Historiallisten kylätonttien sijainti Pirkanmaan taajama-alueella 2014

Aineisto sisältää Pirkanmaan kylätonttien sijoittumista kartoittaneen selvityksen paikkatietoaineiston 1500-luvulla esiintyneistä kylistä. Inventoinnin toteutti Pirkanmaan liiton toimeksiannosta ProAgria Etelä-Suomi.

Kylätonttien sijoittumista tarkasteltiin Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 taajama-alueiden suunnittelua ja suunnitelman vaikutusten arviointia varten. Tarkastelualueena on Pirkanmaan nykyinen (2014) taajama-alue, voimassa olevissa maakuntakaavoissa osoitetut taajaman laajenemisalueet ja muutosalueet sekä edellisten ympärille muodostettu 500 metrin levyinen bufferi.

Selvitys tehtiin toimistotyönä, historiallisen karttamateriaalin sekä lähdekirjallisuuden perusteella. Kylätontit ovat aineistossa pistekohteina. Todellinen kylätontin alue on mahdollisesti paljon laajempi. Kylätontilla eli kylän tonttimaalla tarkoitetaan sitä aluetta, jossa talojen tontit asuin- ja talousrakennuksineen ovat sijainneet. Museoviraston ohjeiden (2012) mukaan historiallisen ajan kylätonteista vain autioituneet ja rakentamattomat tontit, tai niiden osat, ovat suojeltuja muinaisjäännöksiä. Karttojen perusteella paikannetut, mutta nykyisin käytössä olevat kylätontit ovat arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Myös niiden alueelta voi löytyä muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä rakenteita tai kulttuurikerroksia.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Pirkanmaan liitto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 05.09.2014