Saaristoluokitus

Saaristoluokitus on tilastollinen ja paikkatietopohjainen alueluokitus, jossa Suomen alueet luokitellaan viiteen alueluokkaan. Saaristoluokituksen päätavoite on tunnistaa ja luokitella Suomen saaristoalueet ja saaristoa olosuhteiltaan muistuttavat manneralueet. Luokitus on toteutettu hallinnollisista rajoista riippumattomalla 250 metrin tilastoruutujaolla, joka mahdollistaa kuntia tarkemman alueiden luokittelun.

Luokitus on muodostettu alueellisella yleistystasolla, jossa eri alueluokat erottuvat selkeinä kokonaisuuksina vähintään seudullisella tai maakunnallisella mittakaavatasolla. Luokituksen avulla saadaan tietoa erityyppisten saaristoalueiden ja saaristomaisten manneralueiden kehityksestä koko maan tasolla.

Saaristoluokituksesta on olemassa vuoden 2021 tilannetta kuvaava versio.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Lisätietoja: https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Rakennettu_ymparisto/Tietojarjestelmat_ja_aineistot/Yhdyskuntarakenne#Saaristoluokitus

Luokitus on toteutettu paikkatietomenetelmin käyttäen lähtötietona tarkkoihin sijaintitietoihin perustuvia koko maan kattavia paikkatietoaineistoja. Luokituksen lähtöaineistoina on käytetty maastotietokannasta johdettua saariaineistoa, DIGIROAD-tieverkkoaineistoa CORINE-maankäyttöaineistoa sekä väestö- ja rakennustietoja. Näiden perusteella on laskettu saarten, mantereen ja vesistöjen määrää sekä saariston yhteyksiä että vesistöjen aiheuttamaa saavutettavuushaittaa kuvaavia muuttujia. Muuttujien ja erilaisten paikkatietomenetelmien avulla alueet on luokiteltu viiteen luokkaan. Muiden paikkatietoaineistojen sisältämä tieto voidaan sijainnin perusteella yhdistää saaristoluokitukseen. Samoin tieto voidaan liittää ominaisuustiedoksi muihin paikkatietoaineistoihin. Ensisijaisesti saaristoluokitus kuvaa alueiden välisiä eroja väihntään seudullisella tai maakunnallisella tasolla. Luokitus ei kuvaa niinkään yksittäisen paikan ominaisuuksia vaan luonnehtii aluekokonaisuuksia. Alueluokkien rajat on yleistetty siten, että luokitus toimii parhaiten laajempien alueiden tarkasteluissa pyrkien kuitenkin säilyttämään saariston ja mantereen luonnonmaantieteellinen ero mahdollisimman tarkasti luokituksen 250m resoluution puitteissa. Paikkatietoperusteisen saaristoluokituksen menetelmän ovat kehittäneet Suomen ympäristökeskus yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa perustuen osaltaan Ubigu Oy:n aiempaan menetelmä- ja aineistokehitykseen. Menetelmä ja luokkien kriteerit on kuvattu tarkemmin seuraavassa dokumentissa:

https://www.syke.fi/download/noname/%7BBE27D78B-2EEB-478F-A55E-E9E2DF255FC4%7D/175571

Dataresurser

This dataset has no data. Ask the dataset's maintainer to add data.

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Suomen ympäristökeskus (Syke)
Administratörens e-post
  1. gistuki@syke.fi
Administratörens webbplats https://www.syke.fi
Senast redigerat 28.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 26.02.2024