Tulvariskialueet

Paikkatietoaineisto sisältää maa- ja metsätalousministeriön 20.12.2018 nimeämät vesistö- ja meritulvien merkittävät tulvariskialueet sekä ELY-keskusten tunnistamat muut tulvariskialueet.

Alueiden rajauksissa on otettu huomioon tulvakartoituksen tarpeet. Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tapahtui tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella. Arvioinnin tekivät vesistö- ja meritulvien osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa. Kunnat eivät nimenneet merkittäviä hulevesitulvariskialueita.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otettiin huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset. Tulvariskien alustava arviointi tehtiin ja merkittävät tulvariskialueet nimettiin vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilain mukaisesti.

ELY-keskus huolehtii tulvariskilainsäädännön (620/2010, 4 §) mukaan vesistötulvariskien hallintaa palvelevasta suunnittelusta myös muilla kuin merkittävillä tulvariskialueilla. ELY-keskukset ovatkin tunnistaneet myös muita vesistötulvan tulvariskialueita, joilla tulvasta ei kuitenkaan arvioida aiheutuvan yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Käyttötarkoitus: Tulvariskien hallinnan suunnitteluun

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Tulvariskialueet.pdf http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100659 http://www.ymparisto.fi/tulvat > Tulvariskien hallinnan suunnittelu ja Tulvakartoitus http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100620

The Flood Risk Areas dataset includes considerable inland and sea flood risk areas appointed by the Ministry of Agriculture and Forestry on 20.12.2011. The delineations of the flood risk areas takes into consideration requirements of flood mapping. The decision on appointing the considerable flood risk areas was based on the preliminary surveys done for different flood risk areas. The surveys for the inland and sea flood risk areas were done by ELY-centres. The flood risk areas related to storms and melting waters on urban areas were evaluated by respective municipalities. However the municipalities did not officially appoint the significant storm water flood areas.

While evaluating the significance of the flood risk area the probability of floods and damages it might cause were estimated. The preliminary survey and naming of the significant flood risk areas was done in accordance to the act on Flood risk management act, given 2010 by the Finnish Government.

Beside the significant inland and sea water flood risk areas the ELY-centres have identified other flood risk areas, where significant flood damages are not expected. These areas will be delineated before the further management procedures are planned.

This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0). INSPIRE compatible dataset has been published.

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 merkittävät tulvariskialueet vuosiksi 2018-2024 ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti. Ehdotuksien yhteydessä oli tunnistettu myös muita vesistötulvan tulvariskialueita.

Edelliseen vuonna 2011 tehtyyn arviointiin ja nimeämispäätökseen nähden nyt nimettiin kolme uutta aluetta ja kaksi aluetta jäi pois. Jo toteutuneiden, vuosien 2012–2013 tulvien takia uusiksi alueiksi nimettiin Lapväärtti ja Pyhäjoen alaosa ja tarkentuneiden vahinkoarviotietojen perusteella Kemin kaupunki. Tarkentuneet vahinkotiedot osoittivat myös, että tulvariski on aikaisempaa, kuuden vuoden takaista arviota pienempi Jyväskylässä sekä Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueilla, minkä takia nämä alueet jäivät nyt pois merkittävien alueiden joukosta. Salo jäi puolestaan pois sen takia, että Uskelanjoen jääpatojen torjuntatoimet ovat edenneet onnistuneesti.

Merkittäville tulvariskialueille tehdään tulvakartat tai jo laaditut tulvakartat tarkastetaan vuoteen 2019 mennessä. Näistä selviää minne tulva voi levitä ja millaista vahinkoa se voi aiheuttaa. Alueille tehdään/päivitetään myös tulvariskien hallintasuunnitelmat vuoteen 2021 mennessä. Niissä esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi (620/2010).

Tässä paikkatietoaineistossa esitetty tulvariskialueen rajaus kattaa alueen, jolle tullaan laatimaan/tarkistamaan em. tulvakartoitus. Vasta tulvakartoista saadaan tarkempi tieto alueen tulvavaarasta ja tulvariskistä. Esim. rakennuksen sijoittuminen rajatulle alueelle ei siis tarkoita sitä, että se olisi tulvariskissä.

ELY-keskukset ovat rajanneet tulvariskialueet perus- tai seutukarttatasolla. Alueiden rajauksessa on huomioitu tulvakartoituksen tarpeet. Rajaus on pyritty digitoimaan niin korkealta, että edes erityisen harvinainen, suuri tulva ei leviäisi rajauksen ulkopuolelle. Esim. kaavoituspainealue saattaa olla myös sisällytettynä rajaukseen, vaikka alue ei olisikaan nykyhetkellä tulvahaavoittuva. Rajaus tarkistetaan tulvakartoitusta aloitettaessa.

ELY-keskukset ovat laatineet rajaukset myös muista tulvariskialueista ja ne lisättiin aineistoon 12.11.2019 omana luokkanaan.

Ahvenanmaa ei nimennyt merkittäviä tulvariskialueita.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. gistuki@syke.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
Viimeksi muokattu 21.05.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 20.05.2024