Datamängder

Filter
espoo pääkaupunkiseutu Creative Commons Attribution 4.0

128 datamängder hittades

  Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) samlar in farligt avfall i Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Materialet innehåller insamlingsplatser för farligt avfall. Farligt avfall från hushållen tas emot på alla...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  TAB
  WFS
  XLSX

  Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu Helsinki Region Infoshare (hri.fi) tekee vuosittain käyttäjilleen kyselyn palvelun kautta saatavilla olevan avoimen datan käytöstä. Kyselyssä tiedustellaan...

  Kommuner
  XLSX

  Land-coverkartläggning av ogenomträngliga ytor i huvudstadsregionen med hjälp av AI. Pixelvärdena representerar sannolikheten för att pixeln är ogenomtränglig och de ligger mellan 0 och 254. Pixelvärden över 127 kan...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  SHP

  Land-coverkartläggning av bar mark i huvudstadsregionen med hjälp av AI. Pixelvärdena representerar sannolikheten för att pixeln är bar mark och de ligger mellan 0 och 254. Pixelvärden över 127 kan anses vara bar...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  SHP

  Helsingin seudun työpaikat (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 2008, 2-3-nro) mukaan 31.12.2008 alkaen. Työpaikkamäärän mittarina käytetään kaikkien alueella työssäkäyvien henkilöiden määrää riippumatta heidän...

  Kommuner
  PXWEB

  Helsingin seudun väestönmuutosten ennakkotiedot vuoden alusta neljännesvuosittain vuodesta 2015 alkaen. Aineisto sisältää ennakkotietoja väestönmuutoksista (syntyneet, kuolleet, kuntien väliset lähtö- ja tulomuutot,...

  Kommuner
  PXWEB

  Helsingin seudun kuntien välisen ja ulkomaisen muuttoliikkeen ennakkotiedot neljännesvuosittain 2010 alkaen. Sisältää ennakkotietoja kuntien välisestä ja ulkomaisesta muuttoliikkeestä neljännesvuosittain. Ennakkotieto...

  Kommuner
  PXWEB

  I URCLIM-projektet studerades bebyggelsens inverkan på klimatförhållanden under perioden 1980-2009 samt under perioderna 2020-2049 och 240-2069. Här presenteras modellberäkningar för medeltemperatur och värmestress...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  SHP
  NETCDF

  Uudenmaan osoiterajapinnan kautta voi hakea koko Uudenmaan alueelta virallisia osoitteita ja niiden koordinaattipisteitä. Rajapinta antaa osoitteelle koordinaatit, postinumeron, kunnan nimen sekä ruotsinkielisen...

  Kommuner
  XML
  JSON

  Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2020 och 2021 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat in...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  SHP
  TAB

  Bostäderna som färdigställdes 2020 och 2021 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt,...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  TAB
  WFS
  CSV

  I klimatindikatorerna har vi sammanställt cirka 40 nyckeltal, som ger en omfattande överblick över utvecklingen av huvudstadsregionens verksamhetsmiljö samt klimatutsläppen och energiförbrukningen inom olika sektorer....

  Kommuner
  XLSX

  Byggnader i huvudstadsregionen har publicerats på grundval av uppgifter från det regionala grundregistret för kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. För Esbo har de regionala geometrierna extraherats från...

  Kommuner
  WFS
  WMS

  HRM förbereder varje år en rekommendation om de maximipriser som tillämpas på tomter i huvudstadsregionen där Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) stöder bostadsproduktionen. Målet med arbetet är...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  SHP
  TAB

  Materialet innehåller uppgifter om detaljplanens reservläge, det vill säga tomtreserven, i huvudstadsregionen summerade i postnummerområden. Uppgifterna har beräknats från giltiga detaljplaner i kvadratmeter...

  Kommuner
  XLSX

  Varje år cirkulerar Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) insamlingsbilar i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Materialet innehåller bilarnas tidtabeller och insamlingsplatser. Man kan föra tre...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  XLSX
  SHP

  Statistiken bygger på uppgifter om avfallsmängd som samlats in från företag och enheter. Avfallsmängder rapporteras per avfallsfraktion som branschgenomsnitt, kg/personår. Statistiken finns från 2015-2021. Att notera...

  Kommuner
  XLSX

  Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen. Uppgifterna har beräknats från HRM:s...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  SHP
  TAB

  Materialet innehåller information om omfattningen av HRM:s dagvattenavloppsområde på fastighetsnivå. Dagvattenavloppsområdet baserar sig på § 17a i lagen om vattentjänster. En fastighet som ligger i...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  SHP

  HSL Bluetooth-majakka API:sta voi hakea listan HSL-alueen pysäkeille ja ajoneuvoihin asennetuista Bluetooth-majakoista. Bluetooth-majakoiden tietoja voi yhdistää Reittioppaan rajapinnan ja reaaliaikarajapintojen...

  Kommuner
  JSON
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).