Helsingfors bullerutredningar

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä tarkastellaan tie- ja raideliikenteestä aiheutuvaa ympäristömelua Helsingin alueella. Meluselvitys on tehty Helsingissä vuosina 2007, 2012, 2017 ja 2022. Tämä aineisto sisältää vuoden 2017 meluselvityksen sekä vuoden 2022 meluselvityksen tulokset.

Tarkastelu perustuu laskennalliseen melumallinnukseen, jonka avulla on laadittu meluvyöhykekartat ja laskettu melulle altistuvien asukkaiden määrät meluvyöhykkeillä. Tarkastelu on tehty erikseen tie-, rautatie-, metro- ja raitiotieliikenteelle. Meluselvitys kuvaa edellisen vuoden melutilannetta.

EU-meluselvityksessä melulaskenta on tehty direktiivin mukaisilla melutasosuureilla Lden (vuorokausimelutaso) ja Ln (yömelutaso) neljän metrin laskentakorkeudella. Vuosina 2017 ja 2022 melulaskennat tehtiin ympäristömeludirektiiviin mukaisilla tie- ja rautatieliikennemelun CNOSSOS-EU-laskentamalleilla. Aiempina vuosina on käytetty yhteispohjoismaista melulaskentamallia. Melulle altistuvien asukkaiden laskentatapa on muuttunut meluselvityskertojen välillä, joten eri vuosien asukaslaskentatuloksia ei voi verrata keskenään.

EU-meluselvityksen lisäksi vuosina 2007, 2012, 2017 ja 2022 on tehty kansallinen meluselvitys eli melutasot on laskettu Suomessa käytettävillä ekvivalenttimelutasosuureilla LAeq,7–22 (päivä) ja LAeq,22–7 (yö). Niissä on käytetty yhteispohjoismaisia melulaskentamalleja, joten niiden tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään. Niissä laskentakorkeus on kaksi metriä. EU-meluselvityksen ja kansallisen meluselvityksen tuloksia ei voi verrata keskenään.

Meluselvitykset on tehty pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Väyläviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

EU-meluselvityksen tulokset vuonna 2022

Ympäristömeludirektiivin mukaisesti laskettuna tieliikenteen yli 55 dB:n päivä-ilta-yömelutasolle (Lden) altistuvia kaupunkilaisia on Helsingissä noin 236 000 eli 36 prosenttia kaupungin asukkaista. Kaupunkilaisista noin kuusi prosenttia altistuu raitioteiden melulle. Rautatieliikenteen melulle altistuu noin 1,5 prosenttia ja metron melulle vajaa prosentti asukkaista.

Laskentamalliin ja melulle altistuvien asukkaiden laskentatapaan tulleiden muutosten takia tuloksia ei voi vertailla edellisten EU-meluselvitysten tuloksiin.

Tie- ja katumelulähteitä mallissa on hieman enemmän kuin vuoden 2017 meluselvityksessä. Selvitystä tehtäessä vallitsi Covid-19-pandemia, joka vähensi liikennesuoritteiden määrää. Selvityksessä käytetyt tieliikennemäärät ovat keskimäärin hieman pienempiä kuin vuoden 2017 selvityksen liikennemäärät, mutta sillä ei ole oleellista vaikutusta melutasoihin.

Kansallisen meluselvityksen tulokset vuonna 2022

Suomessa ympäristömelua säännellään valtioneuvoston päätöksessä (993/92) annettujen ohjearvojen nojalla. Ohjearvot koskevat päivän ja yöajan keskiäänitasoja LAeq ja ne on sidottu pohjoismaiseen laskentamalliin. Meluselvitys tehtiin myös kansallisella laskentatavalla, koska EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen tuloksia ei voida suoraan verrata kansallisiin melutason ohjearvoihin.

Kansallisen laskentatavan mukaan tie- ja katuliikenteen yli 55 dB päiväajan keskiäänitasolle LAeq,7-22 altistuu noin 256 500 asukasta (39 %). Tie- ja katuliikenteen melulle altistuvien osuus on hieman noussut verrattuna vuoden 2017 meluselvityksen tuloksiin. Raitiotieliikenteen yli 55 dB päiväaikaiselle melulle altistuu noin kuusi prosenttia, rautatieliikenteen melulle 1 prosentti ja metron melulle 1,4 prosenttia kaupunkilaisista.

Ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelma (ILME) 2024-2029

Helsingillä on Ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelma (ILME), jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet ilmanlaadun parantamiseksi ja meluhaittojen vähentämiseksi vuosille 2024–2029. Lue lisää.

Koordinaatisto(t)

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet

Julkaistut tasot

2022:

 • Meluselvitys_2022_Helsinki_juna_LAeg_22-7_NPM
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_juna_LAeg_7-22_NPM
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_kadut_ja_maantiet_LAeg_22-7_NPM
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_kadut_ja_maantiet_LAeg_7-22_NPM
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_kadut_ja_maantiet_Lden
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_kadut_ja_maantiet_Ln
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_maantiet_major_LAeg_22-7_NPM
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_maantiet_major_LAeg_7-22_NPM
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_maantiet_major_Lden
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_maantiet_major_Ln
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_metro_LAeg_22-7_NPM
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_metro_LAeg_7-22_NPM
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_metro_Lden
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_metro_Ln
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_raitiotie_Lden
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_raitiotie_Ln
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_raitiovaunu_LAeg_22-7_NPM
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_raitiovaunu_LAeg_7-22_NPM
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_rautatiet_Lden
 • Meluselvitys_2022_Helsinki_rautatiet_Ln

2017:

 • Meluselvitys_2017_alue_01_tieliikenne_L_Aeq_paiva
 • Meluselvitys_2017_alue_02_tieliikenne_L_Aeq_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_03_maantiet_L_Aeq_paiva
 • Meluselvitys_2017_alue_04_maantiet_L_Aeq_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_05_raitioliikenne_L_Aeq_paiva
 • Meluselvitys_2017_alue_06_raitioliikenne_L_Aeq_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_07_metro_L_Aeq_paiva
 • Meluselvitys_2017_alue_08_metro_L_Aeq_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_09_rautatiet_L_Aeq_paiva
 • Meluselvitys_2017_alue_10_rautatiet_L_Aeq_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_11_tieliikenne_L_den
 • Meluselvitys_2017_alue_12_tieliikenne_L_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_13_maantiet_L_den
 • Meluselvitys_2017_alue_14_maantiet_L_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_15_raitioliikenne_L_den
 • Meluselvitys_2017_alue_16_raitioliikenne_L_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_17_metro_L_den
 • Meluselvitys_2017_alue_18_metro_L_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_19_rautatiet_L_den
 • Meluselvitys_2017_alue_20_rautatiet_L_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_yhteismelu_paiva

Meluselvitys 2017 ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa

 • tietopalvelu_id (int). Kohteen yksilöivä tunniste. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • db_lo (decimal). Äänen alin desibeliarvo.
 • db_hi (decimal). Äänen ylin desibeliarvo.
 • datanomistaja (string). Aineiston omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • geom (GeometryPropertyType). Kohteen geometria.

Meluselvitys 2022 ominaisuustiedot ja tietotyypit

 • id (int)
 • db_lo (decimal)
 • db_hi (decimal)
 • colour (string)
 • colour_rgb (string)
 • datanomistaja (string)
 • paivitetty_tietopalveluun (date)
 • geom (GeometryPropertyType). Kohteen geometria.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
 1. kaupunkimittaus@hel.fi
Administratörens webbplats https://kartta.hel.fi/avoindata
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-25-22.pdf
 2. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-ja-kartat/ymparistovaikutukset/julkaisu-04-17.pdf
Geografisk täckning
Senast redigerat 06.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 15.11.2017