EDP Landscaping Insight 2019

Euroopan dataportaali (EDP) teettää joka vuosi Euroopan komission johdolla Landscaping Insight -kyselyn avoimen datan tilanteesta EU:n jäsenmaille sekä ETA- ja EFTA-maille. Kyselyn 170 yksityiskohtaisen kysymyksen perusteella EDP analysoi datan avaamista, portaalien toiminnallisuutta, datan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja avoimen datan politiikkaa eri maissa. Kyselyn vastaukset on perusteltava julkisten lähteiden avulla. Kysely on itsearviointi, eikä sen perusteella voi suoraan sanoa mikä maa on paras tai huonoin. Avoindata.fi-palvelua kehitetään joka vuosi siten, että toteutamme ensisijaisesti EDP:n toivomia ominaisuuksia, joita myös palvelun käyttäjät ovat toivoneet tai joiden tiedämme hyödyttävän datan avaajia ja hyödyntäjiä. 

Kysely arvioi neljää eri ulottuvuutta: avointa dataa edistävä politiikka (“policy”, vaaleansininen); portaalin ominaisuuksia, käyttöä ja hallinnointia (“portal”, tummansininen); avoimen datan vaikuttavuutta politiikan, yhteiskunnan, talouden ja ympäristön näkökulmasta (“impact”, oranssi) sekä avoimen datan laatua (“quality”, keltainen). Tänä vuonna kyselyssä keskityttiin erityisesti tietomallien yhteensopivuuteen, avoimen datan strategioihin sekä yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ympäristön tilan kannalta vaikuttavaan dataan.

Suomen sijoittuminen

Suomen sijoittuminen viimeisen viiden vuoden aikana: 2015 #3, 2016 #7, 2017 #5, 2018 #19, 2019 #9

Oheinen kuva näyttää Suomen portaalin kehityksen viimeisen viiden vuoden ajalta. Katkoviivalla on merkitty kyselyyn vastanneiden maiden keskiarvotulos. Vuonna 2018 kyselyyn lisättiin kaksi uutta osuutta: impact (oranssi) ja quality (keltainen). Erityisesti näiden osalta Suomen sijoitus on parantunut merkittävästi viime vuodesta.

Vuonna 2019 avoindata.fi on saavuttanut paljon. Kehitykseen investoiminen kannatti, sillä Suomen sijoitus nousi kymmenen sijaa:

Eri maiden sijoittuminen ryhmittäin: Beginners 3 maata, Followers 14 maata, Fast trackers 8 maata, Trend setters 3 maata. Suomi kuuluu Fast trackers -ryhmään.

Suomi kuuluu tällä hetkellä niin kutsuttujen Fast trackereiden joukkoon. Kuilu johtajien (Trend setters & Fast trackers) ja seuraajien (Followers & Beginners) välillä kasvoi tänä vuonna, ja siksi Fast trackereita on tänä vuonna 8, kun viime vuonna vastaava luku oli 16.
Sijoitukseen vaikuttavia saavutuksia tältä vuodelta olivat esimerkiksi seuraavat:

  • Osallistuimme useisiin EDP-työpajoihin
  • Paransimme datan hallinnointia ja käytettävyyttä
  • Toteutimme käytettävyysparannuksia ja datan löytämistä helpottavia ominaisuuksia, jotka tuovat datan paremmin tarjolle
  • Teimme palvelusta DCAT-AP 1.2 -yhteensopivan, mikä varmistaa datan löytämisen ja rajat ylittävän hyödyntämisen EU-tasolla
  • Sisällöntuottajamme ovat työskennelleet ahkerasti uuden oppaan parissa, ja sitä aletaan julkaista heti alkuvuodesta

Mitä seuraavaksi?

Avoindata.fi jatkaa kehitystä ensi vuonnakin. Saimme kyselystä hyviä parannusehdotuksia ja -ideoita ensi vuodelle. Tavoitteena on tietenkin parantaa sijoitusta myös ensi vuoden kyselyssä ja samalla tehdä palvelusta entistä parempi.

Policy

Suomen tilanne Policy-osiossa: Policy Framework 77 %, Governance 65 %, Implementation 74 %.

Avointa dataa edistävän politiikan saralla Suomen keskiarvo on hieman EU-keskiarvoa alempi. Sijoituimme tässä osiossa sijalle 19, mikä on muita osioita heikompi sijoitus. Sijoitusta parantavat päätökset ovat kuitenkin paljolti avoindata.fi:n ylläpidon ulkopuolella.

Aiomme tulevana vuonna keskittyä datan hyötyjen sekä yrityksien avoimen datan käytön mittaamiseen. Lisäksi yritämme parantaa avoimen datan kattavuutta ottamalla yhteyttä kuntiin ja ohjeistamalla heitä datan avaamisessa.

Portal

Suomen tilanne Portal-osiossa: Portal features 83 %, Portal usage 100 %, Data provision 65 %, Portal sustainability 83 %.

Portaalin ominaisuuksia, käyttöä ja hallinnointia mittaavassa osiossa Suomi sijoittui kahdeksanneksi. Pärjäsimme siis tässä osiossa hyvin ja voimme taputtaa itseämme olalle. Emme kuitenkaan aio vain tyytyä tähän, vaan jatkamme portaalin kehitystä ensi vuonna muun muassa tuomalla rajapintoja, jatkuvasti päivittyvää dataa sekä korkean lisäarvon dataa paremmin esille. Lisäksi julkaisemme alkuvuodesta kattavan oppaan datan hyödyntämisen, ylläpitämisen ja avaamisen tueksi ja tarjoamme apua datan laadun parantamisessa.

Impact

Suomen tilanne Impact-osiossa: Awareness 71 %, Political 88 %, Social 58 %, Environmental 93 %, Economic 18 %.

Avoimen datan vaikuttavuutta mittaavassa osiossa Suomi menestyi hyvin ja sijoittui viidenneksi. Tässä osiossa nähtiin myös merkittävin kehitys viime vuoteen verrattuna. Avoimen datan vaikuttavuutta mitataan politiikan, yhteiskunnan, talouden ja ympäristön näkökulmasta, joista Suomi, kuten muutkin jäsenmaat, pärjäsi parhaiten politiikan ja ympäristön saralla. Taloudellisessa vaikuttavuudessa sen sijaan pärjäsimme hieman jäsenmaiden keskiarvoa heikommin, joten aiomme tulevana vuonna keskittyä avoimen datan taloudellisten etujen ymmärtämiseen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Lisäksi kannustamme datan avaajia keskittymään kaupallisesti hyödynnettävän datan avaamiseen ja demonstroimme avoimen datan hyötyjä laajemmin erilaisilla avointa dataa hyödyntävillä sovelluksilla ja palveluilla.

Quality

Suomen tilanne Quality-osiossa: Monitoring and measures 83 %, Currency and completeness 78 %, DCAT-AP Compliance 88 %, Deployment quality 68 %.

Suomi sijoittui viidenneksi myös avoimen datan laatua mittaavassa osiossa. Avoimen datan laatu olikin portaalin ohella Suomen vahvuus tänä vuonna. Jatkossa lisäämme harvestoidun data määrää palvelussa harvestoimalla yhä useampaa lähdettä sen sijaan, että jokainen lisäisi datansa palveluun käsin. Lisäksi jatkamme tietoaineistojen ja metadatan kehittämistä ja lisäämme yhteensopivuutta DCAT-AP-tietomallin kanssa.

Yhteenveto

Suomi pärjäsi vuoden 2019 EDP Landscaping Insight -vertailussa hyvin, ja jatkamme palvelun kehittämistä EDP:n suositusten mukaiseksi myös vuonna 2020. Oheinen kuva näyttää sen, mitä uuden vuosikymmenen alku tuo avoimelle datalle Suomessa ja avoindata.fi-palvelun kehitykseen.

Policy: Avoimen datan kansainvälistä kehitystä tulee seurata ja muutoksiin tulee reagoida vuosittain. Portal: DVV kehittää avoindata.fi-palvelua ja parantaa sen käytettävyyttä. Palvelu auttaa ja opastaa datan laadukkaassa avaamisessa. Palvelun tulisi tarjota kokonaiskuva avoimesta datasta Suomessa. Impact: Datan vaikuttavuutta tulee seurata ja siitä tulee raportoida mielellään avoindata.fi-palveluun. Hyötyjen johtaminen neljästä näkökulmasta: yhteiskunta, politiikka (tietoperusteinen), ympäristö ja talous. Quality: Datan pitää olla ajantasaista ja tuoretta. Lisenssin pitää sallia datan uudelleenkäyttö. Datan tulee mielellään olla hyvin kuvailtua ja olla yleiseurooppalaisen DCAT-AP tietomallin mukaista.

Jatkossa voit tuttuun tapaan seurata avoindata.fi-palvelun kehitystä Twitterissä @avoindatafi. Kehitystoiveita ja palautetta voit lähettää yhteydenottolomakkeella. Voit myös lukea lisää Suomen sijoituksesta kyselyssä täältä (englanniksi).