Filter

351 datamängder hittades

  Paimion pilaantuneet maat kohteina: selvitetyt, puhdistetut.

  Kommuner
  XML
  WMS

  Pintaveden laatutietojen rajapinta sisältää fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia vedenlaatunäytteistä, joita on otettu Suomen järvistä, joista ja muista pienvesistä sekä Itämereltä. Tarkempi kuvaus pintavedenlaadun...

  Hela landet
  JSON/REST

  Helsingin kaupungin ympäristötilinpito on osa kaupungin ympäristöraporttia. Siinä kuvataan kaupungin tuotot, kulut ja investoinnit, jotka ovat syntyneet ensisijaisesti ympäristönsuojelullisista syistä....

  Kommuner
  XLSX

  Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen raportti, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Ympäristöraportin tiedot raportoidaan...

  Kommuner
  XLSX

  Kasvien suomenkieliset nimet ­-ontologia tarjoaa kattavan kokoelman suomenkielisiä nimiä ja niiden tieteellisiä vastineita. Ontologia sisältää lajinimistöä eri puolilta maailmaa sekä kattavan määrän puutarha- ja...

  Hela landet
  RDF
  JSON-LD
  HTML

  Materialet omfattar resultaten av undersökningen av blandavfall av hushållens sammansättning i huvudstadsregionen. Resultaten presenteras i genomsnitt och per fastighetsgrupp i både procenttal och kg/invånare/år....

  Kommuner
  XLSX

  Uppgifterna omfattar de grundläggande uppgifterna om vattenförsörjningsanläggningens verksamhet och nyckeltalen från dem, vilka årligen lämnas in till Vattenverksföreningens (VVY) informationssystem. Materialet...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet omfattar HRM-mätstationernas luftkvalitetsindex timvis. Med luftkvalitetsindexen delas luftkvaliteten in i fem kategorier, från bra till mycket dålig. Indexkategorierna baserar sig på luftföroreningarnas...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om fjärrvärmeutsläppen i huvudstadsregionen enligt sektor (hushåll, tjänster och offentlig sektor, industri) under åren 1990 och 2000–2022. På egna flikar finns information om...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet omfattar uppgifter om trafikens växthusgasutsläpp i huvudstadsregionen enligt transportsätt (personbilar, paketbilar, bussar, lastbilar, motorcyklar, fartyg och båtar samt järnvägstrafik) under åren 1990...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers användningsbaserade växthusgasutsläpp per sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik,...

  Kommuner
  XLSX

  Data innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers energiförbrukning enligt sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik, industri och...

  Kommuner
  XLSX

  Fråga nr 11 i den kundenkät som HRM årligen beställt: "Vilket av följande avfall sorterar du själv och hur regelbundet?" svaren år 2007-2017. Med enkäten undersöks invånarnas aktivitet i avfallsfrågor i...

  Kommuner
  XLSX

  Aineisto pitää sisällään Kiva keskusta kävelijöille -kyselyn vastaukset. Aineisto kerättiin 17.9.-19.10.2014 välisenä aikana. Kyselyssä saatiin lähes 1 800 karttakommenttia. Kyselyssä kysyttiin mm.: Millaista...

  Kommuner
  XLSX

  Global Biodiversity Information Facility:n (GBIF) jakamaa eliölajien havainto- ja esiintymistietoa Suomesta. Palvelussa on saatavilla satoja erillisiä eri tahojen julkaisemia tietoaineistoja, jotka sisältävät...

  Hela landet

  Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto on kerätty 10x10 km2 yhtenäiskoordinaatistoruuduista koko...

  Hela landet
  CSV
  PDF

  Utbredningskartorna för Finlands kärlväxter

  Hela landet
  JSON
  PNG

  Oulun kaupungin ajankohtaisia uutisia, tiedotteita ja tapahtumia rss-muodossa.

  Kommuner
  XML

  Happamat sulfaattimaat 1:250 000 -tietotuotteessa kuvataan happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys karttapohjalla luokiteltuna neljään luokkaa; Suuri, Kohtalainen, Pieni ja Hyvin pieni. Kartat perustuvat...

  Hela landet
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Kalliogeokemian aineisto sisältää 57 alkuaineen usealla eri menetelmällä mitatut kokonais- ja osittaispitoisuudet Suomen kallioperässä. Aineisto kattaa koko Suomen ja koostuu geologikairalla otetuista 6544 näytteestä....

  Hela landet
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)