KAVI - Visualization of rock quality in Construction of Underground Spaces - Final Report

Hankkeessa kokeiltiin kalliolaadun visualisointia maanalaisessa rakentamisessa. Kalliorakennus-hankkeen aikana syntyy lukuisia erilaisia mittauksia ja ne esitetään mittausraportteina, 2D-pohjakuvina, 2D-pituusleikkauksina tai 2D-poikkileikkauksina. Kalliomassa on kuitenkin kolmi-ulotteinen ja siihen sijoitettavat tilat ovat avaruudellisesti monimutkaisia. Mittaukset ovat usein etäällä toisistaan, ja pistemäisiä tai tasomaisia, joten niiden avaruudellinen merkitys ja jatkuvuus ovat haasteellisia hahmottaa. Havaintojen perusteella luodaan kalliomassaa kuvaava geologinen malli, jonka perusteella tehdään maanalaisten rakenteiden suunnittelussa käytettävä kallio-mekaaninen malli.

Paikkatutkimusten hyödyntämisen merkitys korostuu erityisesti isoissa hankkeissa kuten Länsi-metrossa, Helsinki-Tallinna tunnelissa sekä Pisara-radassa. Paikkatiedot eivät pelkästään mah-dollista hankkeiden sijainteja vaan myös merkittävästi sitovat kiinni hankkeiden kokonaiskustan-nuksia ja vaikuttavat hankkeiden valmistumisaikatauluun. Hankkeessa kokeiltiin kalliotilan mit-tausten tekemistä kalliotilasta fotogrammetrian avulla sekä mittaustulosten 3D-visualisointia virtu-aalitodellisuuden avulla. Kalliolaadun mittaus tehdään täysin uudella tavalla hyödyntäen foto-grammetriaa yhdessä tietokoneavusteisen suunnittelun kanssa. Tuloksena on koko tunnelin kat-tava ja erityisen tarkka pintamalli.

Suurtarkkuuspinnasta voidaan koneellisesti määrittää yleisimmät kalliomassan laatua kuvaavat tekijät sekä niiden todellinen sijainti ja suuntaus tilassa. Tuloksia ei redusoida 2D-tasoon vaan ne esitetään mitatuissa sijainneissa ja suunnissa. Tässä hyödynnetään menetelmänä virtuaalitodelli-suusmallia, jossa esitetään olemassaoleva kallionpinta, mittaukset sekä suunnitellut kalliotilat. Suunnittelija voi vapaasti liikkua tilassa tai valita katselukulmia ja tarkastella tiloja, mittauksia ja niiden jatkeita sekä suunniteltuja tiloja eri tarkastelukulmista. Ratkaisu tehostaa rakennusalan mittausten digitaalista hyödyntämistä ja auttaa suunnittelijoita hahmottamaan kaikki mittaustiedot ja niiden vaikutukset tulevien tilojen sijoitteluun sekä suunnitteluratkaisuihin. Suunnitteluratkaisu-jen kautta on mahdollista löytää aiempaa kustannustehokkaampia ja toteutusaikataulultaan no-peampia ratkaisuvaihtoehtoja.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer KIRA-digi
Maintainer email
  1. lauri.uotinen@aalto.fi
Last modified 15.06.2020
Show change log
Created on 15.04.2019