Työsuojeluvalvonnan tarkastusaineisto v. 2017-2020

Arbetarskyddsinspektionens tillsynsinformation åren 2017-2020

Materialet täcker inspektioner från åren 2017-2020 och arbetsplatsinspektionerna i materialet är sammanlagt nästan 90,000. Antalet inspekterade arbetsgivare är nästan 38 000 och arbetsplatserna över 63 000.

Offentliggörandet av materialet i tjänsten arbetslivskunskap ingår i arbetarskyddsinspektionens plan för publikationer av öppen data. Utgångspunkten för öppen data är förvaltningens öppenhet, förmedling av information, interoperabilitet och godkända principer för samanvändning. Principerna för öppnande av data har godkänts genom statsrådets principbeslut om förbättrad tillgång till den offentliga sektorns digitala dokumentinformation och främjande av återanvändning (3.3.2011).

Vad visar indikatorerna?

Materialet består av tillsynsinformation från arbetsskyddsinspektioner åren 2017-2020. Indikatorerna gör det möjligt att jämföra de ärenden som har kontrollerats i samband med arbetarskyddsinspektionerna enligt antal, bransch och ärendeklass. Dessutom kan indikatorerna ge uppgifter om huruvida de kontrollerade ärendena är lagenliga. Om ärendet som kontrolleras på arbetsplatsen inte motsvarar bestämmelserna i lagen ger arbetarskyddsinspektören förpliktelser. På analyssidan finns närmare beskrivningar av vad olika förpliktelser avser.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2020
Data senast uppdaterad 20 maj 2022
Metadata senast uppdaterad 20 maj 2022
Skapad 20 maj 2022
SHA256 -