Vaikuttavuustutkimus

 

Eurooppalainen vertailu vertailee jäsenmaita kerran vuodessa avoimen datan vaikuttavuuden perusteella.

Avoimen datan vaikuttavuutta yhteiskuntaan selvitetään neljän näkökulman avulla:

  1. Poliittinen vaikuttavuus (political impact)
  2. Sosiaalinen vaikuttavuus (social impact)
  3. Ympäristön vaikuttavuus (environmental impact)
  4. Taloudellinen vaikuttavuus (economic impact)

Tälle sivulle kerätään tietoja Suomesta. Sivusto auttaa myös löytämään keskeiset tutkimukset ja selvitykset, joka käsittelevät Suomea. Tästä hyötyvät mm. erilaiset opinnäytetyön tekijät.

1. Poliittinen vaikuttavuus

Miten esimerkiksi avoin data on lisännyt julkisen hallinnon tehokkuutta? Miten hallinnon läpinäkyvyys ja vastuullisuus on lisääntynyt?  Onko avointa dataa käytetty päätöksenteon tukena? Miten? Järjestetäänkö tapahtumia tietoperusteisen päätöksenteon tueksi? Miten vaikuttavuutta on seurattu?


Avoimen datan hyödyntäminen kunnan suunnittelussa (kaavoitus, elinkeinon kehittämisessä, rakennusvalvonnassa, ympäristöjohtamisessa ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa).

Turunen, S. & Ruokonen, T. 2018. Avoimen datan hyödyntäminen kuntasektorilla. Saatavissa: https://www.pirkkala.fi/site/assets/files/14869/ennakoiva_kuntasuunnittelu_-_selvitys_tietojohtamisen_kehittamisesta_kuntaorganisaatioissa.pdf


2. Sosiaalinen vaikuttavuus

Lisääkö avoin data vähemmistöjen osallistumista päätöksentekoon ja heidän pääsyään hallinnon palveluihin? Tuetaanko kansalaisyhteiskunnan toimintaa?

 

3. Ympäristön vaikuttavuus

Vaikuttaako avoin data ympäristön tilaan? Entä kestävään kehitykseen? Miten sitä on hyödynnetty osana resurssitehokkuutta ja ympäristön suojelua?

 

4. Taloudellinen vaikuttavuus

Millaista taloudellista arvoa avoin data luo? Onko avoimen datan luomaa arvoa selvitetty kansallisella tasolla? Onko taloudellisia hyötyjä hallinnolle selvitetty (kuluneen vuoden aikana)? Onko avoimen datan vaikuttavuudesta muuta tutkimusta?


Taloudellisesta vaikuttavuudesta tehtiin väitöskirjatutkimus Lappeenrannan teknisessä yliopistossa:
Herrala, Antti. 2018. Benefits from Open Data: Barriers of Supply and Demand of Open Data in Private Organizations (Hyötyjä avoimesta datasta: esteet tuottaa ja käyttää avointa dataa yksityisissä yrityksissä).


Aiemmin tehtyjä tutkimuksia & selvityksiä aiheesta

Muurinen, R. & Open Knowledge Finland. 2017. Liiketoimintaa avoimesta datasta. 100 tapauksen ajankohtaiskatsaus. Saatavissa: https://6aika.fi/wp-content/uploads/2017/05/Liiketoimintaa_avoimesta_datasta_2017.pdf

Koski, H. & Honkanen, M. & Luukkonen, J. & Pajarinen, M. & Ropponen, T. 2017. Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu 40/2017. Saatavissa: https://vnk.fi/julkaisu?pubid=18703

Koski, H. 2015. Avoimen tiedon vaikuttavuus – esitutkimus. Valtiovarainministeriön julkaisuja. Saatavissa: https://vm.fi/julkaisu?pubid=5201.  

Poikola, A. & Kola, P. & Hintikka, K. A. 2010. Julkinen data - kohdatus tietovarantojen avaamiseen.  Liikenne- ja viestintäministeriö. Saatavissa: https://www.lvm.fi/documents/20181/815557/Julkinen+data/467e7da9-3038-46a1-b47e-994d7cd102d2?version=1.0Kansainvälisiä selvityksiä & tutkimuksia

European Data Portalin vuosittaiset Open Data Maturity in Europe raportit.
Saatavissa: https://www.europeandataportal.eu/en/impact-studies/open-data-maturity .

Verhulst, S. G. & Young, A. 2018. Open Data Demand. Toward an open data demand assessment and segmentation methodology. Saatavissa: http://www.thegovlab.org/open-data-demand.html

Uusi lainsäädäntö (vuonna 2019)

Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on tulossa uutta lainsäädäntöä avoimen datan ja tietoperusteisen päätöksenteon tueksi.

Yhdysvallat. 2019. H.R.4174 - Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2017. Saatavissa: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4174

Euroopan unioni. 2019. Direktiivi (EU) 2019/1024 Avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uusi PSI direktiivi). Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:172:FULL&from=EN

 

Mika Honkanen, 11.2.2019