3. Motivointi ja organisointi

Tiedon jakamisen hyödyt

Tässä osiossa kuvataan, mitä hyötyä tiedon jakamisesta ja avaamisesta voi olla yhteiskunnan eri osapuolille.

Digitaalinen tieto ei kulu käytössä, vaan sen arvon voi ajatella kasvavan, mitä useampi sitä hyödyntää. Organisaation jakaessa tietoaan laajempaan käyttöön, tulee organisaation ulkopuolisille tahoille, kuten yrityksille ja kansalaisille, mahdollisuus hyödyntää ja yhdistellä samaa tietoa omissa käyttötarkoituksissaan. Tiedon jakaminen on tietoyhteiskunnan tapa tehdä töitä yhdessä.

Julkisen hallinnon organisaatiot keräävät ja hallinnoivat tietoa lähtökohtaisesti lainsäädännössä säädettyä tehtävää varten. Näin ollen suuriakin tietovarantoja voidaan kerätä vain yhtä tai muutamaa tehtävää varten. Jakamalla näitä tietoja laajemmin muiden käyttöön voidaan saavuttaa merkittävää tuottavuuden kasvua ja toiminnan tehostamista. Lisäksi tietojen avaaminen voi luoda uusia mahdollisuuksia hyödyntää tietoja laajemmin yhteiskunnassa.

Tiedon jakaminen avoimena datana

Avoimen datan hyötyjä voi tarkastella eri tavoin, esimerkiksi taloudellisesta, sosiaalisesta, ekologisesta, poliittisesta tai suorituskyvyn näkökulmasta. Esimerkiksi ympäristöön liittyvien tietojen avaaminen edesauttaa kiertotaloutta, luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä ja luonnon monimuotoisuutta. Sen sijaan valtion budjetin ja ostotietojen avoimuus puolestaan tehostaa verorahojen käyttöä ja korruption torjumista.

Avoimesti käytettävissä olevat tietoaineistot 

 • osallistavat kansalaisia ja lisäävät aktiivisuutta,
 • tehostavat organisaatioiden toimintaa ja suorituskykyä,
 • mahdollistavat liiketoiminnan ja talouden kehittymisen uusien innovaatioiden ja palveluiden myötä,
 • parantavat demokratiaa ja hallinnon läpinäkyvyyttä,
 • helpottavat eri viranomaisten tekemää yhteistyötä sekä
 • luovat mahdollisuuksia hyödyntää tietoa vapaasti omiin käyttötarkoituksiin.

Lisätietoa tiedon jakamisesta avoimena datana löydät seuraavista:

Mihin avointa dataa voi käyttää?

Avointa dataa voi hyödyntää kuka vain. Monet yritykset ja kehittäjät hyödyntävät avattua tietoa esimerkiksi erilaisissa palveluissa, sovelluksissa ja tutkimuksissa.

Esimerkkejä siitä, mihin kaikkeen avointa dataa hyödynnetään, löytyy muun muassa:

Tiedon avaamisen hyötyjä julkishallinnolle

Julkishallinnossa tiedon avaaminen ja avatun tiedon hyödyntäminen parantaa tiedon johtamista ja tiedolla johtamista, päätöksentekoa ja suorituskykyä sekä tehostaa julkisten palvelujen suunnittelua ja toteuttamista. Julkisen hallinnon ei tarvitse kerätä samoja tietoja useita kertoja esimerkiksi eri virastojen toimesta, vaan kerran kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää useissa eri tehtävissä.

Sen lisäksi, että julkisen tiedon tulisi lähtökohtaisesti olla julkista ja saatavilla (Suomen perustuslaki 731/1999 12 § ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999), on tiedon avaamisesta hyötyä monille eri osapuolille, mukaan lukien tietoa avaava organisaatio itse. Tästä syystä kaikkien organisaatioiden on hyvä perehtyä tiedon avaamisesta saataviin hyötyihin.

Tietoa avaava organisaatio voi hyötyä tiedon avaamisesta esimerkiksi vähentyneiden tietopyyntöjen kautta. Sen sijaan, että organisaation resurssit kuluvat tietopyyntöihin vastaamiseen, voi resurssit suunnata muihin toimintoihin.

Avoin data avaa uusia mahdollisuuksia viranomaisyhteistyölle, kun dataa rikastetaan eri lähteistä ja organisaatioista tulevilla tiedoilla. Esimerkiksi Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) käyttää Patentti- ja rekisterihallituksen avaamia yritystietoja osana vaarallisten tuotteiden selvitystä ja viestintää. 

Kun julkishallinnon tietovarannot ovat mahdollisimman laajasti ja avoimesti käytettävissä myös yli sektorien, voidaan

 • säästää resursseja,
 • kehittää ja tehostaa hallinnon sisäisiä prosesseja sekä
 • parantaa datan laatua, kuvailuja ja löydettävyyttä.

Avattavien tietoaineistojen kartoitus- ja avaamisprosessien suunnittelu voivat jo itsessään kehittää organisaatiota. Usein kartoitusprosessin sivutuotteena kehitetään myös toimintaprosesseja, jossa kokonaisvaltainen tarkastelu poistaa esimerkiksi päällekkäistä työtä tai nostaa tiedon käsittelyn automaatioastetta. Yhteistyö suuren organisaation sisällä helpottuu, kun esimerkiksi eri osastot ja yksiköt voivat käyttää toistensa hallinnoimia tietoja aiempaa helpommin.

Lisätietoja julkishallinnon avoimesta datasta (englanniksi) data.europa.eu-palvelussa. 

Tiedon avaamisen hyötyjä yhteiskunnalle

Avoimesti saatavilla olevat tietoaineistot lisäävät esimerkiksi julkishallinnon läpinäkyvyyttä ja vahvistavat luottamusta. Avoimen tiedon avulla vahvistetaan kansalaisten osallisuutta ja ehkäistään korruptiota.

Avointa tietoa hyödynnetään muun muassa tutkimuksessa, opetuksessa ja tiedotusvälineissä. Julkisen toiminnan ja sen tuottamien tietojen avoimuus lisää kansalaisten luottamusta julkisen hallinnon toimintaa kohtaan ja kehittää hallintoa kansalaisten antaman palautteen avulla.

Avoimen tiedon hyödyntäminen opetuksessa

Avoimet aineistot, avoimen lähdekoodin ohjelmistot sekä avoin tiedejulkaiseminen ovat vaikuttaneet suuresti opetukseen. Avoimia aineistoja hyödynnetään laajasti muun muassa maantieteen yliopisto-opetuksessa.

Nykyään opetuksessa voidaan esimerkiksi käyttää oikeita avoimia paikkatietoaineistoja keksityn datan sijaan. Opiskelijoita kannustetaan etsimään ja vaatimaan avoimia aineistoja ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja sekä jakamaan tuotoksiaan avoimesti eteenpäin. Lisätietoja tiedon hyödyntämisestä maantieteen opetuksessa.

Avointa tietoa hyödynnetään myös ammattikorkeakouluissa. Esimerkiksi Metropolia ammattikorkeakoulussa opiskelijoilla on ollut useina vuosina mahdollisuus osallistua kursseille, joissa ratkotaan tosielämän ongelmia avoimia tietoaineistoja ja rajapintoja hyödyntäen. Lisätietoja Metropolian ja HRI:n yhteistyöstä

Myös Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskelijoita on aktiivisesti ohjattu hyödyntämään avoimia tietoaineistoja. Esimerkiksi, Kukkamäki, J., Mikkonen, A., Stormi, I. & Mäntyneva, M. (2020). Avoimen datan hyödyntäminen opetuksessa ja tutkimuksessa. Teoksessa J. Kukkamäki & M. Tarkkala (toim.), Avoin Häme. HAMK Unlimited Journal 25.8.2020.

Avoimen tiedon hyödyntäminen tutkimuksessa

Avoimia tietoaineistoja hyödynnetään opinnäytetöissä, väitöskirjoissa ja muissa tieteellisissä tutkimuksissa.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinoinnista vastaa suomalaisessa tutkimusyhteisössä Tieteellisten seurain valtuuskunta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Koordinaation tavoitteena on edistää tutkimusyhteisön sisällä keskustelua avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteista ja keinoista sekä lisätä yhteistyötä ja tietoisuutta avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuuksista, haasteista ja ratkaisuista. Tutustu tarkemmin avointiede.fi.

Avointa dataa on tuotettu sekä hyödynnetty myös Helsingin yliopiston Digital Geography Labissa, jossa on muun muassa tuotettu avoimesti saatavilla olevaa pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisidataa.

Tutustu tarkemmin Digital Geography Labin tutkimusryhmään (englanniksi) tai katso tallenne avoimen datan käytöstä korkeakouluissa.

Opinnäytetöitä, joissa on hyödynnetty avointa tietoa, voi etsiä esimerkiksi yliopistojen digitaalisista arkistoista ja kirjastojen hakupalveluista.

Avointa tietoa on hyödynnetty esimerkiksi Turun yliopiston maisemantutkimukselle tehdyssä pro gradu -tutkielmassa Virtanen, Katrina. 2020. Avoin data ja droonikuvaus maisemahistoriallisen tutkimusmenetelmän kehittämisessä : havaintoja Ruissalon historiallisista huvilakohteista.

Avoimen datan hyötyjä ja hyödyntämistä liiketoiminnassa on tarkasteltu väitöskirjassa Herrala, Antti. 2018. Benefits from Open Data: Barriers of Supply and Demand of Open Data in Private Organizations (englanniksi).

Avoimen tiedon hyödyntäminen tiedotusvälineissä

Tiedotusvälineet ja toimittajat hyödyntävät avoimia tietoaineistoja aktiivisesti uutisten ja muiden juttujen tekemisessä. Tätä työtä kutsutaan datajournalismiksi. Datajournalismista löytyy lisätietoja muun muassa Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen luomalta verkkosivuilta.

Esimerkiksi Ylen Plus-deski luo näyttävää ja syventävää verkkojournalismia osana Ylen uutis- ja ajankohtaistoimintaa. Plus-deski tekee muun muassa datajournalismia, visuaalisia feature-juttuja, virtuaalitodellisuutta sekä interaktiivisia artikkeleita.

Plus-deskissa työskennelleen toimittajan kokemuksia avoimen tiedon ja rajapintojen hyödyntämisestä.

Myös Helsingin Sanomilla on oma datajournalismiin keskittyvä datadeskinsä, joka hyödyntää laajasti erilaisia tietoaineistoja artikkeleissaan. Helsingin Sanomat on tuottanut esimerkiksi:

HS on saanut pronssimitalin kansainvälisessä Malofiej-infografiikkakilpailussa avointa dataa hyödyntävällä artikkelilla ja kunniamaininnan Datamenestyjät-kilpailussa, joka on suunnattu Tilastokeskuksen tietoaineistoja hyödyntäville tahoille.

Tiedon avaamisen hyötyjä liiketoiminnalle

Avoimista tietoaineistoista on paljon hyötyä yritysten liiketoiminnalle. Avoimesti saatavilla olevat tietoaineistot voivat vähentää yrityksen investointitarpeita ja säästää yrityksen resursseja merkittävästi. Yritysten ei tarvitse kerätä uudestaan sitä tietoa, jonka julkinen hallinto on avannut avoimena datana. Hyödyntämällä avointa tietoa yritykset voivat kehittää olemassa olevaa liiketoimintaansa ja luoda täysin uutta liiketoimintaa. Tämä voi tuottaa uudenlaista lisäarvoa yrityksen asiakaskunnalle tai laajentaa asiakaskuntaa entisestään. Samalla yritys voi työllistää uusia työntekijöitä, millä on oma tärkeä arvonsa yhteiskunnassa. 

Lisäksi yritys voi avoimen tiedon avulla parantaa

 • tiedolla johtamista,
 • päätöksentekoa,
 • suorituskykyä sekä
 • tehostaa palvelujen suunnittelua ja toteuttamista.

Avoimen datan liiketoiminnalliset hyödyt ovat sekä suoria että epäsuoria. Suorat hyödyt ovat taloudellisia hyötyjä, jotka esimerkiksi lisäävät yrityksen pääomaa, työpaikkojen määrää tai tuovat kustannussäästöjä. Epäsuorilla hyödyillä tarkoitetaan esimerkiksi uusien palveluiden syntymistä, organisaatioiden toiminnan tehostumista ja liiketoiminnan kasvua. 

Esimerkki: Maas Global Oy

Maas Global (englanniksi) myy asiakkaille kuukausimaksullista Whim-sovellusta, joka yhdistää julkista liikennettä, kaupunkipyöriä, takseja, yhteiskäyttöautoja ja auton vuokrausta. Yritys käyttää paikallisia kumppaneita palvelutuotannossaan.

Maas Global on maailman ensimmäinen yhtiö, joka tuottaa liikkumisen palveluna (engl. mobility as a service). Joulukuussa 2018 lanseeratulla palvelulla on tehty yli 20 miljoonaa matkaa. Maas Global hyödyntää avointa dataa reittien suunnittelussa ja aikataulujen tuottamisessa. Lisäksi Maas Globalin liiketoiminta perustuu pääsyyn muiden toimijoiden (lippu- ja maksu-)rajapintoihin. Niiden avulla se pystyy ostamaan lippuja esimerkiksi HSL:ltä ja myymään niihin perustuvia matkoja omassa sovelluksessaan.

Vuonna 2019 Maas Global voitti Euroopan "Future Unicorn Award" -kilpailun. Yksisarvisella (engl. Unicorn) viitataan yritykseen, jonka arvo on yli miljardi euroa. Lisätietoja Future Unicorn Award -kilpailusta (englanniksi).

Esimerkki: Gispo Oy

Gispo Oy on suomalainen paikkatietoalan yritys, jonka tavoitteena on edistää avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen sekä avoimen paikkatiedon kehittämistä ja hyödyntämistä. Gispo tekee töitä paikkatiedon parissa elinkaaren eri vaiheissa ja hyödyntää aktiivisesti avointa tietoa konsultointi- ja koulutuspalveluissaan. Yritys on kasvanut niin Suomen sisällä kuin ulkopuolellakin. 

Katso tallenne avoimen datan käytöstä paikkatietoalan yrityksissä.

Esimerkkejä avatun tiedon käytöstä ja hyödyistä

Avoimet ostolaskutiedot

Useat kunnat ja valtionhallinto ovat julkaisseet ostolaskutietojaan avoimena tietona. Tämä on lisännyt vahvasti julkishallinnon toiminnan läpinäkyvyyttä ja mahdollistanut julkishallinnon organisaatioiden ostotoiminnan keskinäisen vertailun sekä edesauttanut osaltaan julkisten varojen huolellista käyttöä.

Ostolaskutietojen avoin saatavuus on mahdollistanut sen, että Valtiokonttori on voinut luoda käyttäjäystävällisen Tutkihankintoja.fi-palvelun, jonka kautta eri organisaatioiden tietoja on helppo vertailla keskenään.

Kuntien ja kuntayhtymien avoimet taloustiedot

Kuntien ja kuntayhtymien hyväksymät taloustiedot ovat saatavilla avoimena tietona rest-rajapinnan kautta JSON- ja XML-muodossa. Tämä on mahdollistanut sen, että Valtiokonttori on voinut luoda käyttäjäystävällisen Tutkikuntia.fi-palvelun. Näin näitä tietoja voi vapaasti hyödyntää joko raakadatana tai käyttöliittymän kautta esimerkiksi julkishallinnossa tiedolla johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Avoimet paikkatietoaineistot

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

SYKEn avoimia aineistoja käytetään monipuolisesti suunnittelun ja päätöksenteon tukena, kuten esimerkiksi kaavoituksessa, erilaisten lupien käsittelyssä sekä hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa. Lisäksi aineistoja hyödynnetään tutkimus- ja opetusmateriaaleina yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa.

SYKEn paikkatiedot yhdistettynä muihin aineistoihin ovat käytössä myös viestintään ja ympäristötiedon jakamiseen tarkoitetuissa palveluissa, joita muun muassa ELY-keskukset ovat laatineet oman alueensa kuntia ja muita toimijoita varten. Esimerkkejä tästä on koottu Pirkanmaan ELYn sivustolle. Muita esimerkkejä sovelluksista, joissa SYKEn paikkatietoja käytetään ovat vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde vesi.fi sekä merellisen tiedon hakemiseen ja katselemiseen tarkoitettu meriopas.fi.

SYKEn avoimia paikkatietoaineistoja voi ladata aineistopaketteina tai avoimia rajapintapalveluja hyödyntämällä. Näistä aineistoista on laadittu myös metatietokuvaukset. INSPIRE-direktiivin mukaiset latauspalvelut tarjoavat SYKEn INSPIRE-aineistot pääasiassa Atom-syötteen kautta GML-tiedostoina. WFS-suorasaantilatauspalvelu on julkaistu osasta aineistoja. SYKEn palvelusta ladattavat paikkatietoaineistot kuuluvat avoimen tietoaineiston käyttöluvan piiriin.

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen avoimia aineistoja hyödynnetään laajasti eri sektoreilla kuten julkishallinnossa, metsätaloudessa, rakentamisessa, navigoinnissa, ohjelmistojen suunnittelussa ja valmistamisessa, tutkimuksessa ja koulutuksessa. Myös erilaisessa harrastustoiminnassa avoimia aineistoja hyödynnetään laajasti.

Esimerkkeinä selainpalveluista:

Esimerkkeinä mobiilisovelluksista:

Kaupallisissa navigointisovelluksissa hyödynnetään myös avointa dataa.

Maanmittauslaitoksen kartta- ja paikkatietoaineistoja on saatavilla sekä rajapintapalvelusta että tiedostopalvelusta. Rajapintapalvelun kautta on saatavilla aina ajantasaisinta tietoa ja käytössä ovat esimerkiksi WMS-, WMTS-, WFS-, REST- ja OGC API Feature-standardit. Esimerkiksi Karttapaikka ja Paikkatietoikkuna ovat käyttöliittymiä, joissa hyödynnetään rajapintapalveluja. Tiedostopalvelun kautta saatavilla olevat tiedostot ovat tietyn ajankohdan aineistoja. Maanmittauslaitos on ohjeistanut tiedon hyödyntäjiä rajapintapalvelun ja tiedostopalvelun valinnassa

Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitoksen avoimet paikkatietoaineistot ovat saatavilla aineistosta riippuen joko lataus-, katselu- tai tiedostopalveluna. Suurin osa aineistoista on tarjolla koneluettavan INSPIRE-direktiivin mukaisen WFS-rajapinnan kautta. Yleisimmät säähavainnot ovat myös saatavilla erityisen käyttöliittymän kautta Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen kautta. Tämän lisäksi osa hilamuotoisista aineistoista on myös julkaistu Amazon AWS Public Datasets palvelun kautta.

Ilmatieteen laitos on koonnut sivuilleen esimerkkejä, jotka hyödyntävät avointa säätietoa

Tilastokeskus

Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot käsittävät tilastoalueita ja niihin yhdistettyjä tilastotietoja. Aineistot ovat saatavilla WMS- ja WFS-rajapinnalta, ja osa aineistosta on saatavana INSPIRE-direktiivin mukaisessa muodossa WMS-rajapinnalta ja uudentyyppiseltä OGC API Features rajapinnalta. Lue lisää Tilastokeskuksen avoimista paikkatietoaineistoista sekä niiden käytöstä

Suomi.fi-palvelutietovarannon avoimet tiedot

Julkishallinnon tuottamia palveluja ja niihin liittyviä erilaisia asiointikanavia on kuvattu yhdenmukaisessa muodossa Suomi.fi-palvelutietovarantoon (PTV), joka on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä, julkishallinnon yhteinen ja keskitetty tietovaranto. Julkishallinnon organisaatiot ovat lakisääteisesti velvoitettuja käyttämään Palvelutietovarantoa, mutta yksityiset palvelutuottajat voivat myös käyttää palvelua käyttöehtojen puitteissa.

PTV:n tiedot ovat ajantasaista ja luotettavaa, täysin avointa ja maksutonta dataa. Palvelujen ja asiointikanavien tietoja ei tarvitse ylläpitää useissa järjestelmissä, vaan organisaatio voi käyttää PTV:ssä olevan palvelu- ja asiointikanavasisältönsä automaattisesti omissa palveluissaan avoimen rajapinnan kautta. Esimerkiksi Kela hyödyntää PTV:ssä olevia palvelupistetietojaan omassa palvelupistehaussaan hakemalla yhteispalvelun asiointipisteiden tiedot PTV:stä, jolloin tiedot päivittyvät suoraan kuntien ylläpitäminä Kelan palvelupistehakuun. Myös kansallisessa tekoälyohjelmassa AuroraAI:ssa kehitetyissä ratkaisuissa hyödynnetään palvelutietovarannon avoimia tietoja. Ohjelman toimikausi oli 31.1.2020–31.12.2022.

Tavoitteet, mittaaminen ja kannustimet

Tässä osiossa kuvataan, miten tiedon avaamisen tavoitteita, mittaamista ja kannustimia voi määritellä ja toteuttaa.

Tiedon avaamisen tavoitteita kannattaa sisällyttää esimerkiksi organisaation (kuten viraston tai kunnan) strategiaan, toiminta- ja taloussuunnitelmaan tai tulossopimuksiin. Tavoitteille on hyvä asettaa myös esimerkiksi organisaatio- tai yksikkökohtaisia mittareita, joiden avulla seurataan ja todetaan tavoitteisiin pääsyä. 

Erilaiset mittarit ovat voimakas tapa ohjata ja johtaa organisaation toimintaa. Mittareiden avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, että tiedon jakamisesta saadaan sille asetettujen tavoitteiden mukaisia hyötyjä.

Esimerkkejä tavoitteiden asettamisesta

Organisaation strategia

Helsingin kaupunki hyväksyi vuonna 2019 datastrategian, jonka tavoitteena on, että Helsingin tuottama data on maailman käytettävintä ja käytetyintä kaupunkidataa vuoteen 2025 mennessä. Datastrategialla tavoitellaan muun muassa elinkeinoelämän vilkastuttamista ja ulkopuolisten resurssien hyödyntämistä dataa jakamalla.

Tavoitteena on, että sisäisen toiminnan lisäksi, ulkopuolinen ekosysteemi, kuten yhteisöt, yliopistot ja yritykset, voisivat jakaa ja hyödyntää alustamaisesti kaupungin hallinnassa olevaa dataa. Ulkoiset toimijat voisivat tehdä tutkimusta ja kehittää palveluja, joihin kaupungin omaa tarjoamaa ei ole olemassa tai se on puutteellista.  

Viraston tulostavoitteet

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) toiminnalle asetettavat vaikuttavuustavoitteet on ryhmitelty viiteen kokonaisuuteen ja niille on määritelty sekä indikaattorit että tavoitearvot. Yksi näistä kokonaisuuksista on ympäristötiedon käyttämisen vahvistaminen ja tuottaminen, jota kuvataan seuraavasti: “Ympäristöä koskeva tieto on käyttäjien kannalta merkityksellistä, avointa, luotettavaa ja helposti saavutettavaa. Tiedon tuotanto on ennakoivaa. Uudenlaisia teknologioita hyödyntävät toimintamallit tukevat julkishallinnon uudistuksia ja kestävien liiketoimintamallien vahvistusta myös kansainvälisesti.” Indikaattoriksi on määritelty palveluiden käytettävyys ja saatavuus sekä sähköisten tietopalveluiden käyttömäärien muutos verrattuna vuoteen 2019.

Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan vuosittain ja strategisia vaikuttavuustavoitteita täsmennetään vuosittain konkreettisella strategian toimeenpanosuunnitelmalla. Lisätietoja Suomen ympäristökeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2023 (pdf), Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2020.

Tulossopimukset

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenne- ja viestintäviraston välisessä tulossopimuksessa 2020–2023, joka toteuttaa hallitusohjelmaa, on määritelty erilaisia tulostavoitteita. Yksi tavoitteista on “Digitaalisen tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta on lisätty ja MyData-toimintamallia on hyödynnetty datatalouden vauhdittamiseksi”. Tälle tulostavoitteelle on lisäksi asetettu mittarit ja vuosittaiset tavoitetasot.

Kansainväliseen yhden kerran periaatteeseen sitoutuminen

Yhden kerran periaatteen (Once-only principle, OOP) tavoitteena on vähentää hallinnollista taakkaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että samoja tietoja ei kerätä kansalaisilta ja yrityksiltä useampaan kertaan vaan julkisen hallinnon toimijoiden tulee saada tarvitsemansa tiedot muilta viranomaisilta silloin kun se on tarkoituksenmukaista.

EU:n ministerit vahvistivat tämän tavoitteen sähköistä hallintoa koskevassa ministeritason julistuksessa vuonna 2009. Yhden kerran periaatteen EU:n laajuinen soveltaminen on myös yksi digitaalisten sisämarkkinoiden strategian pilareista ja yksi EU:n sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman 2016–2020 perusperiaatteista

Jotta yhden kerran periaate toteutuisi, täytyy tietojen jakamisen toimia hyvin koko yhteiskunnassa ja erityisesti julkisen hallinnon sisällä.

Kansainvälisiin FAIR-periaatteisiin sitoutuminen

Vuonna 2016 julkaistiin FAIR-periaatteet, joiden noudattamisesta on EU:n neuvoston linjaus 9526/16 vuodelta 2016 ja jotka on mainittu Euroopan komission tiedonannossa “Euroopan datastrategia (2020)” yhteentoimivuuden edistämisen menetelmänä.

FAIR-periaatteiden tarkoitus on tehdä data

 • löydettäväksi (Findable),
 • saavutettavaksi (Accessible),
 • yhteentoimivaksi (Interoperable) ja
 • uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).

Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö on sitoutunut FAIR-periaatteisiin ja Fairdata-palveluita kehitetään näiden periaatteiden pohjalta. Myös EU:n eri rahoitusohjelmat noudattavat FAIR-periaatteita. 

FAIR-periaatteista ja muista avointa tiedettä koskevista periaatteista on saatavissa myös ohjeistusta komission Funding & Tenders -portaalissa.

Tiedon avaamisen mittaaminen 

Tiedon avaamisen mittaamisen tehtävä on varmistaa, että jakamisesta saatavat hyödyt toteutuvat. Mittaamista tulisi tehdä tavoitteellisesti osana tiedon avaamisen prosessia, jotta saadaan konkretisoitua tiedon avaamisesta saavutetut hyödyt. Hyödyntämällä eri mittareita, voidaan saada käsitys esimerkiksi siitä, miten paljon säästöjä on saatu tiedon avaamisesta avoimena datana.

Ennen tiedon avaamista kannattaa kartoittaa, millaista kysyntää tietoaineistoille on. Kysyntää voidaan mitata vaikkapa latausmäärillä tai sivunäyttöjen määrillä. Dataa ja sen avoimuutta voidaan lisäksi arvioida eri näkökulmista kehitystarpeiden tunnistamiseksi. Tiedon avaamisen jälkeen voidaan mitata, millaisia vaikutuksia avaamisella on ollut päätöksentekoon, sidosryhmien osallistamiseen tai toiminnan tehostumiseen. Tiedon avaamisen vaikuttavuutta voidaan tarkastella esimerkiksi PESTEL-analyysin avulla.

PESTEL-analyysi

PESTEL-analyysi on menetelmä, jota voidaan soveltaa avoimen datan mittaamiseen. Menetelmässä ollaan erityisen kiinnostuneita kuudesta eri osa-alueesta:

 • Poliittinen (Political): Avoimen datan vaikutus poliittisiin päätöksiin, hallinnon läpinäkyvyyteen ja yhteistyöhön hallinnon kanssa 
 • Taloudellinen (Economical): Avoimen datan vaikutus talouden kasvuun, innovaatioihin, liiketoimintaan sekä kustannuksiin
 • Sosiaalinen (Social): Avoimen datan vaikutus kansalaisten osallistamiseen, vähemmistöjen tukemiseen ja saavutettavuuteen
 • Teknologinen (Technological): Avoimen datan vaikutus infrastruktuuriin, yhteentoimivuuteen ja uusiin teknologioihin 
 • Ekologinen (Environmental): Avoimen datan vaikutus kestävään kehitykseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ympäristöä koskevaan päätöksentekoon
 • Lainsäädäntö (Legal): Avoimen datan vaikutus oikeudellisten suuntaviivojen kehittämiseen, oikeuden tulkintoihin ja päätöksiin sekä standardoituihin tiedon jakamisen kehyksiin tai sopimuksiin

Esimerkiksi Euroopan komission teettämässä vuosittaisessa Open Data Maturity-arvioinnissa hyödynnetään PESTEL-analyysin osa-alueita, kun selvitetään avoimen datan kehitystä Euroopassa. Voit tutustua arvioinnin loppuraportteihin data.europa.eu-palvelussa.

Tiedon avoimuuden mittaaminen

Tiedon avaamisen mittaamisen lisäksi myös tiedon avoimuutta on mahdollista mitata useista eri näkökulmista. Avointa tietoa voidaan arvioida sen

 • löydettävyyden
 • kokonaisuuden
 • käyttöehtojen tasa-arvoisuuden
 • alkuperäisyyden ja ajantasaisuuden
 • laillisen ja vapaan uudelleenkäytettävyyden
 • maksuttomuuden
 • koneluettavuuden
 • formaatin avoimuuden sekä
 • ymmärrettävyyden osalta.

Lisätietoja Johdatus tietovarantojen avaamiseen -julkaisusta (pdf), LVM 2010.

Tiedon avaamisen kannustimet

Tiedon avaamisen ympärille kannattaa sitoa organisaatio- tai työntekijäkohtaisia kannustimia ja vaatimuksia, jolloin organisaatio saadaan paremmin sitoutumaan tiedon avaamisen tavoitteisiin.

Jos kannustimet ja vaatimukset puuttuvat, organisaation voi olla vaikea ymmärtää minkälainen arvo tiedon avaamisella on. Tiedon avaaminen voidaan myös helposti nähdä lisätaakkana, jonka arvo loppukäyttäjille on vaikeasti mitattavissa ja sitäkin vaikeammin mitattavissa avaavalle organisaatiolle. Monella organisaatiolla avoimen tiedon käyttöliittymät ovat harvoin omassa käytössä, eivätkä organisaatiot välttämättä edes itse hyödynnä avattavaa tietoa. Tästä johtuen tiedon avaamisesta ei muodostu organisaatioille operatiivisia hyötyjä.

Helsinki Region Infosharen kannustimia

HRI:ssa kannustetaan datan avaamiseen viestimällä avoimen datan hyödyistä ja datasta tehdyistä sovelluksista. Lisäksi HRI:lla on jo vuosia ollut käytössä kuukauden data -nostot (uutiskirjeessä ja somessa) sekä vuoden data-avaus -kunniamaininta, joilla pyritään nostamaan mielenkiintoisimpia data-avauksia esiin ja antamaan kiitosta dataa avanneille henkilöille. Esimerkiksi:

Kaikki vuoden data-avauksena palkitut löytyvät HRI:n sivuilta.

Tiedonhallinnan organisointi

Tässä osiossa kuvataan, miten tiedonhallintalain piiriin kuuluvan organisaation tulee organisoida tiedonhallinta. Tiedonhallintalakia käsitellään yleisemmin kohdassa Suomen keskeinen lainsäädäntö.

Tiedonhallinta tarkoittaa tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan tiedon elinkaaren ajan.

Alla on kuvattu tiedonhallintalaissa määritellyn tiedonhallintayksikön tehtäviä ja sen johdon vastuita.

Tiedonhallintayksiköt ja niiden johto

Tiedonhallintalaissa (906/2019) tiedonhallintayksiköllä tarkoitetaan viranomaista, jonka tehtävänä on tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallintalain mukaisesti.

Tiedonhallintalaissa (906/2019) tiedonhallintayksikön johdolla tarkoitetaan sitä viranomaista tai virkamiestä, joka vastaa tiedonhallintayksikön yleisjohdosta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tiedonhallintalaissa määritellyt tiedonhallintayksiköt sekä esimerkinomaisesti ne toimijat, joille kuuluu vastuu tiedonhallinnan järjestämisestä tiedonhallintayksiköissä.​​​​​

Esimerkinomainen kuvaus vastuuhenkilöistä tai -tahoista tiedonhallintayksiköissä
TiedonhallintayksikköTiedonhallintayksikön johto
Valtion virasto tai laitosVirastopäällikkö, kuten pääjohtaja, ylijohtaja tai kansliapäällikkö (ministeriöt)
KuntaKunnanhallitus yhdessä kunnanjohtajan kanssa
KuntayhtymäYhtymähallitus yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa
TuomioistuimetPäällikkötuomari
Valitusasioiden lautakunnatPuheenjohtaja
Eduskunnan virastotVirastopäällikkö
Valtion liikelaitoksetLiikelaitoksen hallitus yhdessä toimitusjohtajan kanssa
Itsenäiset julkisoikeudelliset laitoksetLaitoksen hallitus yhdessä johtajan kanssa
YliopistotYliopiston hallitus yhdessä rehtorin kanssa
AmmattikorkeakoulutHallitus yhdessä rehtorin (toimitusjohtaja) kanssa

Tiedonhallintayksikön tehtävät

Tiedonhallintalain 13 §:n mukaan tiedonhallintayksikön on

 • seurattava toimintaympäristönsä tietoturvallisuuden tilaa,
 • varmistettava tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus koko niiden elinkaaren ajan,
 • selvitettävä olennaiset tietojenkäsittelyyn kohdistuvat riskit,
 • mitoitettava tietoturvallisuustoimenpiteet riskiarvioinnin mukaisesti,
 • tunnistettava ja arvioitava tietojen avaamiseen ja jakamiseen liittyviä riskejä ja toteutettava riskien hallitsemiseen liittyvät toimenpiteet sekä
 • hyväksyttävä jäännösriskit kirjallisesti.​​​​​

Tiedonhallintayksikön johdon vastuut

Tiedonhallintalaissa tiedonhallinnan järjestämiseen liittyvät vastuut on osoitettu tiedonhallintayksikön johdolle. Johdon on huolehdittava siitä, että tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut on määritelty, ja että johto valvoo aktiivisesti tiedonhallintaan liittyvien velvollisuuksien toteuttamista. Tietovarantojen ja tietojärjestelmien vastuut kuvataan myös tiedonhallintamalliin tiedonhallintalain 5.2 §:n nojalla, joten tiedonhallintayksikkö voi tältä osin määritellä vastuut myös tiedonhallintamalliin.

Johdon tulee myös huolehtia, että tiedonhallintayksikössä on ajantasaiset ohjeet tietoaineistojen käsittelystä, tietojärjestelmien käytöstä, tietojenkäsittelyoikeuksista, tiedonhallinnan vastuiden toteuttamisesta, tiedonsaantioikeuksien toteuttamisesta, tietoturvallisuustoimenpiteistä ja poikkeusoloihin varautumisesta.

Johdon vastuulla on myös varmistaa, että saatavilla on koulutusta, jolla varmistetaan henkilöstön riittävä tuntemus voimassa olevista tiedonhallintaa, tietojenkäsittelyä sekä asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskevista säädöksistä, määräyksistä ja tiedonhallintayksikön ohjeista. Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Asiakirjajulkisuuskuvausten ylläpidosta vastaavat virkamiehet tai työntekijät.

Johdon tulee lisäksi varmistaa asianmukaiset työvälineet tiedonhallintaa koskevien velvollisuuksien toteuttamiseksi. Osana työvälineiden asianmukaisuuden varmistamista hankinnoissa tulee varmistaa, että tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus on mahdollista toteuttaa ja ohjelmointirajapinnat on mahdollista avata ainakin tiedonhallintalain edellyttämissä tilanteissa. Lisäksi hankinnoissa on varmistettava, että teknisten rajapintojen tietorakenteet on määritelty ja rajapintakuvaukset ovat tiedonhallintayksikön ja tietoja saavien toimijoiden käytettävissä.

Tietojärjestelmien ja rajapintojen muutosten yhteydessä tulee huomioida tietovarantojen yhteentoimivuus ja niiden hyödynnettävyys tietoaineistoja muodostettaessa ja käytettäessä. Tiedonhallintayksikön tulisi myös tunnistaa, onko muilla viranomaisilla tai toimijoilla tarvetta ja oikeutta käytettävien tietojen hyödyntämiseen ja arvioida, mitä vaikutuksia muutoksella on heidän näkökulmastaan.
 

Esimerkkejä ja lisätietoa tiedonhallinnan organisoinnista ja ensimmäisistä askeleista

Tiedon jakamisen organisointi ja resursointi

Tässä osiossa kuvataan, mitä asioita organisaation on hyvä huomioida tiedon jakamisen organisoinnissa ja resursoinnissa. 

Organisaatiossa on hyvä olla henkilö tai henkilöitä, joille tiedon jakaminen on selkeästi vastuutettu ja jotka koordinoivat datan avaamista organisaatiossa ja neuvovat tarvittaessa. Roolien ja organisaatiorakenteiden määrittely tiedon jakamisen ympärille riippuu täysin organisaation omista resursseista.

Tiedon jakamisen prosessissa roolit voivat vaihdella merkittävästi organisaatioiden välillä niiden rakenteesta ja avattavan tiedon luonteesta riippuen. Tiedon jakamisen ja avaamisen prosessissa roolit voivat olla esimerkiksi seuraavanlaiset:

 • tiedon tuottajat
 • tiedon hallinnoijat
 • tiedon jakelijat 
 • tiedon hyödyntäjät ja lisäarvon tuottajat.

Henkilöresurssien lisäksi organisaation on hyvä huomioida tiedon jakamisen ja avaamisen resursoinnissa esimerkiksi seuraavanlaiset kulut:

 • Tietoaineiston käsittelyn kulut
 • Tietoaineiston varastoinnin kulut
 • Tietoaineiston kuvaamisen (metatiedot) kulut
 • Tietoaineiston julkaisemisen ja viestinnän kulut
 • Tietoaineiston ylläpidon ja päivittämisen kulut

Organisaatiota suositellaan vastuuttavan datan avaamiseen liittyvän riskienhallinnan, tietoturvallisuuden ja tietosuojan yhdelle tai useammalle henkilölle. Riskejä on kuvattu tarkemmin vaiheessa 5 Suunnittelu ja toteutus

Esimerkkejä tiedon avaamisen organisoinnista

Tiedon avaamisen organisointi Helsinki Region Infosharessa

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisessä avoimen datan palvelussa Helsinki Region Infosharessa (HRI) työskentelee täyspäiväisesti kaksi henkilöä. Heidän päätehtäviään ovat mm. pääkaupunkiseudun kaupunkien datan avaajien tukeminen, datan hyödyntämisen edistäminen, hri.fi-sivuston ylläpito sekä avoimesta datasta viestiminen eri kanavissa. HRI-palvelun työntekijöiden lisäksi datan avaamiseen osallistuu pääkaupunkiseudulla monia kaupunkien työntekijöitä osana muita työtehtäviään. Datan hallinnoijan ja HRI-palvelun vastuiden jakoa tiedon avaamisessa on kuvattu pääkaupunkiseudun avoimen datan elinkaaren hallintamallissa.

HRI-palvelun toimintaa ohjaa seudullinen ohjausryhmä, joka koostuu pääkaupunkiseudun kaupunkien edustajista. Kaupungit rahoittavat HRI:n toimintaa kaupunkien väestömääriin suhteutetuilla summilla. Esimerkiksi vuonna 2021 HRI:n budjetti (ei sisällä palkkakuluja) oli 60 000 euroa. Datan avaaminen ei välttämättä aina vaadi suurta työmäärää. Esimerkiksi tiedostomuodossa olevan datan, joka ei sisällä henkilötietoja, avaaminen voi helpoimmillaan olla alle tunnin työ.

Hri.fi:n sivustopohja on kehitetty yhteistyössä Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa 6Aika-yhteistyöstrategian Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa. HRI jatkokehittää sivustopohjaa yhteistyössä Tampereen ja Oulun kaupunkien kanssa. Sivustopohja on avointa lähdekoodia.

Tiedon avaamisen organisointi Ilmatieteen laitoksessa

Ilmatieteen laitoksessa avoimeen dataan liittyvät tehtävät ovat osa eri alojen (muun muassa sovelluskehityksen, tietoaineiston ja viestinnän) asiantuntijoiden työnkuvaa. Vuositasolla avoimeen dataan käytetään noin 3 henkilötyövuotta. Toimintaa ohjaa laitoksessa Avoimen datan ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna kaikki laitoksen avoimeen dataan liittyvät tahot. Se koostuu 15 henkilöstä, jotka edustavat johtoa (toimiala- ja yksikönpäälliköt), aineistotuottajia, sovelluskehittäjiä ja viestintää.

Prosessin määrittely

Tässä osiossa kuvataan, miten tiedon avaamisen prosessin voi organisaatiossa määritellä ja toteuttaa.

Ennalta määritelty prosessi selkeyttää tiedon avaamista, sillä tiedon avaaminen sisältää monta eri työvaihetta. Prosessin tehtävä on varmistaa se, että kaikki olennaiset asiat tulevat tehdyksi. Tästä osiosta löydät muutamia käytännön esimerkkejä eri organisaatioiden prosesseista.

Ennen prosessin määrittelyä on hyvä muodostaa kokonaiskuva kartoittamalla organisaatiossa käytössä olevat tietojärjestelmät ja kuvaamalla niiden sisältämät tiedot metatiedoiksi. Tietojärjestelmien kartoituksessa voi hyödyntää esimerkiksi vaiheessa 4 esiteltyjä tietojen kartoitustapoja

Usein tietojen avaaminen vanhoista tietojärjestelmistä voi olla hankalaa, sillä järjestelmää ei ole alunperinkään suunniteltu tiedon avaamisen näkökulmasta. Tämän takia tiedon avaaminen voi edellyttää tietojärjestelmän teknisiä muutoksia. Uusia tietojärjestelmiä kilpailutettaessa sekä järjestelmiä tai sopimuksia uusittaessa tulee huomioida muun muassa seuraavat:

Tietoaineistojen avaaminen on hyvä ajatella toistuvana, jatkuvasti kehittyvänä prosessina. Prosessissa on hyvä huomioida koko tietoaineiston elinkaari avaamisesta mahdollisen historiallisen datan säilyttämiseen, ks. arkistolaki toimintamallin vaiheesta 2. Avaaminen kannattaa mahdollisuuksien mukaan aloittaa yksinkertaisista aineistoista, joista edetään laajempiin ja monimutkaisempiin aineistoihin. Kun organisaatio on luonut perustukset datan avaamiselle ja organisaatioon on syntynyt datan avaamiseen tarvittava osaaminen, voi avaamisprosessi vaatia jatkossa vähemmän resursseja.

Prosessia on hyvä luoda ja kehittää avoimesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäyhteistyössä on hyvä lähteä liikkeelle sidosryhmän tarpeiden tunnistamisesta. Tarpeiden tunnistamiseen voi hyödyntää esimerkiksi toimintamallin vaiheessa 4 esiteltyjä tapoja.

Tiedon avaamisen prosessin voi toteuttaa esimerkiksi seuraavasti: 

 1. Tunnista mahdollisesti avattava tieto
 2. Arvioi mahdollisuuksia tiedon avaamiseen ja avaamisesta mahdollisesti aiheutuvia riskejä
 3. Tee päätös tiedon avaamisesta ja julkaise tieto avoimena datana
 4. Huolehdi tiedon ylläpidosta ja viestinnästä
 5. Tue tiedon hyödyntäjiä sekä mittaa avatun tiedon hyödyntämistä jatkokehitystä varten

Kuva: Esimerkki tiedon avaamisen prosessista

Käytännön tasolla tietoaineistojen avaamisen määrittely ja toteuttaminen tapahtuu organisaatioissa eri tavoilla. Tiedon avaamista voidaan toteuttaa organisaatiokohtaisesti sisäisenä prosessina tai yhtenäisellä tavalla yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Iso osa avoimesti jaossa olevista tietoaineistoista on määritelty ja jaettu organisaatioiden omien prosessien mukaisesti, mutta yhä useammin tiedon jakamista tarkastellaan ja määritellään yhteistyössä muiden, samanlaista tietoa hallinnoivien tahojen kanssa. Alle on koottu esimerkkejä eri organisaatioiden tiedon avaamisen prosesseista.

Esimerkkejä organisaatiokohtaisista tiedon avaamisen prosessikuvauksista

Espoon kaupunki 

Espoon kaupunki on laatinut datan tietosuojan ja tietoturvallisen avaamisen toimintamallin (pdf) tukemaan datan julkaisuun liittyvien yhtenäisten toimintatapojen luomisessa ja kehittämisessä. 

Turun kaupunki

Helsinki Region Infoshare

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisestä Helsinki Region Infoshare -palvelusta löytyy kuvausta datan avaamisen prosessista käytännön ohjeineen. Tutustu materiaaliin HRI:n verkkosivuilla: 

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on tehty päätös avoimen tietoaineiston lisenssin CC BY 4.0 käytöstä avoimen tiedon jakamisessa. Lisäksi SYKEllä on tutkimusdatapolitiikka, jonka tavoitteena on tukea tutkimusdatan avoimuutta ja vaikuttavuutta. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty yleispiirteisesti tietoaineiston avaamisen vaiheet SYKEssä. Aloite aineiston avaamisesta tulee yleensä aineiston tuottajalta/vastuuhenkilöltä. Ennen aineiston avaamista selvitetään mahdolliset avaamiseen liittyvät rajoitteet (henkilötiedot, salassa pidettävät tiedot, turvaluokitellut tiedot). Jos avaamisen estäviä rajoitteita ei ole, tai aineisto voidaan avata tietoja yleistämällä tai karsimalla, voidaan tehdä päätös aineiston julkaisemisesta avoimena. Aineiston jakeluun voi liittyä myös mm. direktiiveistä tulevia velvoitteita (esimerkiksi INSPIRE-direktiivi), jotka tulee huomioida. 

Avaamispäätöksen yhteydessä sovitaan aineiston jakeluun liittyvät vastuut ja aikataulut ottaen huomioon myös aineiston ja sen metatietojen ylläpitotarve jatkossa. Lisäksi määritellään avattavan aineiston tietosisältö ja -rakenne eli aineistosta muodostetaan tietotuote huomioiden käyttäjien tarpeet sekä aineistoa koskevat velvoitteet. Aineiston metatiedot kuvataan ennen aineiston avaamista. Avoimet aineistot ja rajapinnat julkaistaan SYKEn avoimen tiedon sivustolla ja metatiedot SYKEn metatietopalvelussa. Avoimien aineistojen metatiedot siirtyvät rajapinnan kautta myös mm. Avoindata-palveluun ja INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvien paikkatietojen metatiedot Maanmittauslaitoksen Paikkatietohakemistoon.

Kuva: Tiedon avaamisen prosessin päävaiheet SYKEssä

Esimerkkejä yhteisistä tiedon avaamisprosesseista

Kuntien taloustiedot

Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietojaan vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttoriin. Kuntatalouden tietopalveluun voi toimittaa raportit XBRL tai CSV-muotoisina liitetiedostoina tai hyödyntämällä Suomi.fi-palveluväylää. XBRL-muotoisen aineiston muodostamiseen voidaan käyttää erillistä Excel-tiedonsyöttösovellusta, joka on väliaikainen ratkaisu raportointiin. Kuntatalouden tietopalvelussa kunnat ja kuntayhtymät voivat raportoida, hyväksyä ja katsella taloustietojaan. Määrämuotoiseen raportointi- ja julkaisutapaan siirtyminen avaa mahdollisuuden hyödyntää kertaalleen tuotettua taloustietoa järjestelmäriippumattomasti uusiin käyttötarkoituksiin.

Kuntatalouden tietopalveluun raportoidut taloustiedot julkaistaan avoimessa rajapinnassa sekä Tutkikuntia.fi-palvelussa heti, kun tietoja raportoiva kunta tai kuntayhtymä on hyväksynyt raportoimansa tiedot Kuntatalouden tietopalvelussa. Osa raportoitavasta kustannustiedosta on sellaista, että se koskettaa vain muutamaa kuntalaista. Tällaisia esimerkkejä ovat esimerkiksi pienen kunnan tietyn terveyspalvelun kustannustiedot. Valtiokonttori aggregoi tällaiset kustannustiedot ylemmälle tasolle ennen julkaisua.

Automatisoituun talousraportointiin siirtyminen tukee kuntien ja kuntayhtymien taloushallinnon muutakin automatisointia esimerkiksi verkkolaskun, E-kuitin tai kirjanpidon määritysten osalta. Lisätietoja taloustietojen raportoinnista

Kuntien ostolaskudatat

Kuntaliitto on laatinut kunnille ja kuntayhtymille ohjeen ostolaskudatan avaamiseen avoimena datana kenen tahansa hyödynnettäväksi. Ostolaskudatan avaaminen on kunnille vapaaehtoista, eli laista tulevaa velvoitetta siihen ei ole. Datan avaaminen voi olla kuitenkin hyödyllistä, sillä se edistää kunnan avoimuutta ja vahvistaa siten demokratiaa sekä tukee kunnan kustannustietoista toimintatapaa. Ostolaskudatan avaaminen kunnan taloushallinnon järjestelmistä helpommin käytettävään muotoon ja kenen tahansa ulottuville voi edesauttaa myös kunnan oman toiminnan suunnittelua ja johtamista. Ostolaskudataa ovat avanneet lukuisat eri kokoiset kunnat, muun muassa Helsingin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Valkeakosken kaupunki. Tutustu ostolaskudatan avaamisen ohjeeseen.

Kansallinen Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) 

Palveluja kansalaisille ja yhteisöille tuottavat organisaatiot ylläpitävät Suomi.fi-palvelutietovarannossa yhdenmukaiset tiedot palveluista ja niihin liittyvistä asiointikanavista. Tietovarantoon tuottaa tietoja yli 4000 henkilöä noin 700 organisaatiossa, etupäässä kunnissa ja valtiolla mutta kasvavassa määrin myös yrityksissä ja järjestöissä.

PTV:ssä olevat tiedot ovat saatavilla maksuttomana avoimena datana. Hyötynä on esimerkiksi se, että PTV:ssä kuvattujen palvelujen tiedot ovat yhdenmukaisessa muodossa ja helposti uudelleen käytettävissä kolmansien osapuolien palveluissa.

PTV:n avoimet tiedot löytyvät Avoindatasta

Pääkaupunkiseudun palvelutietovaranto

Pääkaupunkiseudulla on kaupunkien yhteinen Toimipisterekisteri ja Palvelukartta, jonne on kerätty laajasti tietoa esimerkiksi kaupunkien eri palveluista, niiden sijainneista, aukioloajoista.

Toimipisterekisterinrajapinta, jota käytetään Palvelukartan tuottamiseen, on avoin myös kaupunkien ulkopuolisille tahoille tiedon hyödyntämistä varten sekä REST- että WFS-rajapinnan kautta. Pääkaupunkiseudun kunnat tuottavat tietoa palveluun, ja tiedon keräämistä koordinoidaan Helsingin kaupunginkansliassa, josta se siirretään rajapinnan avulla kansalliseen PTV:n sisältöön. Lisäksi Palvelukartan lähdekoodi on avointa lähdekoodia, jolloin esimerkiksi muut kaupungit voivat pystyttää vastaavan palvelun. Näin dataa saadaan laajemmaltakin alueelta avattua yhdenmukaisessa muodossa.

Tutustu tarkemmin pääkaupunkiseudun palvelukarttaan ja Turun kaupungin palvelukarttaan, joka on alkujaan Helsingin kaupungin luoma, avoimen lähdekoodin sovellus, jota kehitetään yhteistyönä.

Tukimateriaalia aiheeseen

Tästä osiosta löydät tukimateriaalia vaiheen aiheisiin liittyen.

Koulutuksia englanniksi data.europa.eu:n sivuilla: