LuTU2018 Itämeren luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

LuTU2018 Itämeren luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.

Itämeren luontotyyppien esiintymiä on tässä aineistossa seuraavista tyyppiryhmistä tai tyypeistä:

1) Merenpohjan luontotyypit: 13 levien, putkilokasvien tai vesisammalten ja neljä selkärangattomien luonnehtiman pohjatyypin esiintymät

2) Ulappatyypit: Suomen merialueen kolmen ulappatyypin alueet

3) Merijää: merijään todennäköisyysluokat 90 % ja 50 % Itämerellä ja (Suomen merialueella ja talousvyöhykkeellä)

4) Rannikon jokisuistot: jokisuistoalueet niissä Itämereen laskevissa virtavesissä, joissa virtaama on vähintään 1 m3/s.

Luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/ItämerenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf

Lisätietoja Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviosta

https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

https://helda.helsinki.fi/items/3cb6905b-0e6e-40e2-9499-e7e4a91ed1a2

https://helda.helsinki.fi/items/10514c25-bd64-429c-a057-63bf37f3e709

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

RLE Finland 2018 Baltic Sea habitats in the assessment of threatened habitat types, occurrences

The dataset was used in the threat assessments of Finnish habitat types 2018. The collected dataset includes 150 habitat types and is divided into different files according to the main divisions of the habitat types. This data contains the occurrences of the Baltic Sea habitats. The data was mainly produced by Metsähallitus and processed in Syke.

Benthic habitats: The dataset contains occurrences of 13 benthic habitat types characterized by algae, vascular plants, or aquatic moss and 4 benthic habitat types characterized by invertebrates.

Pelagic habitats: The dataset contains occurrences of the 3 marine pelagic habitat types in Finland.

Sea ice: The dataset contains the probability classification of 90% and 50% for the occurrence of sea ice in the Baltic Sea (Finland’s marine area including the exclusive economic zone).

Coastal estuaries: The dataset contains occurrences of coastal (Baltic Sea) estuaries, where discharge is 1 m3/s or greater.

The full classification of habitat types can be found on a separate excel file: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/habitat_type_list.xls

More information on habitat type threat assessment

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5110-1

In addition to threat status assessment this dataset can be used for research and to support the tasks of the environmental administration.?

This dataset of Syke can be used according to open data license (CC BY 4.0)

1) Merenpohjan luontotyypit: Aineisto on muodostettu Metsähallituksessa Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma Velmun tutkimusaineistosta tulkitsemalla kunkin havaintopisteen lajien runsaussuhteista merenpohjan luontotyyppi vallitsevien kasvi- tai eläinlajien perusteella. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin meriluontotyypit pohjautuvat pääosin HELCOM:n vedenalaisten biotooppien ja habitaattien HUB-luokittelujärjestelmään (https://helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/helcom-hub/). Poikkeukset HUB-luokittelusta kuvaa Kotilainen ym. (2018): Itämeri. Julk.: Kontula, T. & Raunio, A. (toim.). Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja – Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristökeskus & ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö 5/2018. s. 47–62.

2) Ulappatyypit: HELCOM-aluejaon avulla Suomen merialueelle ja talousvyöhykkeelle muodostettu ulappa-alueaineisto

3) Merijää: Aineisto on digitoitu julkaisusta Kaartokallio ym. (2017). Tavoitteena on ollut tuottaa 10 km x 10 km -ruutujen tarkkuudella merijään esiintymisaineisto, joten aineiston polygonit eivät seuraa tarkkaa Itämeren rantaviivaa.

4) Rannikon jokisuistot: muodostettu SYKEn Ranta10-aineiston ja Hertta-tietojärjestelmän virtaamatietojen avulla.

Tarkemmat tiedot aineistojen muodostamisesta aineiston ominaisuustietojen liitedokumentissa.

Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018Esiintymat.gdb LuTU2018MerenpohjanLuontotyypit LuTU2018Ulappatyypit LuTU2018Merijaa LuTU2018Rannikon_jokisuistot

Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.

Benthic habitats: Comprised by Metsähallitus by identifying the predominant species or groups of species of benthic flora or fauna using the data from the Finnish inventory programme for underwater marine diversity. The habitat types used in the threat assessment are mostly based on HELCOM HUB Helcom Underwater Biotope and Habitat Classification System (https://helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/helcom-hub/). Exceptions to the HUB classification can be found in Kotilainen et al. (2018) (http://hdl.handle.net/10138/308426, p. 49-59).

Pelagic habitats: Occurrences of pelagic habitats in the Baltic Sea (Finland’s marine area including the exclusive economic zone) based on HELCOM classification.

Sea ice: The dataset is digitized from the publication of Kaartokallio et al. (2017). The aim was to produce a dataset of the sea ice using a 10 km x 10 km spatial resolution. Therefore, polygons in the dataset do not entirely match with the Baltic Sea coastline. Reference to the original publication: Kaartokallio, H., Granskog, M. A., Kuosa, H. & Vainio, J. 2017. Chapter 27: Ice in subarctic seas. Publ.: Thomas, D. N. (eds.). Sea Ice. 3rd edition.John Wiley & Sons, Chichester, UK. S. 630–644.

Coastal estuaries: Comprised by Metsähallitus using the discharge data from Syke’s Ranta10 dataset and Hertta environmental data service.

The datasets are in their original formats and without any geometry corrections.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. gistuki@syke.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
Viimeksi muokattu 15.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 14.12.2023