluksessa voidaan jakaa Suomen kunnat, seutukunnat tai maakunnat avainklustereihin itse valittujen kuntien avainlukujen mukaan. Kuntien avainluvut ovat Tilastokeskuksen ylläpitämä data-aineisto, joka sisältää alueita koskevia tunnuslukuja. Tämä sovellus pyrkiikin täydentämään Kuntien avainluvut -palvelua mahdollistamalla kuntien, seutukuntien tai maakuntien ryhmittelyn (eli klusteroinnin) käyttäjän tarpeen mukaisilla indikaattoreilla. Klusterointi ei perustu alueiden maantieteelliseen sijaintiin vain ainoastaan alueiden avainlukuihin. Klusteroinnilla pyritään abstrahoimaan dataa suurempiin kokonaisuuksiin, joita ihmisten on helpompi käsitellä ja hallita. Klusterointi perustuu koneoppimiseen, jota sovelletaan ryhmittelysääntöjen muodostamisessa, minkä tekeminen manuaalisesti olisi (erityisesti usean muuttujan tapauksessa) hyvin vaikeaa. Tässä sovelluksessa pyritäänkin siis löytämään, koneoppimista hyödyntäen, uusia aluekokonaisuuksia tilastollisen datan avulla.

Käyttäjä voi valita avainlukujen ja aluetason lisäksi myös haluttujen klustereiden määrän. Klustereiden määrän valintaan ei ole oikeaa tai väärää vastausta. Haluttua määrää lieneekin hyvä tarkastella käyttäjän substanssin kautta. Jos on esimerkiksi tarkoitus perustaa tietty määrä aluekehitystyöryhmiä, on mahdollista valita klustereita tuo samainen määrä. Käyttäjä voi myös kokeilla eri lähtöarvoja klustereiden muodostamiseksi. Klusterointi perustuu tässä sovelluksessa ohjaamattomaan koneoppimiseen perustuvaan K-Means -klusterointiin, missä K on valittujen klustereiden määrä.