Huvudstadsregionens tomtreserv per postnummerområde (SeutuRAMAVA)

Materialet innehåller uppgifter om detaljplanens reservläge, det vill säga tomtreserven, i huvudstadsregionen summerade i postnummerområden. Uppgifterna har beräknats från giltiga detaljplaner i kvadratmeter våningsyta (baserar sig på HRM:s beräknade SeutuRAMAVA-material). De postnummerområden som har använts vid beräkningen av uppgifterna kommer från regionens kommuner, som HRM har harmoniserat till hela huvudstadsregionens skala.

Egenskaper

 • kunta = kommun
 • postinumero = postnummer
 • nimi = postnumrets namn
 • nimi_ru =postnumrets namn på svenska
 • kala = byggnadsrätt, våningsyta som förts in i kommunregistret. Inkluderar ingen eventuell extra byggnadsrätt som ingår i planeringsdirektiven.
 • karaas = total bostadsyta som tagits i bruk (inklusive våningsyta under uppförande)
 • karamu = annan yta än bostadsyta som tagits i bruk (inklusive våningsyta under uppförande)
 • karayht = total våningsyta som tagits i bruk (inklusive våningsyta under uppförande)
 • laskvar_ak = beräknad höghusreserv
 • laskvar_ap = beräknad småhusreserv
 • laskvar_k = beräknad affärs- och kontorsutrymmesreserv
 • laskvar_t = beräknad industri- och lagerutrymmesreserv
 • laskvar_y = beräknad offentlig byggreserv
 • laskvar_nn = beräknad annan reserv än för ovannämnda ändamål
 • laskvar_yh = total beräknad reserv
 • rakeraas = bostadsyta under uppförande
 • rakeramu = annan yta än bostadsyta under uppförande
 • rakerayht = total våningsyta under uppförande
 • rekpvm = datum för registreringssituation, tidpunkt för tvärsnitt

Materialet inkluderar alla postnummerområden i huvudstadsregionen, men om inga uppgifter finns tillgängliga i det egentliga SeutuRAMAVA-kvartersmaterialet (på basen av vilket uppgifterna har summerats i postnummerområden), registreras materialet i filen med orden "ingen information". Materialet om tomtreserver på kvartersnivå är också öppna data och kan laddas ner i geodataformat.

Nyckeltalen överensstämmer inte bara med uppgifterna på kvartersnivå, utan också med det egentliga SeutuRAMAVA-materialet som finns på planeringsenhetsnivå. Information på planeringsenhetsnivå är inte öppna data.

Materialen tas fram på basen av siffror i SeutuRAMAVA-materialet på planeringsenhetsnivå två gånger om året. Materialets koordinatsystem är ETRS-GK25.

Reservsiffran tas fram genom att man subtraherar den våningsyta som tagits i bruk från byggnadsrätten. Den beräknade reserven innehåller tolkningar. Om den planeringsenhet som har tilldelats bostäder eller annat än arbetsplatsbyggnader har mindre än 100 kvadratmeter våningsyta, anses enheten inte ha några outnyttjade byggnadsrätter, det vill säga reserver kvar alls. Om reserven för den planeringsenhet som har tilldelats arbetsplatsbyggnader eller aktiviteter i centrum är mindre än 400 kvadratmeter våningsyta, anses enheten inte ha några outnyttjade byggnadsrätter, det vill säga reserver kvar alls.

Dessutom när byggnadsgraden i planeringsenheten är mindre än 20 %, beräknas dessutom den byggnadsrätt som finns kvar i enheten vara lika stor som den våningsyta som i planen tilldelats enheten (den ibruktagna våningsytan tolkas som att den ska rivas). HRM och huvudstadsregionens kommuner har kommit överens om tolkningsreglerna för den beräknade reserven.

Materialets källreferens kan visas i formen © HRM och huvudstadsregionens kommuner 20xx.

Dataresurser (3)

Mer information

Den ansvarigas e-post
 1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
 1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/tonttivaranto/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 04.06.2021
Visa ändringslogg
Created on 11.12.2020

Give feedback

comments powered by Disqus