Lisenssit

Lisenssit

Julkishallinnon avoimien tietoaineistojen käyttöluvaksi suositellaan Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) tai Creative Commons CC0 1.0 –käyttölupaa. Jos datan yksilöiminen tai tuottajan tietojen ilmoittaminen ei ole tarpeellista, voidaan käyttää CC0-käyttölupaa. Käyttöluvasta on annettu JHS-189 (avoimen tietoaineiston käyttölupa) suositus. Käyttölupa helpottaa julkishallinnon avointen tietoaineistojen uudelleenkäyttöä ja yhtenäistää siihen liittyviä käytäntöjä.

Jos yhdelle tietoaineistolle pitää merkitä eri käyttölupa tekstille ja eri käyttölupa kuville, voidaan toisen käyttöluvan tieto lisätä aineiston kuvauskenttään. Tällä hetkellä palvelussa on teknisesti mahdollista lisätä aineistolle vain yksi käyttölupa.

Creative Commons on helppokäyttöinen malli vastata tiedon käyttäjien epävarmuuteen siitä, mitä he saavat tehdä jollakin tietyllä verkosta löytyvällä aineistolla. Internetin mahdollistama helppo pääsy tiedon lähteille ja digitaalisen informaation helppo kopioitavuus vaativat myös helposti tunnistettavia tapoja tunnistaa se, mitä aineistolla saa tehdä. Creative Commons nojautuukin positiiviseen mikä on sallittu -asetelmaan.

Taulukko 1. JHS-189 suosituksen sisältämien Creative Commons -lisenssien eroista.

Ominaisuus Creative Commons (CC0 1.0) -lisenssi Creative Commons (CC) 4 Nimeä -lisenssi
Nimi englanniksi

Creative Commons Zero CC0 (CC0 1.0)

Creative Commons Attribution 4.0 International
(CC 4 BY)
Käyttötarkoitus Tietoaineistojen metatiedot (kuvailutiedot) ja tietoaineisto Kuvat, tekstit ja tietoaineisto
Oikeudet

 ✅ Voit jakaa ja kopioida
 ✅ Voit käyttää kaupallisesti
 ✅ Voit julkaista muokattuna
 ✅ Voit jakaa eri lisenssillä
 ✅ Tekijän nimen voi jättää mainitsematta
 ✅ Suositellaan tutkimukseen
 -

 ✅ Voit jakaa ja kopioida
 ✅ Voit käyttää kaupallisesti
 ✅ Voit julkaista muokattuna
 ✅ Voit jakaa eri lisenssillä
 ✅ Tekijän nimi pitää mainita
 ✅ Suositellaan tutkimukseen
 ✅ Suositellaan opetukseen

Rajoitukset  ❌ Ei rajoituksia

 ❗ Datan lähde mainittava

 ❗ Tarjottava linkki lisenssiin

 ❗ Mainittava, jos olet tehnyt muutoksia

Tunnus

CCO lisenssi

Julkaisija on lisensoinut tämän CC0 -lisenssillä ja on lain mukaan luopunut kaikista tekijänoikeuksista tähän työhön.

Creative Commons -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Avoindata.fi-palvelu tukee suositeltua käyttölupaa

Käyttölupa valitaan palvelussa aina tietoaineistoa vietäessä. Avoimet tietoaineistot voi merkitä Avoindata.fi-palvelussa suositellulla Creative Commons Nimeä 4.0 tai CC0 1.0 -käyttöluvalla. Avoindata.fi-palvelussa on mahdollista julkaista tietoaineistoja myös muilla tietoaineiston käyttöluvilla. Tavoitteena kuitenkin on, että suositellut käyttöluvat tulisivat yleiseen käyttöön.

Käyttöluvan kohteena julkiset tietoaineistot

Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvan kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin korvauksetta ja jatkojalostaa sitä maailmanlaajuisesti. Edellytyksenä on, että datan lähde mainitaan käyttöluvasta ilmenevällä tavalla.

Kun dataa käytetään uusissa sovelluksissa, sovelluksesta on käytävä selkeästi ilmi, mikä osa sovelluksesta perustuu alkuperäiselle datalle ja mihin muokkaajalla on oikeudet. Muokkaajan oikeudet eivät mitenkään rajoita alkuperäisen datan käyttöä.

Käyttölupa ei koske aineistoja, joihin liittyy kolmansien tahojen tekijänoikeuksia tai henkilötietoja tai muussa lainsäädännössä salassa pidettäviksi määriteltyjä tietoja.

Creative Commons on kansainvälinen, ei-kaupallinen organisaatio, joka edistää luovuuden ja tiedon jakamista ja käyttöä maksuttomien lakityökalujen avulla.

Tutustu suositukseen ja CC 4.0 -käyttölupaan

JHS-189 Suositus: Avoimen tietoaineiston käyttölupa

CC 4.0 Nimeä kansainvälinen –käyttölupa

Creative Commons

Muu lisensointi

Avoindata.fi-palvelu käyttää AGPL-lisensoitua CKAN-ohjelmistoa. Avoindata.fi-palvelun lähdekoodit ovat saatavilla GitHubissa.

Kunkin tietoaineiston lisenssi on esitetty tietoaineiston sivulla.

 

Mika Honkanen, 9.3.2019