Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri

Yleisten alueiden rekisteri (Ylre) on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan järjestelmä, joka sisältää tietoja kaupungin katu- ja viheralueista. Aineistoa ylläpidetään toimialan käyttöön eikä se pääsääntöisesti kata muiden Helsingin kaupungin hallintokuntien tai laitosten vastuulla olevien yleisten alueiden omaisuuseriä. Yleisten alueiden rekisterin tietoja käytetään ylläpidon tilaamiseen Helsingin katu- ja puistoalueille. Rekisterin tietoja hyödynnetään mm. katu- ja puisto-osaston toiminnan raportoinnissa ja yleisten alueiden omaisuudenhallinnassa.

Aineisto sisältää katu- ja viheralueiden kohteiden sijainnin ja luokittelun omaisuuseriin esimerkiksi käyttötarkoituksen tai toiminnallisuuden perusteella. Mukana on myös kohteiden materiaali- ja mallitietoja. Aineisto sisältää katu- ja viheralueiden ylläpito- ja hoitoluokat sekä kohteiden kunnossapidon ja talvihoidon vastuutahoja. Joistakin kohteista on tallennettu myös omistaja- ja vuokraustietoja.

Ylre-aineistoa julkaistaan WMS- ja WFS-palveluna yhdeksään eri karttatasoon jaettuna: katualueet, viheralueet, katualueen osat (alueet, pisteet, viivat), viheralueen osat (alueet, pisteet, viivat) sekä edellisistä vielä erikseen nostettu kevyen liikenteen alueet.

Katualueet ja viheralueet sisältävät laajoja, aluemaisia geometrioita. Aluejako pohjautuu pitkälti asemakaavamerkintöihin. Katu- ja viherosat tarkentavat katu- ja viheralueiden aluemaisten geometrioiden sisältöä. Katu- ja viherosat voivat olla aluemaisia, viivamaisia tai pistemäisiä geometrioita, jotka kiinnittyvät katualueiden ja viheralueiden päälle. Kolme eri geometriatyyppiä on poimittu omille tasoilleen. Aluemaisia katu- tai viheralueen osia voivat olla esim. ajorata, puistokäytävä tai istutusalue. Viivamaisia osia ovat esim. erilaiset aidat tai muurit. Pistemäisinä tallennetut osat ovat usein kalusteita tai varusteita, kuten penkkejä, leikkivälineitä tai jäteastioita.

Kevyt liikenne -tason kohteet ovat mukana jo normaaleissa aluemaisten katu- ja viherosien tasoissa, mutta ne on lisäksi poimittu ja yhdistetty omaksi tasokseen aineiston käytön helpottamiseksi.

Rekisteriä päivitetään katu- ja puistosuunnitelmien, asemakaavojen, aluesuunnittelun ja maastokartoitusten pohjalta. Osa aineistoista on laadittu ilmakuvien perusteella. Kohteiden tiedoissa esiintyy puutteita ja virheitä, mikä kannattaa huomioida aineiston käytössä. Erityisesti pistemäisten kohteiden, kuten kalusteiden ja varusteiden, tiedot eivät välttämättä vastaa todellista tilannetta maastossa. Katu- ja viherosien rajoista osa perustuu maastomittauksiin, kun taas osa on sovitettu viitteellisesti ilmakuvista ja siksi rajat eivät ole tarkkoja. Materiaalitiedon puuttuessa on kohteen materiaaliksi kirjattu oletusmateriaali. Kohteiden omistaja- ja vuokraustietoja ei ole tallennettu kattavasti.

WFS-palvelun Ylre-aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa yöaikaan, joten palvelun tarjoama data on edellisen päivän tilanne rekisteristä.

Esimerkkikysely WFS-palvelusta: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=avoindata:YLRE_Katualue_alue&maxFeatures=5

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta.

Esimerkki CSV-hausta: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?request=GetFeature&service=WFS&version=1.1.0&typeName=avoindata:YLRE_Katualue_alue&outputFormat=csv

Palvelun karttatasojen kentät on kuvailtu erillisessä dokumentissa: https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/2019_ylre_tietokuvaukset.pdf

Lähde: Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri.

Aineistojen esikatselu kartta.hel.fi -palvelussa:

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Rajapintapalvelun osoite:

Julkaistut tasot:

 • YLRE_Katu_ja_viherosat_ajorata_alue
 • YLRE_Katu_ja_viherosat_eiliikenne_alue
 • YLRE_Katu_ja_viherosat_eiliikenne_piste
 • YLRE_Katu_ja_viherosat_eiliikenne_viiva
 • YLRE_Katu_ja_viherosat_kevytliikenne_alue
 • YLRE_Katualue_alue
 • YLRE_Katuosat_alue
 • YLRE_Katuosat_piste
 • YLRE_Katuosat_viiva
 • YLRE_Viheralue_alue
 • YLRE_Viherosat_alue
 • YLRE_Viherosat_piste
 • YLRE_Viherosat_viiva

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
 1. kaupunkiymparisto@hel.fi
Länkar till mer information
 1. https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/2019_ylre_tietokuvaukset.pdf
 2. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=29
 3. https://kartta.hel.fi/link/dAK82z
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 21.03.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 11.08.2014