Avoindata.fi

All Finnish open data from one place.

1730

Datasets

Show all →

793

Organisationer

Show all →

50

Applications

Show all →

Datasets

Turun kaupunki kuuden suurimman kaupungin vertailuissa

MODIFIERAD 02.06.2020
Kuutoskaupungit muodostuvat Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Kuusikko on suurten kaupunkien yhteistyömuoto, jossa tehdään tilastollista kaupunkivertailua sosiaali- ja terveyspalveluista, työllisyyspalveluista, sekä varhaiskasvatuksesta.

Kuopion kaupungin palveluseteleiden käyttö

MODIFIERAD 02.06.2020
Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjauksen myöntämillä palveluseteleillä ostettujen palvelutuottajien nimet ja summat.

Granskaupphandlingar.fi-tjänstens data

MODIFIERAD 01.06.2020
## Data från Granskaupphandlingar.fi-tjänsten I materialet ingår upphandlingsutgifter från staten och kommunerna. I materialet ingår samtliga inköpsfakturor i anslutning till statens upphandlingar sedan 2016. Undantag utgör Skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen samt försvarsministeriets förvaltningsområde, vilkas upphandling inte ingår i materialet. Helsingfors och Vanda är för tillfället de enda inkluderade kommunerna. Materialet består av uppgifter på inköpsfakturor från upphandlingar av bokföringsenheter som omfattas av statens budgetekonomi. Statens ministerier samt ämbetsverk och inrättningar inom statens olika förvaltningsområden omfattas av budgetekonomin. Dessutom ingår i materialet upphandlingsrelaterade inköpsfakturor från statens inköpscentral Hansel Ab. Helsingfors stads utgifter är inkluderat från och med år 2018 och är uppdaterad månatligen. Vanda stads utgifter är inkluderat från 2016 - 2018 för tillfället. Till tjänsten har plockats sådana inköpsfakturor som har registrerats på statens upphandlingskonton*. Fakturorna har genomgått godkännande- och granskningsrundor, men om i fakturorna senare gjorts rättelser eller om de avlägsnats ut bokföringen, korrigeras uppgiften inte längre i det här materialet. För kommunerna är data plockat från bokföringen och är på motsvarande sätt avgränsat att inkludera bara upphandlingssamhörande utgifter. I det material som publiceras har sammanslagits uppgifter på rubriknivå och konteringsradsnivå. I materialet motsvarar en rad uppgifterna från en konteringsrad, och på en faktura kan finnas flera konteringsrader. Materialet har kompletterats med uppgift om förvaltningsområde. Om det i den ursprungliga fakturan har funnits leverantörens FO-nummer, har det också tagits med i detta material. För att underlätta behandlingen har konton för affärsbokföring grupperats också i olika upphandlingskategorier och vidare i produkt- och tjänstegrupp. ## Svenska översättningar Svenska översättningar av namn till upphandlingsenheter och till kategorier och produkt-/tjänstegrupp är läggat fram i en separat fil. ## Uppgiftsfält i det material som publiceras · **lasku_id** = faktura_id (en specificerande kod som inköpsfakturasystemet gett fakturan) · **hankintayksikko** & **hankintayksikko_tunnus** = Bokföringsenheten (bokforingsenhet) och bokföringsenhetens kod (bokforingsenhet_kod) (för staten samma som i den listning som Statskontoret för) · **ylaorganisaatio** & **ylaorganisaatio_tunnus** = övre organisation och kod för övre organisation (för staten samma som i den listning som Statskontoret för) · **toimittaja_y_tunnus** & **toimittaja_nimi** = Leverantörens FO-nummer och namn (leverantor_fo_nummer & leverantor_namn) · **tili** = Konto och kontonummer · **hankintakategoria** = upphandlingskategori · **tuote_palveluryhma** = produkt- och tjänstegrupp · **tositepvm** = verifikatdatum · **tiliointisumma** = konteringssumma · **sektori** = sektor (staten vs. kommunerna) ## Uppgifter som hemlighålls I statens materialet ingår inte upphandlingar som utifrån lagen fastställts som hemliga. Dessutom har leverantörsuppgifter anonymiserats på basis av offentlighetslagen. Vid anonymiseringen har leverantörens namn och FO-nummer ersatts med termen “Sekretessbelagt”. Leverantörsuppgifterna har anonymiserats också för sådana fakturarader där faktureraren är en privatperson. Anonymisering har också gjorts i det fallet att det inte är möjligt att fastställa, om det är fråga om en firma eller en privatperson. I sådana fall står på namnets plats “ Information om leverantören publiceras inte”. På grund av det tekniska genomförandet av anonymiseringen kan i vissa fall också sådan uppgift blivit anonymiserad, som inte är sekretessbelagd. Materialet har indelats i årliga filer som uppdateras cirka en gång i månaden. Utifrån samma material har genomförts en visualiserad webbplats som kan granskas på adressen Granskaupphandlingar.fi. *Statens upphandlingskonton har listats i Statens upphandlingsverksamhets utvecklingsprojekt (HANKO) i slutrapportens bilaga 7, på sidorna 91–93. ## Ändringslog 9.10.2018 · Data och detta beskrivningsteksten publicerades på svenska 13.11.2018 · Data uppdaterad 29.1.2019 · Första data av 2019 publicerades · Data uppdaterad 15.3.2019 · Data uppdaterad · Korrigerade delar av 2018 och 2019 data som var felaktigt duplicerad (endast en relativt liten andel av data påverkades) 5.4.2019 · Data uppdaterad 25.4.2019 · Data uppdaterad 5.7.2019 · Data uppdaterad 7.10.2019 · Data uppdaterad 14.4.2020 · Data uppdaterad · Änrade namn av publikation för att ta till hänsyn uppdaterad innehåll (Helsingfors och Vanda ny inkluderad) · Raderade engelska och svenska version av datafil och istället översättningar är ny publicerat i en separat fil.

Oulun kaupungin liikenteen sujuvuustiedot

MODIFIERAD 28.05.2020
Reaaliaikainen liikenteen sujuvuusanalyysi eli liikenneruuhkia koskevat tiedot Oulun alueen tärkeimmiltä tie- ja katuverkoilta. Analyysi perustuu sekä liikenteenhallinnan ylläpitämään valtakunnalliseen liikenteenvalvontajärjestelmään (TMS) että Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään alueelliseen liikenteen suorituskyvyn seurantajärjestelmään (TPM). Liikenteen sujuvuusanalyysi tehdään keskiarvojen perusteella, jotka on kerätty 5 minuutin välein molemmista tietolähteistä. Analyysin tulos on GeoJSON-tietorakenne, joka sisältää kaikki tieverkkogeometriat. TMS-pohjainen liikenteen sujuvuuslaskelma perustuu voimassa olevaan nopeusrajoitukseen ja TMS-aseman mittaamaan liikenteen keskimääräiseen nopeuteen. Liikenteen sujuvuudessa on 4 tilaa: Vihreä – normaalit olosuhteet – keskimääräinen nopeus on vähemmän tai yhtä suuri kuin 9 km / h nopeusrajoituksen alapuolella Keltainen – kevyt liikenneruuhka – keskimääräinen nopeus on vähintään 10 km / h ja enintään tai yhtä suuri kuin 24 km / h nopeuden rajan alapuolella Punainen – raskas liikenneruuhka – keskimääräinen nopeus on vähintään 25 km / h nopeusrajoituksen alapuolella Harmaa – tuntematon olosuhde – keskimääräistä nopeutta ei voitu määrittää TPM-pohjainen liikenteen sujuvuuden laskenta perustuu kahteen liikennevalolaitteilla mitattavaan suorituskykyindikaattorin (KPI) arvoon: ohjausviiveeseen ja odotussyklien enimmäismäärän. Liikenteen sujuvuudessa on 4 tilaa: Vihreä – normaalit olosuhteet – ohjausviive on alle 60 sekuntia tai enimmäisodotussyklien lkm on 0 Keltainen – kevyt liikenneruuhka – ohjausviive on 60 - 120 sekuntia tai enimmäisodotussyklien lkm on 1 Punainen – raskas liikenneruuhka – ohjausviive on yli 120 sekuntia tai enimmäisodotussyklien lkm on suurempi kuin 1 Harmaa – tuntematon olosuhde – KPI:tä ei voitu määrittää Tämän tietoaineiston latauslinkki johtaa ohjesivulle, johon on kuvattu Oulunliikenteen autoliikennettä koskevat julkiset GraphQL-rajapinnat. Dokumentissa on ohjeistettu liikenteen sujuvuustietojen tarkastelu selaimen avulla toteutettujen esimerkkihakuja käyttäen. Oulunliikenne.fi -palvelu tarjoaa vapaasti ja ilman veloitusta ajantasaista liikennetietoa Oulun seudulta. Rajapintojen yleiset käyttöoikeusehdot https://wp.oulunliikenne.fi/avoin-data/rajapintojen-kayttooikeusehdot/.

Oulun kaupungin liikennevalotiedot

MODIFIERAD 28.05.2020
Oulun kaupungin ja ITM Finlandin Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat liikennevaloliittymät on liitetty liikennetekniseen seurantajärjestelmään (TPM, Traffic Performance Monitoring). Järjestelmä laskee useita liikenneteknisiä tunnuslukuja (KPI, Key Performance Indicator) liittymien kaistoilta ja opastinryhmiltä. Tunnusluvut kuvaavat liikennevalojen ja liikenteen toimivuutta. Tiedot on julkaistu [TPM-rajapinnassa](https://api.oulunliikenne.fi/tpm/api-docs), mistä voi reaaliaikaisesti hakea KPI-tunnuslukujen mittausarvoja. Liikennevalotiedot lasketaan liikennevalokojeilta saatavasta ilmaisimien ja opastinryhmien tilatiedosta, jonka tarkkuus on 0,1 s. Kaikki KPI-arvot lasketaan opastinryhmiltä tai kaistoilta 5 minuutin välein. Kolme KPI:tä lasketaan myös jokaisessa liikennevalokierrossa. Tämän aineiston LATAA -painikkeen kautta saa auki rajapinnan tunnuslukujen tarkemman kuvauksen. Avautuvalle sivulle on linkitetty myös ladattava metatietopaketti, joka sisältää taulukon kaikista liittymistä ja niiden koordinaateista sekä liittymäkuvat.

Oulun kaupungin pyöräilyn baanaverkko

MODIFIERAD 28.05.2020
Oulun kaupungin baanaverkko eli pyöräilyn korkean laatutason väylät. Tyypillisessä baana-toteutuksessa pyöräväylää levennetään sekä jaetaan kävely ja pyöräilyliikenne omille väylän osilleen. Pyöräilylle tarkoitetulla väylän osalla on omat kaistat eri suuntaiselle liikenteelle. Aineisto sisältää jo toteutetut baana-väylät sekä suunnitteilla olevat uudet linjat ja niiden arvioidut toteutusvuodet.

Open your data

Does your organization produce data that could benefit or interest others? We offer guidance and a distribution channel for your datasets.

Applications