Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely

Kyselyillä on kerätty asukkailta tietoa siitä, miten kaupungin palvelujen koetaan olevan saavutettavissa eri puolilla kaupunkia ja kuinka palvelujen saavutettavuutta voisi parantaa esimerkiksi erilaisia asiointitapoja kehittämällä. Saavutettavuudella tarkoitetaan sekä sähköisten palvelujen helppoa käytettävyyttä ja löydettävyyttä että helppoa palvelun luokse pääsemistä (esimerkiksi päiväkoti, koulu, leikkipuisto tai liikuntapalvelut).

Palveluiden saavutettavuuteen liittyvä verkkokysely on tehty kaksi kertaa, vuonna 2022 ja 2018. Eri vuosien kyselyissä oli hieman eri kysymyksenasettelut. Kummankin kyselyn aiheita olivat kuitenkin kaupungin tarjoamat palvelut: kasvatuksen ja oppimisen palvelut, kaupunkikulttuurin palvelut (liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, kirjasto- ja asukaspalvelut, nuorisopalvelut) sosiaali- ja terveystoimen palvelut, kaupunkiympäristön palvelut, asiointitavat sekä taustatiedot.

2022

Aineisto on koottu verkkokyselyllä, joka oli vastattavissa 14.1.-18.2.2022. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman kehittämisessä vuosille 2022-2031.

Vastaukset tarjotaan kahtena Excel-tiedostona. Palvelujen saavutettavuuskysely 2022 vastaukset -tiedosto sisältää vastaukset kysymyksiin sekä vastaajan taustatiedot. Tietosuojasyistä tiedosto sisältää vain Vantaalla asuvien henkilöjen vastaukset (muiden kaupunkien asukkaiden vastauksia oli vain vähän). Lisäksi taustamuuttujista on poistettu kokonaan sukupuoli sekä lasten iät. Ikäryhmistä alle 25-vuotiaat on yhdistetty seuraavaan luokkaan. Perhemuodoista vanhempien kanssa asuminen on yhdistetty luokkaan "Muu".

Palvelujen saavutettavuuskysely 2022 avovastaukset suuralueittain ja palveluittain -tiedosto sisältää vastaukset avoimiin kysymyksiin. Vastaukset on lajiteltu välilehdille suuralueittain ja palveluittain tarkastelun helpottamiseksi. Avovastaukset eivät ole yhdistettävissä toisen tiedoston kysymysten vastauksiin eivätkä taustamuuttujiin. Yhdestä vastauksesta on tietosuojasyistä poistettu henkilön ammatti ja nimi, ja tämä kohta on merkitty aineistoon. Vastauksia ei ole muokattu muilla tavoin.

Linkki vuoden 2022 kyselylomakkeeseen

2018

Aineisto on koottu verkkokyselyn kautta huhtikuussa 2018. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman päivitystyössä 2018 ja jatkossa sähköisiä asiointipalveluja kehitettäessä.

Vastaukset tarjotaan yhtenä Excel-tiedostona (Palvelujen saavutettavuuskysely 2018 vastaukset). Muuttujien selitteet löytyvät Excel-tiedoston toiselta välilehdeltä. Aineistosta on tietosuojasyistä poistettu vastaajien taustatietoja sekä yhdistetty taustatietojen luokkia toisiinsa. Lisäksi muutamasta avovastauksesta on poistettu tekstiä epäasiallisen kielenkäytön vuoksi.

Linkki vuoden 2018 kyselylomakkeeseen

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilasto@vantaa.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://datastore.hri.fi/Vantaa/vaesto/Palvelujen_saavutettavuuskysely_2022_kysymykset.pdf
  2. https://datastore.hri.fi/Vantaa/vaesto/Palvelujen_saavutettavuuskysely_2018_kysymykset.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 12.10.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 23.05.2018