Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistoja voi käyttää kasvillisuuden rakenteellisuuden selvittämisessä. Aineistosta näkyy missä kasvillisuus on tiheää jokaisessa kerroksessa ja missä kerroksessa sitä on eniten tai missä kerroksessa sitä ei ole lainkaan, esim. avosuot ja tunturipaljakat näkyvät aineistosta selvästi.

Tietotuotteiden laser-lähtöaineiston tiheys on ollut vähintään 0.5 pistettä/neliömetri (maksimissaan havaintoja on n. 4/m2), joten tarkkaa kasvillisuuden analysointia ei aineistosta voi tehdä. Tästä syystä lopputuotteiden pikselikooksi valittiin 8 metriä, jolloin kuhinkin pikseliin on saatu vähintään 32 havaintoa. Tämäkään ei takaa, että jokaiseen kerrokseen tulee riittävästi havaintoja, joten lopputuotteisiin tulee suhtautua kriittisesti.

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot sisältävät laser aineistosta laskettuja rasteriaineistoja, pikselikoko on 8 metriä. Laser aineistosta on laskettu seuraavat tietotuotteet: - kasvillisuuden korkeus, josta on tehty 3 eri versiota: highest, average ja stddev. Laskennassa on käytetty lastools:n lasgrid-komentoa, josta tarkemaa tietoa löytyy https://rapidlasso.com/lastools/lasgrid/ - latvuspeitto. Laskennassa on käytetty lastools:n lascanopy-komentoa https://ra idlasso.com/lastools/lascanopy/ - kerrososuudet kasvillisuuden korkeuksista: 20 - 40 m, 10 - 20 m, 2 - 10 m, 0.5 - 2 m, 0 - 0.5 m - kerrospeittävyydet kasvillisuuden korkeuksista: 20 - 40 m, 10 - 20 m, 2 - 10 m, 0.5 - 2 m - kasvillisuuden rakenteellisuus, johon on laskettu (yhdistetty ja yleistetty) kerrospeittävyyden aineistojen pohjalta kasvillisuuden rankenteellisuuden esiintymistä eri kerroksissa. Tarkemmin rakenteellisuudesta ja sen laskentaperiaatteista alla mainitussa erillisessä dokumentissa. Kerrospeittävyyden ja kerrososuuksien laskennassa on käytetty lastools:n komentoa lasheight-komentoa. Kunkin kerroksen laskennassa on käytetty laser aineiston luokkia 1 (=unassigned), 3-5 (=vegetation) ja 13 (=Wire-Guard - käytännössä lentopeittoalueet). Kerrospeittävyys kuvaan kunkin kerroksen suhteellista osuutta alapuolisten kerroksien havaintoihin. Kerrososuus kuvaa prosentuaalista osuutta kaikkiin havaintoihin.

Tarkempaa kuvausta löytyy dokumentista: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Kasvillisuuden_rakenteellisuuden_aineistot.pdf

Huomioitavaa: laser aineistot on keilattu vuosina 2008 - 2019 usean eri toimijan toimesta, jotka ovat käyttäneet erilaisia keilauslaitteistoja. Tästä johtuen laser aineisto ja siitä johdetut tietotuotteet eivät ole homogeenista dataa. Eroavuuksia löytyy tuotantoalueiden välillä ja ne näkyvät myös aineistoissa. Lisäksi on huomioitava, että Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen alueilta pistetiheyttä on harvennettu ja näiltä alueilta tietotuotteiden laatu on huono.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot on tuotetettu laserkeilausaineistosta, joka on keilattu vuosina 2008 – 2019, ks. tarkemmin MML: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto

Data-aineistot (0)

Tietoaineistossa ei ole dataa. Pyydä tietoaineiston ylläpitäjää lisäämään dataa.

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. gistuki.syke@ymparisto.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
Lisätietoa verkossa
  Maantieteellinen kattavuus
  Päivitystiheys
  Voimassa alkaen
  Voimassa päättyen
  Viimeksi muokattu 18.03.2021
  Näytä muutoshistoria
  Luotu 17.03.2021

  Anna palautetta

  comments powered by Disqus