Industri- och serviceavfall (Helsingfors huvudstadsområde + Kyrkslätt)

Statistiken bygger på uppgifter om avfallsmängd som samlats in från företag och enheter. Avfallsmängder rapporteras per avfallsfraktion som branschgenomsnitt, kg/personår. Statistiken finns från 2015-2021.

Att notera i statistiken:

  • Uppgifterna baseras på de avfallsmängder som uppskattas av företagen och enheterna själva (de flesta uppskattningar baseras inte på vägningar).
  • Branschsektorer där antalet företag eller enheter som har svarat är mindre än 4 har tagits bort från statistiken.

I den procentuella andelen ingår allt avfall som placerats i material och energianvändning. Farligt avfall beaktas inte vid beräkningen av användningsprocent och återvinningsprocent. Återvinningsprocenten kommer att omfatta allt avfall som placerats i materialredskap.

Vid användning av uppgifterna ska hänvisas till HRM:s statistiken av avfallsmängder.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/
Geografisk täckning
Last modified 21.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 13.08.2020

Give feedback

comments powered by Disqus