Datamängder

Filter
espoo wfs

53 datamängder hittades

  Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) samlar in farligt avfall i Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Materialet innehåller insamlingsplatser för farligt avfall. Farligt avfall från hushållen tas emot på alla...

  Kommuner
  TAB
  WFS
  SHP
  WMS
  XLSX

  Land-coverkartläggning av ogenomträngliga ytor i huvudstadsregionen med hjälp av AI. Pixelvärdena representerar sannolikheten för att pixeln är ogenomtränglig och de ligger mellan 0 och 254. Pixelvärden över 127 kan...

  Kommuner
  SHP
  WFS
  WMS

  Land-coverkartläggning av bar mark i huvudstadsregionen med hjälp av AI. Pixelvärdena representerar sannolikheten för att pixeln är bar mark och de ligger mellan 0 och 254. Pixelvärden över 127 kan anses vara bar...

  Kommuner
  SHP
  WFS
  WMS

  I URCLIM-projektet studerades bebyggelsens inverkan på klimatförhållanden under perioden 1980-2009 samt under perioderna 2020-2049 och 240-2069. Här presenteras modellberäkningar för medeltemperatur och värmestress...

  Kommuner
  NETCDF
  SHP
  WFS
  WMS

  Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2020 och 2021 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat in...

  Kommuner
  TAB
  SHP
  WFS
  WMS

  Bostäderna som färdigställdes 2020 och 2021 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt,...

  Kommuner
  TAB
  WFS
  SHP
  WMS
  CSV

  Byggnader i huvudstadsregionen har publicerats på grundval av uppgifter från det regionala grundregistret för kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. För Esbo har de regionala geometrierna extraherats från...

  Kommuner
  WFS
  WMS

  Aineistossa esitetään autoliikennemäärät Espoon katu- ja tieverkolla paikkatietomuodossa. Kyseessä on keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVL). Lisäksi aineistosta selviää prosentteina aamuhuipputunnin,...

  Kommuner
  WFS

  Kartläggning av kolsänkor i huvudstadsregionen. Uppgifterna innehåller en rapport (på finska) och ett GIS-dataset. GIS-datasetet visar koldioxidlagringen i både mark och vegetation för varje vegeterat område.

  Kommuner
  WFS
  WMS

  Espoon liikennevaloliittymien sijainti pistemäisenä paikkatietoaineistona. Aineistoa päivitetään tarpeen vaatiessa. Aineistoon tehdyt muutokset päivittyvät rajapintaan kerran viikossa. Voit esikatsella aineistoa...

  Kommuner
  WFS

  HRM förbereder varje år en rekommendation om de maximipriser som tillämpas på tomter i huvudstadsregionen där Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) stöder bostadsproduktionen. Målet med arbetet är...

  Kommuner
  TAB
  SHP
  WFS
  WMS

  Kartnivån visar luftkvaliteten i realtid som ett index för luftkvaliteten på Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) fasta och mobila mätstationer. Mätresultatet uppdateras varje timme. HRM spårar luftkvaliteten i...

  Kommuner
  WFS
  WMS

  Espoon luontoon ja ympäristöön liittyviin aineistoihin pääsee tutustumaan kaupungin WFS- ja WMS-paikkatietorajapintojen kautta. Aineistoissa on mm. luonnonsuojelualueita, perinneympäristöjä, luontopolkuja sekä...

  Kommuner
  WFS
  WMS

  Espoon yleisten alueiden rekisterin kohteet: puistot, kadut, varusteet ja puistomaisesti hoidettu kasvillisuus. Taso InfEquipment sisältää pistemäiset varusteet (esim. penkit, jäteastiat, sulkuportit ja varusteet),...

  Kommuner
  WFS

  Espoon kevyen liikenteen opasteviitat pistemäisenä paikkatietoaineistona. Aineistoa ylläpitää Espoon Kaupunkitekniikan keskus. Rajapintapalvelujen osoitteet ja kuvaus: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx...

  Kommuner
  WFS

  Espoon korttelit vektorimuotoisina alueina (polygonit). Aineisto sisältää korttelinumeron ominaisuustietona. Korttelinumeron alkuosa kertoo kaupunginosan. Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen ylläpitämästä aineistosta...

  Kommuner
  WFS

  Aineistossa kuvataan Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen talvikunnossapitokaluston toimenpiteitä Espoon katuverkolla viimeisen 36 tunnin ajalta. Seurattavina toimenpiteinä ovat auraus ja liukkauden torjunta. Kyse ei...

  Kommuner
  WFS

  Varje år cirkulerar Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) insamlingsbilar i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Materialet innehåller bilarnas tidtabeller och insamlingsplatser. Man kan föra tre...

  Kommuner
  XLSX
  SHP
  WFS
  WMS

  Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen. Uppgifterna har beräknats från HRM:s...

  Kommuner
  TAB
  SHP
  WFS
  WMS

  Materialet innehåller information om omfattningen av HRM:s dagvattenavloppsområde på fastighetsnivå. Dagvattenavloppsområdet baserar sig på § 17a i lagen om vattentjänster. En fastighet som ligger i...

  Kommuner
  SHP
  WFS
  WMS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).