Verksamhetsmodellen för datadelning

Inledning

Verksamhetsmodellen för datadelning beskriver faserna i datadelningen, samt de skyldigheter och rekommendationer som ska beaktas i den. I verksamhetsmodellen har man samlat exempel på datadelning samt tillvägagångssätt som andra organisationer upplevt vara fungerande. 

Verksamhetsmodellen är särskilt avsedd för aktörer inom den offentliga förvaltningen. Den fokuserar i huvudsak på att dela information som öppna data, dvs. information som vem som helst kan använda gratis med beaktande av användarvillkoren.

Verksamhetsmodellen är inte en officiell rekommendation, instruktion eller riktlinje.

Modellen är till hjälp till exempel när:

  • En företrädare för organisationen vill bekanta sig med datadelning som ett nytt tema.
  • Organisationen har för avsikt att dela information och behöver anvisningar för hur de kan gå vidare i frågan.
  • Organisationen redan har delat information men processerna fortfarande behöver utvecklas. Därmed finns det behov av ytterligare anvisningar och/eller upplevelser från andra organisationer.
  • Organisationen har redan delat information och skulle kunna dela god praxis med andra.

Verksamhetsmodell för uppgiftsdelning i korthet

Verksamhetsmodellen är uppdelad i nio faser.

Verksamhetsmodellen har utvecklats öppet och behovsbaserat med intressentgrupper åren 2021–2022 i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, under ledning av Finansministeriets projekt Utnyttja och öppna data.

Dessutom har Statistikcentralen, Helsingfors stad (Helsinki Region Infoshare: tjänsten för öppna data), Statskontoret, Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, Lantmäteriverket, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och Open Knowledge Finland ry deltagit i innehållsproduktionen. Deloitte Consulting Oy har fungerat som stöd i arbetet. 

I denna verksamhetsmodell avser termerna data, information och informationsmaterial ungefär samma sak, även om de filosofiskt sett avser olika saker. I vardagsdiskussionen har detta ingen stor betydelse och i detta sammanhang fördjupar man sig inte i begreppsdefinitionen.

Bekanta dig också med webbutbildningen: Dela information – fördelarna med att dela offentliga data och verksamhetssätten för det. Utbildningen grundar sig på verksamhetsmodellen och är öppen för alla.

Fördelar, risker och kostnader -metoden

Inom ramen för verksamhetsmodellen för datadelning har vi utvecklat en metod för bedömning av nyttopotential, risker och kostnader för data (HRK-bedömningsmetoden), vars syfte är att erbjuda organisationer inom den offentliga förvaltningen ett lättanvänt sätt att bedöma fördelarna, riskerna, kostnaderna och intäkterna av att öppna och dela information.

Ladda ner bedömningsverktyget HRK (Excel-fil, på finska)

Vill du skicka respons om verksamhetsmodellen för datadelning?

Kontakta oss per e-post avoindata@dvv.fi och berätta om din utvecklingsidé.
Vi utvecklar verksamhetsmodellens innehåll utifrån responsen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata strävar efter att uppdatera verksamhetsmodellens innehåll en gång per år.

Den senaste svenska versionen av innehållet publicerades i december 2022.

Hänvisning till verksamhetsmodellen

Nämn alltid källan när du lånar ut innehåll och exempel från verksamhetsmodellen.

Hänvisa till innehållet till exempel på följande sätt:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 2022. Verksamhetsmodellen för datadelning, (sida) WWW-dokument. Tillgänglig på: https://www.avoindata.fi/sv/handlingsmodellen. Hänvisning [datum].