Julkisen hallinnon API-periaatteet ja verkostoyhteistyö

Johdanto

Ohjelmointirajapinnat (englanniksi Application Programming Interface, API) ovat dokumentoituja rajapintoja, joiden avulla ohjelmistot, sovellukset tai järjestelmät voivat vaihtaa keskenään tietoa tai toiminnallisuuksia.

Julkisten hallinnon API-periaatteiden tarkoituksena on edistää julkisen hallinnon tietojen ja toimintojen tarjoamista sekä hyödyntämistä ohjelmointirajapintojen avulla. Kun uusia ratkaisuja voidaan kehittää jo olemassa olevien tietojen, toimintojen ja ohjelmointirajapintojen päälle, päällekkäinen työ ja päällekkäiset ratkaisut vähenevät, kehittämistyö nopeutuu ja tuottavuus kasvaa. 

Periaatteiden tavoitteena on lisätä semanttista ja teknistä yhteentoimivuutta, uudelleenkäytettävyyttä, tietoturvan ja tietosuojan huomioimista sekä laatua ohjelmointirajapintojen kehityksessä. Periaatteita tuetaan verkostoyhteistyöllä.

Julkisen hallinnon API-periaatteet ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Periaatteet on kehitetty valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeessa.


Rajapintaperiaatteita on kaksitoista

Strategisen tason periaatteet organisaation johdolle

 Strategiset periaatteet
1.1Tarjoa ja hyödynnä tietoja pääsääntöisesti ohjelmointirajapintojen kautta
1.2Määritä ohjelmointirajapintojen tarjoamiselle ja hyödyntämiselle tavoitteet ja mittarit sekä hanki riittävät resurssit
1.3Varmista hankinnoissa yhteentoimivuus muiden tietojärjestelmien kanssa
1.4Edistä sisäistä ja ulkoista yhteistyötä

 
Taktisen tason periaatteet organisaation tiedonhallintaa kehittäville toimijoille

 Taktiset periaatteet
2.1Kehitä ohjelmointirajapintoja tarvelähtöisesti
2.2Määritä ohjelmointirajapintojen tarjoamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät roolit, tehtävät, vastuut ja toimintamallit
2.3Kuvaa ohjelmointirajapintojen muodostama kokonaisuus
2.4Tunnista ja hallitse ohjelmointirajapintoihin liittyvät riskit

 
Operatiivisen tason periaatteet ohjelmointirajapintoja kehittäville ja ylläpitäville toimijoille

 Operatiiviset periaatteet
3.1Kehitä ohjelmointirajapinnat avoimilla ja teknologiariippumattomilla standardeilla ja protokollilla
3.2Kuvaa ohjelmointirajapintojen käsittelemät tiedot yhteisten ja yleisten tietomallien mukaisesti
3.3Turvaa, testaa, versioi, dokumentoi ja julkaise ohjelmointirajapinnat
3.4Seuraa ohjelmointirajapinnoille asetettuja mittareita ja muita seurantakohteita