Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat

Vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY,23.10.2000) mukaisella pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa, jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkovesien osaa. Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan. Direktiivin mukaan pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan yhtenäisenä vesimassana akviferiin tai akvifereihin varastoitunutta pohjavettä.

Pintavedet jaotellaan vesienhoidon järjestämiseksi maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan tyyppeihin. Pintavedet voidaan nimetä tietyin edellytyksin keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi.

Pintavesimuodostumat kuuluvat johonkin seuraavista jaotteluryhmistä: järvi, joki ja rannikkovesi. Sama vesimuodostuma ei voi kuulua useaan jaotteluryhmään.

Pohjavesimuodostumat sisältyvät ympäristöhallinnon kartoittamiin ja luokittelemiin vedenhankintaa varten tärkeisiin ja vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin (eli ns. I ja II luokan pohjavesialueet).

Tämä aineisto sisältää pinta- ja pohjavesimuodostumat.

Vesienhoidon suunnittelun 1. suunnittelukauden mukaiset vesimuodostumat raportoitiin EUlle vuonna 2010. Vesienhoidon suunnittelun 2. suunnittelukaudella vesimuodostumien rajauksia on tarkistettu sekä uusia vesistöjä on otettu mukaan. Nämä aineistot on raportoitu EUlle vuonna 2016.

Ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä on molempien suunnittelukausien mukaiset vesimuodostumat erillisinä aineistoina. SYKEn Avoin tieto -palvelussa on jakelussa vain 2. suunnittelukauden aineisto. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Resources (0)

This dataset has no data, why not add some?

Related Components (0) Add Related Component

Do you know apps based on this dataset? Add them by logging in.

Extra information

Author
Suomen ympäristökeskus
Maintainer
Suomen ympäristökeskus
License
Creative Commons Attribution 4.0
Availability
Dataset is available at http://www.syke.fi/avointieto
Responsible-party
[{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["owner"]}]
Metadata created
2017-04-12T20:15:55.772586
Isopen
True
Metadata-language
fin
URL
None
Resource-type
dataset
Spatial-reference-system
EUREF_FIN_TM35FIN
Bbox-south-lat
59.4
Revision id
516a7421-bbc7-45ee-913f-9f1e329ad072
Spatial
{"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.0, 59.4], [31.6, 59.4], [31.6, 70.1], [19.0, 70.1], [19.0, 59.4]]]}
Id
e810cbad-1fb5-4636-b986-f9dfb913b161
Tracking summary
[{'total': Markup(u'0')}, {'recent': Markup(u'0')}]
Bbox-east-long
31.6
Creator user id
760f7d9f-ee94-4c03-963f-4dc18e4eff67
Metadata modified
2017-04-12T20:15:55.795464
Contact-email
gistuki.syke@ymparisto.fi
Coupled-resource
[]
Resource modified
2017-03-14
Metadata-date
2013-11-04
Dataset-reference-date
[{"type": "revision", "value": "2017-03-14"}]
Access constraints
[]
Bbox-north-lat
70.1
Private
False
Spatial harvester
true
Bbox-west-long
19
Author email
gistuki.syke@ymparisto.fi
Licence
["Creative Commons Nime\u00e4 4.0 Kansainv\u00e4linen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut"]
Content type
paikkatietoaineisto
Availability
Dataset is available at http://www.syke.fi/avointieto
Maintainer email
gistuki.syke@ymparisto.fi

Comments

Login to comment.

Dataset extent

Open Data
paikkatietoaineisto
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat

Followers
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 16
All time downloads: 0
Last Modified: 12.04.2017
Created: 12.04.2017
Last Modified: 14.03.2017

Show change log >