Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi esitetyt maisema-alueet 2014

Aineisto sisältää Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi esitetyt, maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointitiedot. Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnista vastasi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vuosina 2012-2013.

Inventointi toteutettiin osana ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointia. Inventointituloksista koostettiin uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Inventoinnissa tarkistettiin aluevalikoima, arvoluokka sekä rajaukset vastaamaan uu-distuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä.

Inventoinnissa keskityttiin maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytössä. Ne tulee muun muassa sisällyttää maakuntakaavoihin.

Selvitys koostuu raportista, inventointilomakkeista ja erillisistä liitekartoista, joissa on merkitty luontoarvot, rakennuskannan ikä ja maankäyttö.

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet inventoitiin samanaikaisesti vuosina 2012–2013. Maakunnallisesti arvokkaiksi alueiksi ehdotetut alueet on esitelty erillisessä julkaisussa sekä paikkatietoaineistona.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.06.2014