Serpentiinikalliot ja -kivikot

Serpentiinikalliot_kivikot on Suomen ympäristökeskuksen eri lähteistä kokoama paikka- ja ominaisuustietoaineisto Suomen tunnetuista ja mahdollisista serpentiinivaikutteisista ympäristöistä, kuten serpentiinikallioista, -kivikoista ja -soraikoista sekä vanhoista serpentiinivaikutteisista louhoksista. Tärkeänä tietolähteenä aineistossa ovat olleet vuosina 2020–2023 tehdyt serpentiinikallioiden maastoinventoinnit (ns. KALTI-inventointi). Aineisto korvaa aiemman aineistoversion (31.10.2023). HUOM. Mukana on myös serpentiinivaikutteisiksi ympäristöiksi aiemmin arvioituja kohteita, jotka on maastoinventoinnin jälkeen todettu muiksi kallioiksi.

Aineisto on laajempi kuin uuden luonnonsuojelulain (Luonnonsuojelulaki 9/2023) tiukasti suojeltu luontotyyppi serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot. Aineistoon sisältyy ominaisuustietona kunkin kohteen status luonnonsuojelulain tarkoittamana luontotyyppinä.

Lisätietoa serpentiinikallioiden, -kivikoiden ja -soraikoiden luontotyypeistä, kasvillisuudesta, lajistosta sekä uhanalaisuudesta löytyy täältä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4819-4 > SY 5 2018 Osa 2 7 Kalliot ja kivikot.pdf > K3 Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineiston tuottamisessa on käytetty Suomen ympäristökeskuksen aineistojen lisäksi Suomen Lajitietokeskuksen, Metsähallituksen Luontopalveluiden sekä Geologian tutkimuskeskuksen GTK tuottamia lähtöaineistoja.

Aineiston kenttien selitykset: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Serpentiinikalliot_ja_kivikot.pdf

Serpentiinikalliot_kivitko-aineisto sisältää eri lähteistä koottua paikka- ja ominaisuustietoa Suomen tunnetuista ja mahdollisista serpentiinivaikutteisista ympäristöistä, kuten serpentiinikallioista, -kivikoista ja -soraikoista sekä vanhoista serpentiinivaikutteisista louhoksista.

Aineisto on muodostettu seuraavista lähdeaineistoista: -KALTI-inventoinnissa (2020-2023) tutkitut kohteet (Syke: Kalkki- ja serpentiinikallioiden inventointi) -Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmästä (Uljas) -Lajitietokeskuksesta ladatut lajihavaintotiedot ensisijaisesti serpentiinikallioilla elävistä lajeista -tutkimuskirjallisuudessa kuvatut serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot -kallioperäkartan (1:200 000, Geologian tutkimuskeskus) serpentiniittialueilla olevat maastotietokannan (Maanmittauslaitos) kalliopaljastumat

Lähtöaineistoja on tarkasteltu päällekkäin siten, että lopputuotteeseen on jätetty kustakin kohteesta sijainniltaan tarkin aluerajaus. Aineiston ominaisuustietoihin on koottu mm. tiedot kunkin alueen serpentiini-indikaattorilajeista.

On huomattava, että aineisto on kooste maastossa inventoitua ja kartta-aineistoista tulkittua tietoa, joten se sisältää sekä varmoja että mahdollisia serpentiinivaikutteisia kallio-, kivikko- ja -soraikkokohteita.

\data\luonto\serpentiinikalliot.gdb

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. gistuki@syke.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
Viimeksi muokattu 31.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 28.03.2024