Historiallisten kylätonttien sijainti Pirkanmaan taajama-alueella 2014

Aineisto sisältää Pirkanmaan kylätonttien sijoittumista kartoittaneen selvityksen paikkatietoaineiston 1500-luvulla esiintyneistä kylistä. Inventoinnin toteutti Pirkanmaan liiton toimeksiannosta ProAgria Etelä-Suomi.

Kylätonttien sijoittumista tarkasteltiin Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 taajama-alueiden suunnittelua ja suunnitelman vaikutusten arviointia varten. Tarkastelualueena on Pirkanmaan nykyinen (2014) taajama-alue, voimassa olevissa maakuntakaavoissa osoitetut taajaman laajenemisalueet ja muutosalueet sekä edellisten ympärille muodostettu 500 metrin levyinen bufferi.

Selvitys tehtiin toimistotyönä, historiallisen karttamateriaalin sekä lähdekirjallisuuden perusteella. Kylätontit ovat aineistossa pistekohteina. Todellinen kylätontin alue on mahdollisesti paljon laajempi. Kylätontilla eli kylän tonttimaalla tarkoitetaan sitä aluetta, jossa talojen tontit asuin- ja talousrakennuksineen ovat sijainneet. Museoviraston ohjeiden (2012) mukaan historiallisen ajan kylätonteista vain autioituneet ja rakentamattomat tontit, tai niiden osat, ovat suojeltuja muinaisjäännöksiä. Karttojen perusteella paikannetut, mutta nykyisin käytössä olevat kylätontit ovat arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Myös niiden alueelta voi löytyä muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä rakenteita tai kulttuurikerroksia.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Original dataset Link to harvested dataset
Ansvarig Pirkanmaan liitto
Den ansvarigas e-post
  1. pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi
Last modified 04.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 05.09.2014

Give feedback

comments powered by Disqus