LuTU2018 Tunturiluontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa, Metsähallitus

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.

Kaikki tunturiluontotyyppien tunnetut esiintymät ovat tässä aineistossa: -Aluemaiset aineistot ovat tunturialueelta Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmästä. -Pistemäiset aineistot täydentävät edellistä aineistoa niillä tunturialueilla, joista SAKTI-kuviotietojärjestelmässä ei ole tietoja.

Aluemaiset ja pistemäiset aineistot muodostavat yhdessä pääosan tunturiluontotyyppien julkaistujen 10 km x 10 km -ruutukarttojen tausta-aineistosta. Aineistosta puuttuvat ruutukartoille asiantuntija-arvioina lisätyt esiintymät, joista ei ole ollut käytettävissä tarkkaa paikkatietoa. Luokitukset ovat tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/TunturiluontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf Lisätietoja uhanalaisuusarvioinnista https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Täydennykset puuttuvista tunturikoivulehdoista, lapinvuokkokankaista, tunturiniityistä sekä kalkki-, serpentiini- ja kiisukallioista voi lähettää kuvauksineen tulevaa uhanalaisuusarviointia varten osoitteeseen luontotyyppienuhanalaisuus@syke.fi.

Aineiston on tuottanut Metsähallitus.

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

Aluemaiset tunturiluontotyyppiaineistot ovat pääasiassa Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmästä irrotettua kuviotietoa. Haut on tehty Metsähallituksessa tammi–helmikuussa 2017, poikkeuksena tunturikoivulehdot, jotka on haettu 18.9.2017. Muut poikkeukset: -Aineistot variksenmarjatunturikoivikoista (T01.02.01), liekovarpiokankaista (T04.07), ravinteisista kangasmaisista lumenviipymistä (T07.01.02.01), ravinteisista sammalvaltaisista lumenviipymistä (T07.01.02.03), lumenpysymistä (T07.02) ja rotkolaaksoista (T12.01) puuttuvat, sillä niistä on olemassa vain karkeaa asiantuntijatietoa.

Pistemäiset tunturiluontotyyppiaineistot on koottu eri lähteistä, kuten asiantuntijahavainnoista, Geologian tutkimuskeskuksen aineistoista sekä Laji-GIS-järjestelmästä.

Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018Esiintymat.gdb -LuTU2018_tunturiluontotyypit_alue -LuTU2018_tunturiluontotyypit_piste

Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Suomen ympäristökeskus (Syke)
Administratörens e-post
  1. gistuki@syke.fi
Administratörens webbplats https://www.syke.fi
Senast redigerat 30.11.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 29.11.2022

Ge feedback

comments powered by Disqus