Maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet


Rajoitusalueita ovat maastoliikennelain ja vesiliikennelain nojalla asetetut liikennerajoitukset. Rajoituspäätöksiä ovat antaneet aiemmin vanhat lääninhallitukset (vuoteen 1995 saakka), vapaakunnat (vuosina 1989-1996) ja vuodesta 1995 lähtien alueelliset ympäristökeskukset (nykyiset ELY-keskukset). Merenkulkulaitoksen ylläpitämiä yleisiä kulkuväyliä koskevia rajoituksia ovat tehneet vuoteen 1994 asti lääninhallitukset, vuodesta 1995 kesäkuun loppuun 1996 alueelliset ympäristökeskukset (nykyiset ELY-keskukset) ja sen jälkeen Merenkulkulaitoksen merenkulkupiirit.

Aineisto koostuu maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueista. Alueiden rajausten lisäksi aineistot sisältävät tietoa itse päätöksistä ja niiden sisältämistä rajoituksista. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Väyliä koskevat rajoitukset eivät ole mukana tässä aineistokokonaisuudessa. Väylärajoituksia koskevan paikkatietoaineiston ylläpitovastuu on Väylävirastolla, joka vastaa myös ko. aineiston jakelusta.

Maastoliikenteen rajoitusalueiden osalta tämä aineisto sisältää rajoituspäätökset, joista on saatu tiedot ELY-keskuksilta 2.11.2020. mennessä. Vesiliikenteen rajoitusaluepäätöksistä on mukana kaikki 31.5.2020 mennessä tehdyt päätökset. Vesiliikenteen rajoitusaluieden osalta tämä aineisto ei enää ole ajantasainen.

1.6.2020 voimaan tulleen uuden vesiliikennelain myötä väylien ulkopuolisia vesialueita koskevien kielto- ja rajoituspäätösten tekeminen siirtyi ELY-keskuksilta Traficomille. Samalla vesiliikenteen rajoitusalueita koskevan paikkatietoaineiston ylläpito päättyi SYKEssä ja vastuu ylläpidosta siirtyi Väylävirastolle. Aineisto tulee poistumaan SYKEn avoimista aineistoista 30.3.2021 ja jatkossa aineiston jakelusta huolehtii Väylävirasto.

Käyttötarkoitus: Maasto- ja vesiliikennettä koskevien rajoitusten tarkasteluun paikkatietopohjaisesti. Rajoituspäätösten yksityiskohtaiset tiedot löytyvät päätösasiakirjoista.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MaastoVesiliikenneRajoitusalueet.pdf

The dataset Land and water traffic restriction areas includes restriction areas based on the Land and Water Traffic Act. Restriction definitions were given by old regional administrative courts till 1995, free municipalities (1989-1996) and from 1995 onwards local environmental centres (Centres for Economic Development, Transport and the Environment or ELY-centres). Restrictions regarding for public water courses maintained by Finnish Maritime Administration have been announced by the previous regional state administrative agencies, from 1995 till June 1996 by local environmental centres (ELY-centres) and after that navigation districts under the Finnish Maritime Administration.’’

The dataset includes land and water traffic restriction areas and additional information on the related decisions and restrictions and exceptions for restrictions included in the decisions.

The spatial dataset including waterway restrictions is maintained by the Finnish Transport Infrastructure Agency, which is responsible also for the distribution of the dataset.

Due to the new Water Traffic Act, the water traffic restriction decisions outside of waterways are from 1.6. 2020 onward given by Traficom and the maintenance and distribution of the dataset has been transferred to the Finnish Transport Infrastructure Agency. SYKE will provide the data (situation of 31.5.2020) until 30.3.2021.

Kohteiden rajaukset on tehty pääsääntöisesti peruskarttarasteria tai numeerista rantaviiva-aineistoa apuna käyttäen 1:20 000 mittakaavassa. Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että se sisältää osittain päällekkäisiä kohteita ja että aineisto ei ole juridisesti sitova. Päällekkäisten kohteiden vuoksi aineisto ei sovellu esimerkiksi tilastojen laskemiseen. Tarkat tiedot maastoliikennelain ja vesiliikennelain nojalla asetetuista liikennerajoituksista tulee tarkistaa alkuperäisistä päätösasiakirjoista.

The restriction area delineations are done by using base maps in raster form or numeric coastal lines in scale 1:20 0000 as a source material. It should be noted that the dataset includes overlapping spatial objects and for this reason it is not suitable for statistical analyses. The dataset is not leagally binding. The exact information for spesific restriction areas given in accordance to the Land and Water Traffic Act should be checked from the original decision documents.

Data-aineistot (3)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE, ELY-keskukset

Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tila Aktiivinen
  Tietoaineiston ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite gistuki@syke.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
  comments powered by Disqus