Palvelukuvaus

1. Palvelun kuvaus

Suomi.fi-avoindata on vuonna 2014 perustettu Digi- ja väestötietoviraston tuottama avoimen datan (tiedon) portaali ja datakatalogi. Sen avulla Suomen julkinen hallinto voi avata ja julkaista avointa tietoa muiden hyödynnettäväksi keskitetysti yhden palvelun avulla.

Avoindata-palvelu muodostaa Suomessa saatavilla olevan, ensisijaisesti julkisen hallinnon avoimen datan hakemiston. Avoindata-palveluun kuvattujen avoimien tietoaineistojen kohderyhminä ovat muun muassa kansalaiset, yritykset ja viranomaiset. Palvelussa julkaistuja tietoaineistoja voi hakea rajapintojen kautta julkaistavaksi esimerkiksi digitaalisissa palveluissa, kuten verkkosivuilla ja sovelluksissa, taikka hyödyntää muutoin haluamallaan tavalla.

Palvelussa esitetyt tiedot sisällön osalta täysin julkista ja teknisesti avointa dataa, jota voidaan käyttää ja hyödyntää eri tarkoituksiin niin julkisessa hallinnossa kuin yksityisellä sektorilla. Tyypillisiä käyttökonteksteja ovat esimerkiksi erilaiset verkkopalvelut, tilastot, tiedon visualisoinnit, pelit, oppaat ja kartan päälle visualisoitu informaatio.

Palvelun olemassaolo on säädetty valtiovarainministeriön asetuksessa eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta (607/2016) kohdassa 1 § (avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelun tuottaja).

Avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelua (Avoindata-palvelu) tuottaa ja kehittää Digi- ja väestötietovirasto.

2. Palvelun elinkaari

2.1 Palvelun käyttöönotto ja käyttö

Avoindata-palvelun käyttöönotto siten, että hyödyntää palvelussa julkaistuja tietosisältöä käyttöliittymän kautta, ei edellytä rekisteröitymistä

Avoindata-palvelun käyttöönotto siten, että hyödyntää palvelussa julkaistuja tietosisältöä rajapinnan kautta taikka julkaisee palvelussa tietoaineistoja kautta, edellyttää, että käyttäjä rekisteröityy.

Mikäli käyttäjä haluaa edustaa jotakin organisaatiota, käyttäjä hakee organisaation jäsenyyttä.

Palvelun käyttö on maksutonta.

Palvelun käytön ohjeet on kuvattu palvelun Opas-osiossa.

Palvelua voi testata palvelun testiympäristössä betaavoindata.fi.

2.2 Palvelun ylläpito

Digi- ja väestötietovirasto vastaa palvelun tuottamisesta.

Palvelun sisältämien tietoaineistojen tuottamisesta ja ylläpidosta vastaavat asiakasorganisaatiot omien tietojensa osalta. Palvelun ylläpito poistaa asiattoman sisällön.

2.3 Palvelun muutokset

Digi- ja väestötietovirasto voi muuttaa palvelun toteutusta, palvelun käyttöön liittyviä ehtoja ja palvelun kuvausta.

Palvelun mahdollisista muutoksista tiedotetaan asiakasorganisaatioille näiden ilmoittamien yhteystietojen mukaisesti ja palvelun Twitter-tilillä sekä tässä palvelukuvauksessa.

Palvelun käyttäjä hyväksyy palveluun muutokset jatkamalla palvelun käyttöä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muutoksia, käyttäjä voi lopettaa palvelun käytön.

2.4 Palvelun päättäminen

Käyttäjällä on oikeus päättää sovelluksen käyttö milloin tahansa ilman syytä.

Rekisteröitynyt käyttäjä voi lopettaa palvelun käytön halutessaan ja pyytää tietojaan poistettavaksi asiakas- ja käyttäjärekisteristä kirjautumalla palveluun ja poistamalla käyttäjätilinsä, jonka jälkeen käyttäjä ei voi enää kirjautua sisään palveluun. Käyttäjän luomia tietoaineistoja ei poisteta, joten jos käyttäjä haluaa poistaa julkaisemiaan tietoaineistoja, se on tehtävä ennen käyttäjätilin poistoa taikka pyytämällä tietoaineiston poistoa Digi- ja väestötietovirastolta.

Digi- ja väestötietovirastolla on oikeus päättää palvelun tuottaminen kokonaisuudessaan tai osin huomioiden lainsäädännön vaatimukset. Digi- ja väestötietovirasto tuottaa palvelua lakisääteisenä tehtävänä.

Digi- ja väestötietovirasto voi sulkea tai keskeyttää palvelun osin tai kokonaan, jos on syytä epäillä palvelun tietoturvallisuuden olevan uhattuna tai jos on syytä epäillä, että palvelu ei ole toimivuudeltaan edellytetyn mukainen.

3 Palvelutasot

3.1 Palvelussa käytettävä palvelutaso

Palvelu on käytössä 24/7/365.

Mahdollisiin vikoihin pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa tukea teknisiin ongelmiin virka-aikana. Palvelukatkoksia aiheutuu yleensä järjestelmän päivityksistä.

Digi- ja väestötietovirasto ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytön tai tuottamisen katkoista mahdollisesti aiheutuvia tulonmenetyksiä tai vahinkoja palvelun käyttäjille.

Palvelukatkoista ja virhetilanteista ilmoitetaan palvelussa mahdollisimman pian virhetilanteen havaitsemisen jälkeen, mikäli se on mahdollista. Lisäksi niistä pyritään tiedottamaan palvelun Twitter-tilillä.

3.2 Palvelutasojen ja käytön mittaaminen ja raportointi

Palvelun käyttöä seurataan ja mitataan.

Palvelussa seurataan

  • käyttäjä- ja käyttömääriä
  • käyttöpalvelujen laatua SLA-sopimusten mukaisesti
  • palvelun laatua (tietoturvan ja käytettävyyden auditoinnit)
  • asiakasorganisaatioiden tyytyväisyyttä säännöllisten kyselyjen avulla.

4. Käyttö- ja immateriaalioikeudet

Avoindata-palveluun tuotettava sisältö on avointa dataa. Se on vapaasti kaikkien edelleen hyödynnettävissä.

Käyttö- ja immateriaalioikeuksista on kerrottu tarkemmin Avoindata-palvelun käyttöehdoissa. Lisäksi yksittäiselle tietoaineistolle on määritelty käyttölupa eli lisenssi, joka tietoaineiston julkaisija on ilmoitettava ja jonka ehtoja tietoaineiston hyödyntäjän on noudatettava.

5. Viestintä- ja yhteistyömenettelyt

Digi- ja väestötietovirasto ja asiakasorganisaatio tiedottavat toisilleen viivytyksettä käyttöehdoissa mainituista muutoksista, jotka vaikuttavat niiden keskinäiseen suhteeseen.

Avoindata-palvelun viestintä asiakasorganisaatioille tapahtuu

Yhteistyömenettelyt

  • Palvelua kehitetään valtiovarainministeriön ohjauksessa.
  • Tarkemmat yhteistyömenettelyt suunnitellaan vuoden 2022 aikana.
  • Käytössä on avoimen tuotteen hallintamalli.

Palvelun tuki on toteutettu sähköpostilla avoindata(at)dvv.fi. Tukea on saatavilla virka-aikana.

6. Tietoturva

6.1 Palvelun suunnittelu ja toteutus

Avoindata-palvelun suunnittelussa ja tuottamisessa on otettu huomioon tietoturvallisuuden vaatimukset. Palvelun tuotantoympäristö on turvallinen. Tehdyt integraatiot ja yhteydet palveluun on toteutettu vaatimusten mukaisesti.

Digi- ja väestötietovirasto hyödyntää riskienhallintamenetelmää, jonka avulla palvelun tietoturvallisuusvaatimusten täyttymisen tarvetta ja toteutusta arvioidaan. Lisäksi palvelun riskejä seurataan säännöllisesti.

Palvelun suunnittelussa ja tuottamisessa on otettu huomioon tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö. Henkilötietojen käsittelyyn on laadittu tietosuojaselosteet.

Palvelun tuotantoympäristö täyttää suojaustaso IV:n tietoturvallisuusvaatimukset ja tarpeellisin osin suojaustaso IV:n ylittävät tietoturvallisuusvaatimukset.

Digi- ja väestötietovirasto tekee suorituskykytestauksia. Muutostilanteissa muutosten toimivuutta ja palvelun tietoturvallisuutta testataan etukäteen. Testaamisella varmistetaan myös palvelun häiriötön hyödyntäminen muutostilanteissa. Digi- ja väestötietovirasto on laatinut testaussuunnitelman Avoindata-palvelusta.

Palvelua auditoivat sekä Digi- ja väestötietovirasto että ulkopuoliset tahot.

Palvelun käytettävyyttä ja toimintavarmuutta seurataan säännöllisesti.

6.2 Valvonta ja häiriötilanteet

Palvelussa on otettu huomioon normaalit, odotettavissa olevat ulkoiset häiriöt ja tietoturvauhat. Palveluun on luotu prosessit valvontaa ja häiriöhallintaa varten. Häiriöhallintaprosessit tullaan kuvaamaan vuoden 2022 aikana.

Palvelussa organisaatioiden julkaisemissa tietoaineistoissa saattaa esiintyä virheitä. Digi- ja väestötietovirasto ei ole vastuussa mahdollisista tietoaineistojen virheistä.

Digi- ja väestötietovirasto ei ole velvollinen korvaamaan palvelussa julkaistujen tietoaineistojen virheistä mahdollisesti aiheutuvia tulonmenetyksiä tai vahinkoja palvelun käyttäjille.