Datamängder

Filter
espoo pääkaupunkiseutu xlsx

29 datamängder hittades

  Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) samlar in farligt avfall i Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Materialet innehåller insamlingsplatser för farligt avfall. Farligt avfall från hushållen tas emot på alla...

  Kommuner
  TAB
  WFS
  SHP
  WMS
  XLSX

  Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu Helsinki Region Infoshare (hri.fi) tekee vuosittain käyttäjilleen kyselyn palvelun kautta saatavilla olevan avoimen datan käytöstä. Kyselyssä tiedustellaan...

  Kommuner
  XLSX

  I klimatindikatorerna har vi sammanställt cirka 40 nyckeltal, som ger en omfattande överblick över utvecklingen av huvudstadsregionens verksamhetsmiljö samt klimatutsläppen och energiförbrukningen inom olika sektorer....

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om detaljplanens reservläge, det vill säga tomtreserven, i huvudstadsregionen summerade i postnummerområden. Uppgifterna har beräknats från giltiga detaljplaner i kvadratmeter...

  Kommuner
  XLSX

  Varje år cirkulerar Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) insamlingsbilar i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Materialet innehåller bilarnas tidtabeller och insamlingsplatser. Man kan föra tre...

  Kommuner
  XLSX
  SHP
  WFS
  WMS

  Statistiken bygger på uppgifter om avfallsmängd som samlats in från företag och enheter. Avfallsmängder rapporteras per avfallsfraktion som branschgenomsnitt, kg/personår. Statistiken finns från 2015-2021. Att notera...

  Kommuner
  XLSX

  Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasmäärät, suoritteet ja kustannukset täysi-ikäisen väestön osalta Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuodesta 2016 alkaen. Aineisto sisältää tietoja kuuden suurimman...

  Kommuner
  XLSX

  Syftet med den årliga statistiken över avfallshanteringen i huvudstadsregionen är att presentera väsentlig statistik som beskriver volymen av den operativa verksamheten inom avfallshanteringen. Dessa är bland annat...

  Kommuner
  XLSX

  Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som...

  Kommuner
  TAB
  WFS
  SHP
  WMS
  KML
  XLSX

  Mätpunktsmaterialet omfattar permanenta mätstationer, flyttbara mätstationer och passivinsamlare, samt de årliga genomsnittliga kvävedioxidhalterna (NO2) (μg/m3) som uppmätts i dem under åren 2004-2021. Materialet...

  Kommuner
  TAB
  WFS
  SHP
  WMS
  XLSX

  Luftföroreningarnas månatliga och årliga genomsnittliga värden i huvudstadsregionen, halter som är jämförbara med standarder, maximala timvärden, samt uppgifter om mätningarnas tidsrelaterade representativitet.

  Kommuner
  XLSX

  Tilasto HelMet-kirjaston eli Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen niteiden lainaus- ja palautusmääristä vuosilta 2013-2014. Nide on kirjaston kokoelmiin kuuluva aineistokappale, esimerkiksi...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet omfattar HRM-mätstationernas luftkvalitetsindex timvis. Med luftkvalitetsindexen delas luftkvaliteten in i fem kategorier, från bra till mycket dålig. Indexkategorierna baserar sig på luftföroreningarnas...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet omfattar resultaten av undersökningen av blandavfall av hushållens sammansättning i huvudstadsregionen. Resultaten presenteras i genomsnitt och per fastighetsgrupp i både procenttal och kg/invånare/år....

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers användningsbaserade växthusgasutsläpp per sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik,...

  Kommuner
  XLSX

  Data innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers energiförbrukning enligt sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik, industri och...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om fjärrvärmeutsläppen i huvudstadsregionen enligt sektor (hushåll, tjänster och offentlig sektor, industri) under åren 1990 och 2000–2021. På egna flikar finns information om...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet omfattar uppgifter om trafikens växthusgasutsläpp i huvudstadsregionen enligt transportsätt (personbilar, paketbilar, bussar, lastbilar, motorcyklar, fartyg och båtar samt järnvägstrafik) under åren 1990...

  Kommuner
  XLSX

  Fråga nr 11 i den kundenkät som HRM årligen beställt: "Vilket av följande avfall sorterar du själv och hur regelbundet?" svaren år 2007-2017. Med enkäten undersöks invånarnas aktivitet i avfallsfrågor i...

  Kommuner
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).