Mottagare av studiestöd och utbetalda stöd

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av studiestöd och utbetalda stöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto.  

Materialet innehåller uppgifter om mottagare av studiestöd, om utbetalda stöd och om de genomsnittliga stöden under statistikföringsperioden. Mottagare av studiestöd är personer som under statistikföringsperioden har fått regelbundet eller retroaktivt studiestöd eller bostadstillägg, eller som haft gällande statsgaranti för studielån. I utbetalda stöd ingår förutom regelbundna och retroaktiva betalningar också återbetalningar av studieförmåner. I det genomsnittliga studiestödet (euro/mottagare) ingår endast stöd som betalas regelbundet och beloppet av statsgarantin för studielån.

Mottagarna av studiestöd och de utbetalda förmånerna statistikförs per kalenderår, läsår och månad. Läsåret börjar vid ingången av augusti och slutar vid utgången av juli följande år. Materialet innehåller uppgifter på årsnivå från år 2005, på månadsnivå från år 2018 och på läsårsnivå från år 2005/2006.

Läroanstaltskategorin fastställs enligt det läroanstaltsnummer som hänförs till varje betalningstransaktion gällande en förmån. Mottagaren av studiestöd statistikförs primärt för den läroanstaltskategori som den sista betalningstransaktionen under statistikföringsperioden avser. Med valet "Grund för läroanstaltkategori: Alla läroanstalter" statistikförs stödtagaren för samtliga läroanstaltskategorier enligt betalningstransaktionerna under statistikföringsperioden. I det sammanlagda antalet förekommer mottagaren ändå endast en gång.

För läroanstaltskategorin "Utländska läroanstalter" statistikförs de studiestödstagare som avlägger examen vid en utländsk läroanstalt.

Mottagarens ålder och boendekommun statistikförs i enlighet med uppgifterna vid slutet av den period som valts. I uppgifterna om läsåret är åldern och boendekommunen dock uppgiften vid slutet av den hösttermin som ingår i läsåret.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Länkar till mer information
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/974679/avoin-data-opintotuen-saajat-ja-maksetut-tuet
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 05.03.2024