Hyvinkään suunnittelutarvealueet

MRL:n 16 § 1 momentissa on määrätty suunnittelutarvealueista, jota koskevia säännöksiä sovelletaan myös 16 §:n 2 momentissa mainittuun rakentamiseen. MRL:n 72 §:ssä säädetään suunnittelutarpeesta ranta-alueella. Aineistossa on osoitettu MRL 16 § 3 momentin mukaiset suunnittelutarvealueet, joista on määrätty Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestyksessä. Suunnittelutarvealueeksi on osoitettu Arolammin, Erkylän ja Nukarin maarekisterikylät sekä Hyvinkään maarekisterikylä lukuun ottamatta kokonaan Kytäjärven kylän sisällä sijaitsevia alueita. Suunnittelutarve-alueella rakennusluvan edellytysten arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä säädettyihin erityisiin edellytyksiin sen lisäksi, mitä luvan edellytyksistä muutoin säädetään. Suunnittelutarvealueeksi osoitettu alue sisältää keskustaajaman mahdolliset laajenemisalueet sekä moottoritien ja rautatien melualueet. Tämä määräys on voimassa 10 vuotta rakennusjärjestyksen voimaantulosta.

Aineisto päivittyy karttapalveluihin ylläpitojärjestelmästä automaattisesti. Aineisto on katseltavissa julkisesta Hyvinkään karttapalvelusta sekä avoimesti saatavilla WMS-katselupalvelusta.

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK-25 Korkeusjärjestelmä: N2000

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Maintainer email
  1. kaavoitus@hyvinkaa.fi
Last modified 23.05.2024
Show change log
Created on 08.03.2016