Verksamhetsmodellen för datadelning

Inledning

Verksamhetsmodellen för datadelning är en övergripande modell som stöder öppnandet av information. Verksamhetsmodellen för datadelning beskriver faserna i datadelningen, samt de skyldigheter och rekommendationer som ska beaktas i dem. I anslutning till varje fas finns rikligt med nyttigt tilläggsmaterial. I verksamhetsmodellen har man dessutom samlat ett stort antal exempel på datadelning samt tillvägagångssätt som organisationer upplevt vara fungerande.

Verksamhetsmodellen fokuserar i huvudsak på att dela information som öppna data, dvs. information som vem som helst kan använda gratis med beaktande av användarvillkoren. Verksamhetsmodellen innehåller dock anvisningar som är till nytta för datadelningen i allmänhet.

Genom att dela data kan verksamheten effektiviseras och genom att göra data öppna främjas till exempel demokratins och förvaltningens transparens samt uppkomsten av nya innovationer.

Öppna data är maskinläsbar information som kan användas, bearbetas och delas av vem som helst för vilket ändamål som helst, även kommersiellt. Öppna data licensieras med en öppen licens som fastställer användarvillkoren. Öppna data kan vara till exempel folkräkningsuppgifter, kartuppgifter eller platsinformation om bussar i realtid.

En datamängd är en identifierbar samling information. I denna verksamhetsmodell avses ofta samma sak med termerna data, information, datamängd och informationsprodukt.

Ett programmeringsgränssnitt är ett dokumenterat gränssnitt som gör att program, applikationer eller system kan utbyta information eller funktioner sinsemellan.

Verksamhetsmodellen är särskilt avsedd för aktörer inom den offentliga förvaltningen, men den kan också utnyttjas av andra som är intresserade av öppnande av information. Verksamhetsmodellen är till hjälp till exempel när:

  • En företrädare för en organisation vill bekanta sig med delning av information som öppna data eller i övrigt i större utsträckning, och ämnet är nytt för hen.
  • En organisation har för avsikt att dela information till en begränsad grupp eller öppna information offentligt som öppna data och behöver anvisningar för att gå vidare.
  • Organisationen redan har delat information men processerna fortfarande behöver utvecklas. Därmed finns det behov av ytterligare anvisningar och/eller upplevelser från andra organisationer.

Verksamhetsmodellen är mjuk informationsstyrning, med vilken man vill hjälpa olika aktörer att dela information samt främja skapandet av enhetliga verksamhetssätt i synnerhet kring öppna data. Verksamhetsmodellen för datadelning är alltså inte en officiell rekommendation eller riktlinje.

Verksamhetsmodellen för datadelning kortfattat

Verksamhetsmodellen för datadelning består av tio faser enligt bilden nedan.

  • Faserna 1–3 är avsedda som stöd innan datadelningen inleds. De stöder läsarens förståelse för vilka fördelar datadelningen har för samhället samt vilka skyldigheter till exempel lagstiftningen ställer.
  • Faserna 4–6 fokuserar på identifiering av datamängder som kan delas, beslut om att dela information samt egentlig publicering.
  • Faserna 7–9 beskriver uppgifter i anslutning till underhåll av delad information, vilka upprepas under datamängdens hela livscykel. 
  • Fas 10 innefattar saker som ska beaktas när man vill avsluta delningen av datamängden.

Bild: Verksamhetsmodellens struktur

Varje fas i verksamhetsmodellen presenteras i början av fasen och ger en snabb översikt över vad som händer i fasen samt hurdana roller som kan delta i den aktuella fasen.

Varje fas innehåller avsnitt som beskriver ämnet lite noggrannare. Värdefull tilläggsinformation finns i de blå avsnitten som öppnas separat och det rekommenderas att man läser dem.

I slutet av verksamhetsmodellen finns en checklista för datadelning. I checklistan sammanfattas anvisningarna om verksamhetsmodellen.

Uppgifter om verksamhetsmodellen

Utfärdare

Verksamhetsmodellen utvecklades ursprungligen öppet och behovsbaserat tillsammans med intressentgrupper 2021–2022. Arbetet framskred under ledning av finansministeriets projekt Utnyttja och öppna information i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I innehållsproduktionen deltog också Statistikcentralen, Helsingfors stad (Helsinki Region Infoshare: tjänsten för öppna data), Statskontoret, Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, Lantmäteriverket, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och Open Knowledge Finland ry. Deloitte Consulting Oy har fungerat som stöd i arbetet.

Verksamhetsmodellen vidareutvecklas årligen. En ny version publiceras varje höst.

Publicering

Version tre av verksamhetsmodellen för datadelning publicerades i december 2023. Verksamhetsmodellen har också publicerats på svenska och engelska.

Hänvisning till verksamhetsmodellen

Nämn alltid källan när du lånar ut innehåll och exempel från verksamhetsmodellen. Hänvisa till innehållet till exempel på följande sätt:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. (2023). [fasens namn]. Verksamhetsmodellen för datadelning. Version 3. Tillgänglig på: https://www.avoindata.fi/sv/handlingsmodellen. Hänvisning [datum].

Ge respons om verksamhetsmodellen för datadelning

Vill du skicka respons om verksamhetsmodellen för datadelning? Eller saknas väsentlig information från verksamhetsmodellen?

Kontakta oss per e-post avoindata@dvv.fi och berätta om din utvecklingsidé. Vi utvecklar verksamhetsmodellens innehåll på ett användarfokuserat sätt utifrån responsen.