Corine maanpeite 2006

CORINE Land Cover 2006 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2006. Eurooppalaisessa CLC2006 -projektissa tuotettiin Suomen alueelta vuoden 2006 maanpeiteaineistot sekä laadittiin maanpeitteen muutoksia välillä 2000-2006 kuvaavat aineistot. Aineistot luotiin kahdella tarkkuustasolla: EU vaatimusten mukaisesti ja kansalliseen käyttöön. Aineisto koostuu rasterimuotoisesta paikkatietokannasta (erotuskyky 25 * 25 m) ja vektorimuotoisesta paikkatietokannasta, jossa pienin maastossa erottuva alue on vähintään 25 ha ja kapeimmillaan 100 metriä. Kansallisen muutosaineiston pienin kuvio on 1 ha ja eurooppalaisen 5 ha.

Aineisto on tuotettu Sykessä olemassa oleviin paikkatietoaineistoihin sekä satelliittikuvatulkintaan perustuen. Vektoriaineisto tuotettiin yleistämällä rasteriaineistoa eurooppalaisen CORINE2006-hankkeen sääntöjen mukaan.

Vektoriaineistoissa maankäyttöä/maanpeitettä kuvataan kolmitasoisella hierarkisella luokittelulla. Viisi pääluokkaa ( rakennetut alueet; maatalousalueet; metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat; kosteikot ja avoimet suot sekä vesialueet) jaetaan toisella tasolla yhteensä 15 alaluokkaan.. Kolmannella luokittelutasolla pääluokat jaetaan yhteensä 44 alaluokkaan. Rasteriaineistossa on joidenkin luokkien kohdalla vielä neljännen tason kansallisia luokkia.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Käyttötarkoitus: Vektoriaineisto, jossa minimikuviokoko on 25 ha/muutos 5 ha, on tuotettu Euroopan ympäristövirastolle osana Euroopan laajuista CORINE-hanketta. Tarkempi 25 m resoluutiolla oleva rasteriaineisto ja 1 ha muutosaineisto on tarkoitettu kansalliseen käyttöön kuvaamaan maanpeitettä/maankäyttöä. Aineistoja voidaan käyttää paikkatietoanalyysien lisäksi myös taustakarttoina.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/CorineLandCover2006.pdf https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/clc2006_luokat.xls

http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuottaminen_CORINE_Land_Cover_2006_hankkeessa/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuott%289088%29 https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/clc2006_luokat.pdf

CORINE Land Cover 2006 dataset provides information on Finnish land cover and land use on 2006, and it's changes from 2000 to 2006. The data was produced as a part of the European CLC 2006 project.

Dataset includes several spatial layers: • CLC raster (resolution of 25x25 m) and one in • CLC vector (minimum mapping unit 25 hectares and minimum width 100 m). • Source raster (resolution of 25x25 m) on the source data used in the interpretation • Age raster (resolution of 25x25 m) on the year of the soure information • Change vector (minimum mapping 5 hectares) • Change raster (minimum mapping unit 1 hectares)

The dataset has been produced in the Finnish Environment Institute (Syke), based on automated interpretation of satellite images and data integration with existing digital map data. The vector dataset was produced from raster data by generalization according to the CORINE 2006 project class definitions.

The nomenclature of the vector data has 3 hierarchy levels. The first level classes are: artificial surfaces, agricultural areas, forests and seminatural areas, wetlands and open bogs, water and marshes. Second level has 15 classes and third level 44 sub-classes. The raster dataset has an additional fourth, national class in some of the sub-classes.

The vector land cover dataset (25 ha) and the change dataset (5 ha) were produced for the European Environment Agency as a part of the European CORINE-project for harmonized land cover maps and statistics in Europe. The more specific raster dataset (25 m x 25 m) and the change (1 ha) was produced for national use to provide information on Finnish land cover and land use. The datasets are can be used in analyses and as background maps.

Information on the source material and age of the source element can be used to validate the results of analyses. The source material is generally from year 2006 (+/- 1 year).

CLC2006-aineiston tuottamisessa käytetty IMAGE2006 satelliittikuvamosaiikki koostuu IRS P6 - ja SPOT 4/5 satelliittikuvista. Kuvat on vastaanotettu vuosina 2005 ja 2006. Satelliittikuvilta estimoitiin puuston pituus ja puuston kokonaislatvuspeitteisyys ja lehtipuuston latvuspeitteisyys. Puustoa kuvaavat muuttujat tuotettiin Metsäntutkimuslaitoksessa käyttäen hyväksi valtakunnan metsien inventoinnin maastoahavaintoaineistoa ja satelliittikuvien tulkintamenetelmää (k-nn). Prosessin osana myös metsäaineistojen laatu on varmistettu. Automaattista satelliittikuvatulkintaa käytettiin myös Ylä-Lapissa puurajan yläpuolisilla alueilla CLC-maanpeiteluokan määrittämisessä. Tulkinnassa hyödynnettiin lisäksi mm. Metsähallituksen biotooppiaineistoa, digitaalista korkeusmallia ja maaperää kuvaavia teemoja Maastotietokannasta. Lisäksi muutamia luokkia tulkittiin satelliittikuvilta manuaalisesti digitoimalla, kuten golfkentät. CLC2006-luokkien muodostamiseen on käytetty useita eri paikkatietoaineistoja, tärkeimpinä Maastotietokanta, Digiroad, Väestötietojärjestelmä (Rakennus- ja huoneistorekisteri), SLICES ja CLC2000. Paikkatietoaineistoista saatu maankäyttö ja maaperätieto yhdistettiin satelliittikuvilta tulkittuihin maanpeitetietoihin. Lopputuloksena saatiin rasterimuotoinen paikkatietoaineisto 25 metrin pikselikoolla.

Satellite image interpretation IMAGE2006 satellite image mosaic, which the CLC2006 is based on, consists 47 IRS P6 images and 36 SPOT 4/5 images from the years 2005 and 2006.

The satellite images were geometrically corrected by Metria Sweden. Atmospheric correction and in Northern Finland also topographic correction was executed in Syke as well as manual cloud masking. After these corrections mosaicing of individual satellite images were carried out.

From the satellite images it was possible to estimate tree heights and both overall crown coverage and crown coverage of broad-leaved trees. These were produced in Finnish Forest Research Institute and the National Forest Inventory Data was used. During this process, the quality of the data was also verified. Automatic satellite imagery interpretation was also used to determine the land cover classes above the tree line in Northern Lapland. Some classes were also manually interpreted from the satellite images (eg. golfcourses).

Data integration with GIS data Many geographic data sources were used in CLC2006 creation, most significantly Topographic Database of Finland, Digiroad (digital road database of Finland), SLICES land use database and CLC2000 database. Soil information and land use data from the geographic sources were integrated with data interpreted from satellite images. Detailed class definitions and production methods can be found in annex documents.

The resulting national raster database (25m x 25 m) was generalized according to the CORINE 2006 project class definitions and land cover change rules.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Suomen ympäristökeskus (Syke)
Administratörens e-post
  1. gistuki@syke.fi
Administratörens webbplats https://www.syke.fi
Giltig fr.o.m. 01.01.2006
Senast redigerat 21.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 20.05.2024